EN round
volume_up
{Substantiv}

1. Musik

round (auch: canon)

Beispielsätze für "round" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI myself have only just returned from Doha, and it was a tough negotiating round.
Ik ben zelf net teruggekomen uit Doha en het was een harde onderhandelingsronde.
EnglishThe Ukrainian parliament also voted for a re-run of the second round of elections.
Ook het parlement van Oekraïne besloot dat de tweede verkiezingsronde over moet.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Dit REACH is een gemiste kans, een kans die waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
EnglishI would also suggest that perhaps we could organise groups of Members to go round.
Misschien kunnen we het zo organiseren dat de leden in groepen worden rondgeleid.
EnglishI think that was the stumbling block of the whole report the first time round.
Dat was, denk ik, de steen des aanstoots van het hele rapport van de vorige keer.
EnglishThe EU has been pushing for a broad-based round of trade negotiations since 1996.
De Europese Unie heeft sinds 1996 gepleit voor een ruime onderhandelingsronde.
EnglishWhat I have in mind in particular is the next round of world trade negotiations.
Ik denk hier meer bepaald aan de komende onderhandelingsronde over de wereldhandel.
EnglishOne question concerned possible scenarios and the other concerned round tables.
De ene had betrekking op de scenario's, de andere op de rondetafelgesprekken.
EnglishWe thank you for the support for an ambitious and a genuine development Round.
Wij danken u voor de steun voor een ambitieuze en oprechte ontwikkelingsronde.
EnglishI think we're going to have to have a major round of moral progress in the world.
Ik denk dat we een grote morele vooruitgang in de wereld zullen nodig hebben.
EnglishAnd as the shark came round, it would hit the net, the net would collapse on it.
Wanneer de haai aankwam, raakte hij het net, en het net stortte zich op hem.
EnglishI think it is a pity that the Commission President skated round this a little.
Ik vind het jammer dat de Commissievoorzitter daar toch wat omheen gelopen is.
EnglishThat is the next stage, which will complete this successful round of enlargement.
Dit is de volgende stap die de bekroning zal zijn van deze succesvolle uitbreiding.
EnglishPerhaps in that way we can devise a Development Round generally worthy of the name.
Misschien kunnen we dan komen tot een ontwikkelingsronde die zijn naam eer aandoet.
EnglishIn developing countries it is often the other way round, and we cannot change that.
In de ontwikkelingslanden is het vaak omgekeerd en daar is niets aan te veranderen.
EnglishParliament demanded a new round of consultations as a result of the revised proposal.
Het Parlement heeft vanwege het gewijzigde voorstel een nieuwe raadpleging geëist.
EnglishI know he has been very active in lobbying round Parliament for his proposal.
Ik weet dat hij bijzonder actief in het Parlement voor zijn voorstel heeft gelobbyd.
EnglishThis all-round view demonstrates the enormous complexity of the issue of enlargement.
Dit totaalplaatje geeft de enorme complexiteit van het onderwerp uitbreiding weer.
EnglishThis has come 'round to be that all those naked pachyderms have aquatic ancestors.
Dat is nu uitgebreid zodat nu al die naakte dikhuiden voorouders in het water hebben.
EnglishAnd then I encouraged the ants to come 'round by putting sugar and things like that.
Ik moedigde de mieren aan te komen door suiker en dergelijke neer te leggen.