EN protection
volume_up
{Substantiv}

protection (auch: auspices, guard, patronage, shelter)
Protection of the environment and protection of health remain prime objectives.
Bescherming van het milieu en de volksgezondheid blijven primaire doelstellingen.
Thus, they do not safeguard justice for minorities and the protection of the latter.
Daarmee worden de gelijkberechtiging en de bescherming van minderheden aangetast.
It is why we are working with child protection and women's protection bodies.
Daarom werken wij samen met organisaties voor de bescherming van kinderen en vrouwen.
protection (auch: safety, security, shelter)
Data protection on the telecommunications network ought also to be reviewed.
Ook de beveiliging van gegevens in telecommunicatienetwerken moet worden bestudeerd.
I believe that another crucial point in the provision of information is technical protection.
Een cruciaal punt in de voorlichting is mijns inziens ook de technische beveiliging.
In particular the most rigorous of data protection standards are required.
Het is met name van belang dat we de beveiliging van de gegevens aan de allerstrengste normen onderwerpen.
protection (auch: auspices, patronage, support)
We are, however, doubtful about and, indeed, opposed to having an animal protection authority under the auspices of the EU.
Wij zetten echter vraagtekens bij, en zijn ook gekant tegen het idee van een autoriteit voor dierenwelzijn onder auspiciën van de EU.
This would certainly be the case for all companies who receive pollution control licences under the auspices of the Environmental Protection Agencies.
Dit is in ieder geval van toepassing op alle bedrijven met milieuvergunningen die verleend zijn onder auspiciën van de bureaus voor milieubescherming.
protection (auch: backstop, shelter)
protection (auch: shell, shield, sign-board)
protection (auch: aid, help, place of refuge, shelter)
protection (auch: safeguarding)
volume_up
vrijwaring {de} (bescherming)
This is for reasons connected with safeguarding the legitimate interests of cocoa-producing countries and also reasons relating to consumer protection.
Dat vinden wij ter wille van de vrijwaring van de legitieme belangen van de cacaoproducerende landen en ook ter wille van de bescherming van de consument.
protection (auch: auspices, favor, favour, patronage)

Synonyme (Englisch) für "protection":

protection

Beispielsätze für "protection" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn our opinion, economic interests and climate protection are not contradictory.
Economie en klimaatbescherming staan volgens ons niet lijnrecht tegenover elkaar.
EnglishNow that is more of an economic argument or an environmental protection argument.
Nu is dat meer een economisch argument of een argument inzake milieubescherming.
EnglishHealth protection is therefore unquestionably an issue of consumer policy as well.
Gezondheidsbescherming is dus onmiskenbaar ook een kwestie van consumentenbeleid.
EnglishUNMIK has approached the Commission for support for the Kosovo protection corps.
UNMIK heeft de Commissie om steun verzocht voor het Kosovo-beschermingscorps.
EnglishThe environmental article will not secure the necessary environmental protection.
Het artikel over het milieu zal niet voor de nodige milieubescherming zorgen.
EnglishWe asked for protection for the entire Austrian region, and that has been accepted.
Wij vroegen om het hele Oostenrijkse gebied te handhaven en dat is overgenomen.
EnglishVote against the Nassauer compromise and the way it undermines consumer protection.
Stem tegen het compromis-Nassauer en de uitholling van de consumentenbescherming.
EnglishWe want to make more of the Union's leading role in environmental protection.
Wij willen de leidersrol van de Unie op milieugebied beter uit de verf doen komen.
EnglishIndeed, Mr Ettl himself drew attention to the need for consumer protection.
De heer Ettl vroeg zelf om aandacht voor de noodzaak van consumentenbescherming.
EnglishThe protection of privacy via legislation is only effective if the law is enforced.
Privacybescherming via wetgeving is alleen effectief als de wet gehandhaafd wordt.
EnglishProgress was made not because of, but in spite of, deficient social protection.
De vooruitgang geschiedde ondanks, en niet dankzij, een armzalige sociale zekerheid.
EnglishIt upholds peace, development, tolerance and the protection of human rights.
Het beweert vrede, ontwikkeling, verdraagzaamheid en mensenrechten te verdedigen.
EnglishThe Article 31 radiation protection working group is meeting today in Luxembourg.
In Luxemburg vergadert vandaag de artikel 31-werkgroep stralingsbescherming.
EnglishThat would jeopardise the objective of a high level of consumer protection.
Daarmee zou het beoogde hoge niveau van consumentenbescherming in gevaar komen.
EnglishThe internal market should maintain a high level of environmental protection.
De interne markt hoort uit te gaan van een hoog niveau van milieubescherming.
EnglishIn many cases this is justified, as the level of data protection often varies.
Vaak is dat terecht, omdat het niveau van de gegevensbescherming sterk kan variëren.
EnglishIn that regard, I indeed believe that the period of protection could be shortened.
Ik ben zelfs van mening dat hier de beschermingsperiode kan worden ingekort.
EnglishWe have nothing against such protection, but see it as a very important issue.
Daar hebben wij niets tegen; wij beschouwen het als een belangrijke kwestie.
EnglishTheir confidence in the European consumer protection policy depends on this.
Hier is de geloofwaardigheid van het Europees consumentenbeleid in het geding.
EnglishThey are free to give persons with a subsidiary protection status equal treatment.
Ze zijn vrij om de personen met een subsidiaire status gelijk te behandelen.