"to preclude" Niederländisch Übersetzung

EN

"to preclude" auf Niederländisch

EN to preclude
volume_up
[precluded|precluded] {Verb}

Nor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules.
De invoering van algemene regels zal ook het bestaan van specifieke regels niet mogen uitsluiten.
The aim is to preclude all risks to consumer health as a result of product defects.
Men zal elk risico voor de gezondheid van de consument ten gevolge van een gebrek aan een product willen uitsluiten.
The problems are so serious as to preclude Turkey's accession in the foreseeable future.
De problemen zijn zo groot, dat toetreding van Turkije binnen afzienbare tijd geheel is uitgesloten.

Beispielsätze für "to preclude" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI find this a well-balanced formula which does not preclude a number of other things.
Ik vind dat dat een evenwichtige formule is die een aantal andere dingen niet uitsluit.
EnglishNecessary independent arbitration should not preclude ministerial policy directions.
Noodzakelijke onafhankelijke arbitrage mag ministeriële beleidsinstructies niet uit sluiten.
EnglishI believe there are enough guarantees to preclude any transfer of funds.
Ik geloof dat er voldoende garanties zijn dat er geen fondsen zullen worden overgeheveld.
EnglishHowever, a Doha deal does not preclude bilateral WTO-plus arrangements.
Een Doha-akkoord sluit bilaterale WTO-plus-regelingen echter niet uit.
EnglishThe common position does not preclude the possibility of contributions being made by government.
Het gemeenschappelijk standpunt sluit bijdragen van de overheid niet uit.
EnglishWhere possible, measures must be taken to preclude such damage.
Waar dat mogelijk is moeten de ongunstige milieugevolgen worden bestreden.
English The Constitution shall not preclude the application of the following rules:
    De Grondwet vormt geen beletsel voor de volgende regels:
EnglishThis does not, of course, preclude the EU holding its own view.
Dit neemt uiteraard niet weg dat de EU een eigen standpunt kan huldigen.
EnglishThe problems are so serious as to preclude Turkey's accession in the foreseeable future.
De problemen zijn zo groot, dat toetreding van Turkije binnen afzienbare tijd geheel is uitgesloten.
EnglishThis does not preclude all the other information being added to the label on a voluntary basis.
Dit houdt niet in dat niet alle andere informatie vrijwillig op het etiket mag worden vermeld.
EnglishHowever, the conditions of the WID directive appear to preclude its use for these purposes.
De voorschriften van de richtlijn afvalverbranding lijken het gebruik voor die doeleinden te verbieden.
EnglishThis does not preclude the possibility, of course, that critical questions may be raised by Member States in the Council.
Dit sluit natuurlijk niet uit dat lidstaten kritische vragen kunnen stellen in de Raad.
EnglishAppreciation of these and other positive aspects does not preclude critical observations, and I will limit myself to two of them.
Onze waardering voor deze en andere positieve punten sluit evenwel kritische opmerkingen niet uit.
EnglishWhile not without its critics, Community competition law does not preclude maintaining public services.
- Ook al is het communautaire mededingingsrecht niet gevrijwaard van kritiek, het verbiedt geenszins het behoud van de openbare diensten.
EnglishThis, must not, of course, preclude pursuing dialogue and providing humanitarian assistance or food aid.
Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de dialoog moet worden stopgezet en dat er geen humanitaire of voedselhulp kan worden gegeven.
EnglishFor example, as they stand, the Commission's programmes will preclude us from meeting our obligations under Kyoto.
Zoals de Commissie de zaken nu bekijkt, kunnen wij bijvoorbeeld nooit de verbintenissen nakomen die wij in Kyoto zijn aangegaan.
EnglishThis will preclude any conflict of interests or awkward ambiguity between the partners of this project.
Hiermee kan voorkomen worden dat er belangenverstrengeling of ongewenste ambiguïteit ontstaat met betrekking tot de partners in dit project.
EnglishDenmark has one reservation in this field, but we do not wish to preclude other nations from entering into closer cooperation.
Voor Denemarken geldt op dit vlak een uitzondering, maar wij willen de andere landen niet beletten nauwer samen te werken.
EnglishParticipation in the labour process need not preclude care, and providing care in families should also be recognised as work.
Deelname aan het arbeidsproces behoeft zorg niet uit te sluiten en ook werken aan zorg in gezinnen is te beschouwen als werk.
EnglishClear aims by no means preclude the need to include the social partners in the responsibility for employment policy.
Duidelijke doelstellingen sluiten beslist niet uit dat de sociale partners medeverantwoordelijkheid dragen voor het werkgelegenheidsbeleid.