"rail sector" Niederländisch Übersetzung

EN

"rail sector" auf Niederländisch

EN rail sector
volume_up
{Substantiv}

rail sector
Further liberalization of the rail sector is necessary.
Verdere liberalisatie van de spoorwegsector is noodzakelijk.
Once again, this represents an opportunity for the rail sector as a whole.
Nogmaals, het is een kans voor de spoorwegsector.
Unless we get progress in that sector, I am quite certain we are going to see a problem for the rail sector.
Zolang dit niet het geval is vrees ik dat wij problemen gaan krijgen met de spoorwegsector.

Ähnliche Übersetzungen für "rail sector" auf Niederländisch

rail Substantiv
to rail Verb
sector Substantiv
Dutch

Beispielsätze für "rail sector" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the contrary, we should prepare the rail sector to face its own future.
Integendeel, we moeten het spoorwegvervoer voorbereiden op de toekomst.
EnglishFurthermore, the rail freight sector only discovered the concept of profit about a year ago.
Bovendien heeft de sector rail-vrachtvervoer ongeveer één jaar geleden pas het begrip winst ontdekt.
EnglishRailways in Europe are in terminal decline, not least in the rail freight sector.
De spoorwegen in Europa lijden aan een terminale en snel voortschrijdende ziekte; dat geldt zeker voor het goederenvervoer.
EnglishIt will lead to environmental, social and human tragedies, just like the liberalisation of the rail sector.
Net zoals bij de spoorwegen is gebeurd, is deze richtlijn de opmaat tot menselijke, sociale en milieudrama's.
EnglishEurope's trade unions representing the rail transport sector were right to express their opposition to this plan.
De Europese spoorwegvakbonden hebben terecht te kennen gegeven dat zij het oneens zijn met dit voorstel.
EnglishFurthermore, in some cases, they propose going further and more quickly in the reform of the rail sector.
Sterker nog, sommige amendementen gaan verder en zijn gericht op een bespoediging van de hervorming van het spoorwegvervoer.
EnglishThis Parliament wishes to introduce competition into the rail sector and has voted for that by a majority.
U wilt zelf als Parlement concurrentie introduceren in het spoorvervoer en u heeft zich daar in meerderheid voor uitgesproken.
EnglishThe rail sector is of such social and economic importance that the precautionary principle must be applied.
In een sector die - zowel in sociaal als in economisch opzicht - zo belangrijk is, dient het voorzorgsbeginsel te worden toegepast.
EnglishAs regards the rail sector, safety is obviously crucial at all times to the work of railway employees.
We weten dat veiligheid in het werk van het spoorwegpersoneel de belangrijkste plaats inneemt en voortdurend deel uitmaakt van het takenpakket.
EnglishWhat I can tell you is that at the moment more than 50 % is already being earmarked for projects that have to do with the rail sector.
Ik kan u wel zeggen dat momenteel al meer dan 50% bestemd is voor projecten die verband houden met de spoorwegen.
EnglishHow then could we dictate that, in the future, it will apply to rail, to the maritime sector and to all the other sectors?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze titel straks niet alleen op het spoor en de maritieme sector van toepassing is, maar ook op alle andere sectoren?
EnglishI believe this may also constitute a precedent for the measure to grant incentives to the rail sector, for which I am rapporteur.
Ik geloof dat dit ook een precedent kan vormen voor de stimuleringsacties ten behoeve van de spoorwegen, een thema waar ik rapporteur voor ben.
EnglishDevelopment of the rail sector and greater cooperation are both desirable and necessary, particularly from an environmental point of view.
De ontwikkeling van de spoorwegen en een ruimere samenwerking is niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk, vooral vanuit milieuoogpunt.
EnglishThe rail sector needs new impetus and we must encourage what is already taking place, namely, cooperation between national networks.
De spoorwegen hebben een nieuw elan nodig: wij moeten de maatregelen die al genomen worden - samenwerking tussen de nationale netten - aanmoedigen.
EnglishBy forcing the pace of liberalization - even if it is staged - there is a risk of damaging the rail sector rather than revitalizing it.
Door het tempo van de liberalisering op te voeren, ook al gebeurt dat stapsgewijs, dreigt men de spoorwegen te schaden in plaats van ze weer vitaal te maken.
EnglishBut in this instance, excessive development of intermodal competition would most certainly prove damaging to the rail sector as a whole.
In dit bijzondere geval echter, zal een overmaat aan intermodale concurrentie ongetwijfeld schadelijke gevolgen hebben voor het spoorwegvervoer in het algemeen.
EnglishNeither the reports nor the package of proposals put forward by the Commission make any reference to the impact these measures will have on rail sector workers.
Noch in de verslagen, noch in de voorstellen van de Commissie wordt gewag gemaakt van de gevolgen van deze maatregelen voor de werknemers.
EnglishBut ideology - I would not go so far as to say dogmatism or excess - must not result in a total disruption of the rail sector.
We mogen echter niet toestaan dat onze ideologische houding, ik zal maar niet zeggen onze dogmatische of buitensporige houding, leidt tot totale chaos in het spoorwegvervoer.
EnglishThe future of the rail sector must therefore be discussed thoroughly in the Member States themselves before any further directives are adopted at EU level.
De toekomst van de spoorwegen moet daarom eerst in de lidstaten grondig besproken worden vooraleer er op EU-niveau bijkomende richtlijnen worden aangenomen.
EnglishMr President, unlike the situation affecting other modes of transport, the liberalisation of the markets has only touched the surface of the rail transport sector.
-- Mijnheer de voorzitter, in tegenstelling tot hetgeen gebeurd is met de andere vervoerswijzen is de sector spoorvervoer nauwelijks geliberaliseerd.