"to serve" Niederländisch Übersetzung

EN

"to serve" auf Niederländisch

EN to serve
volume_up
[served|served] {Verb}

1. Allgemein

The Presidency will serve that ideal with commitment and devotion.
Het voorzitterschap zal dit ideaal met engagement en toewijding dienen.
The Commission hopes that it will serve as a model for other cigarette producers.
De Commissie hoopt dat zij aldus als voorbeeld zal dienen voor andere sigarettenfabrikanten.
We believe that this is the best way to serve the interests of the consumer.
Wij denken, Voorzitter, dat we met die eis de consument het best dienen.
We are prepared to help you because we believe it will serve Europe.
We zijn bereid u daarbij te helpen, omdat we geloven dat dit goed is voor Europa.
We should send peacekeeping troops to serve those who are facing a civil war.
We moeten vredestroepen sturen om degenen in een burgeroorlog te helpen.
These aims will serve to allow Russia to join the World Trade Organisation as soon as possible.
Deze doelstellingen zullen Rusland helpen zo snel mogelijk lid te kunnen worden van de WTO.
You can serve a couple of thousand kids with two megabits.
Met twee megabit kan je een paar duizend kinderen bedienen.
And there we serve all 529 kids in this middle school.
En daar bedienen we alle 529 kinderen van de middenbouw.
Universal service forces companies to serve the whole market and not hive off the best bits.
De universele dienst dwingt bedrijven om de hele markt te bedienen en niet de krenten uit de pap te vissen.
But they serve it in all the Chinese restaurants in Italy."
"Maar ze serveren het in alle Chinese restaurants in Italië."
There is Italian Chinese food, where they don't have fortune cookies, so they serve fried gelato.
Er is Italiaan-Chinees eten, waar ze geen gelukskoekjes serveren, maar gefrituurde gelato.
En we serveren ze in de kantines.
to serve (auch: to dish out)
Waarom kunnen ze zoveel opdienen?
to serve (auch: to be on duty)
... and, secondly, to the candidates who have offered their abilities and their will to serve Europe as President of this Parliament.
... en in de tweede plaats aan de kandidaten die al hun kwaliteiten en energie als Voorzitter van dit Parlement in dienst hebben willen stellen van Europa.
But I am saying that we should have our concern matched by action from the other EU institutions and the Member States we serve.
Maar ik vind wel dat we ervoor moeten zorgen dat de overige instellingen van de EU en onze lidstaten actie ondernemen wanneer wij een probleem aankaarten.
to serve (auch: to be on duty)
to serve (auch: to be of use)
Without the resources, we cannot serve our citizens.
Zonder middelen kunnen we onze burgers niet van dienst zijn.
We have to serve our consumers and our companies better with up-to-date rules of application.
We moeten de consument en ons bedrijfsleven beter van dienst zijn met actuele toepassingsregels.
We can thereby underpin the mechanisms and better serve producers and consumers who rely on denominations.
Daardoor kunnen wij de mechanismen versterken en producenten en consumenten die op benamingen vertrouwen, beter van dienst zijn.

2. Sport

But they serve it in all the Chinese restaurants in Italy."
"Maar ze serveren het in alle Chinese restaurants in Italië."
There is Italian Chinese food, where they don't have fortune cookies, so they serve fried gelato.
Er is Italiaan-Chinees eten, waar ze geen gelukskoekjes serveren, maar gefrituurde gelato.
En we serveren ze in de kantines.

Beispielsätze für "to serve" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey serve as advisers in the same way as we receive advice from the other side.
Hun advies staat op gelijke voet met het advies dat wij van andere bronnen krijgen.
EnglishRecent agreements between Germany and France do by no means serve this purpose.
De recente afspraken tussen Duitsland en Frankrijk zijn volstrekt onvoldoende.
EnglishIf anything, the European defence identity should serve to strengthen NATO ".
Zij, die Europese defensie-identiteit, dient juist ter versterking van de NAVO. "
EnglishThe measures must also serve the interests of regional sustainable development.
De acties moeten tevens bijdragen aan de duurzame ontwikkeling in de regio's.
EnglishIs the European Union really just there to serve the multinationals and big business?
Is de Europese Unie er soms alleen maar voor de multinationals en de " groten "?
EnglishIt will serve as a benchmark for family policies in the European Parliament.
Zij heeft een kader gecreëerd voor het gezinsbeleid van het Europees Parlement.
EnglishIn a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Op allerlei manieren heeft rap dezelfde sociale functie die jazz vroeger had.
EnglishThe math serves the conversation, the conversation doesn't serve the math.
Wiskunde is ondergeschikt aan de dialoog. ~~~ De dialoog dient de wiskunde niet.
EnglishThis will serve to strengthen the presence of European economic actors in China.
Op deze wijze wordt de aanwezigheid van het Europese bedrijfsleven in China versterkt.
EnglishDoes it not mainly serve as an intelligence system to combat unwanted migration?
Dient het niet vooral als een informatiesysteem tegen ongewilde migratie?
EnglishBut frankly micro-reactors which are just now coming on, might serve even better.
Maar eerlijk gezegd zijn de microreactoren die nu op de markt komen nog interessanter.
EnglishWhile this explains many a delay, it cannot serve as an excuse for everything.
Dat verklaart weliswaar een deel van de vertragingen, maar is geen excuus voor alles.
EnglishPerhaps that may serve as a small example to all the European institutions.
Misschien is dit ook wel een bescheiden voorbeeld voor alle Europese instellingen.
EnglishThis should also serve to reassure such countries as Bulgaria and Romania.
Dit is van groot belang voor de zekerheid van landen als Bulgarije en Roemenië.
EnglishSo they took their money and their projects to others who would serve them better.
Dus namen ze hun geld en hun projecten naar anderen die hen beter hielpen.
EnglishThe promotion of equality between men and women could serve as an example of this.
Het stimuleren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen kan hier een voorbeeld van zijn.
EnglishLet this also serve as a basis for adopting the budget for the year 2000.
Laat dit ook de basis zijn voor de goedkeuring van de begroting van het jaar 2000.
EnglishSuch a system could only serve to further confuse the electoral procedure.
Zo'n systeem kan de verkiezingsprocedure alleen maar nog ingewikkelder maken.
EnglishUnfortunately, he must serve another six months of a one-year sentence.
Hij moet helaas nog zes maanden van een gevangenisstraf van een jaar uitzitten.
EnglishThey also serve as an important guide for subsequent actions on the part of the Council.
Zij zijn ook een belangrijke richtsnoer voor het verdere optreden van de Raad.