"one" Niederländisch Übersetzung

EN

"one" auf Niederländisch

volume_up
one {Subst.}
volume_up
one {Zahl}
NL
volume_up
one {Pron.}

EN one
volume_up
{Substantiv}

1. Finanzen

2. Allgemein

one
Europe is undergoing two kinds of crisis: an institutional one and a political one.
- Europa maakt een dubbele crisis door: een institutionele en een politieke crisis.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
Elk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
One was an interview I did with one of the great American biographers.
Er was eens een interview dat ik had met een van grote Amerikaanse biografen.
one
volume_up
ene {de}
One is an anti-discrimination directive and a possible amendment to the Treaty.
De ene is een antidiscriminatierichtlijn en een eventuele verdragswijziging.
Maybe there is a link, a commercial link, between one organization and another one.
Misschien is er een verband, een commercieel verband, tussen de ene organisatie en de andere.
I sometimes wish that this one voice were rather more harmonious and somewhat louder.
Ik zou soms willen dat die ene stem wat harmonischer en wat luider zou klinken.

Beispielsätze für "one" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.
De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.
EnglishThere are many possibilities in many others fields, cleaning being one of them.
Op het gebied van reiniging en vele andere gebieden zijn er volop mogelijkheden.
EnglishThe second major problem is this one-sided orientation towards financial markets.
Het tweede grote probleem is de eenzijdige gerichtheid op de financiële markten.
EnglishFor example, one area of competence for the EU is people ’ s freedom of movement.
Zo'n verantwoordelijkheidsgebied is bijvoorbeeld het vrije verkeer van personen.
EnglishBut last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Maar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishOn the one hand, we need a standardization of security markings on credit cards.
De eerste is de uniformering van de veiligheidskenmerken van de kredietkaarten.
EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishAs if those principles were applied in every one of the thirty-nine member states!
Alsof deze beginselen in alle negenendertig lid-staten wel worden gerespecteerd!
EnglishIt was the one key issue where the public were definitely and clearly on our side.
Het was hét hoofdthema waarbij het kiezerspubliek duidelijk aan onze kant stond.
EnglishOne per cent of all we are prepared to commit, that is supposed to be paid out!
Slechts 1% van alles wat we willen verplichten, wordt daadwerkelijk uitbetaald!
EnglishNo one is quite listening hard enough, but I very much believe that that's true.
En ook al heeft niemand er echt goed naar geluisterd, ik denk dat het waar is.
EnglishAnd in there he said that cultures tend to swing between one of two perspectives.
Daarin zegt hij dat culturen heen en weer balanceren tussen twee perspectieven.
EnglishBut, logically, we cannot do both simultaneously – one thing and its opposite.
Logischerwijs kunnen we echter niet twee tegenovergestelde dingen tegelijk doen.
EnglishOf course, no one can be forbidden from expressing these and similar opinions.
Uiteraard kunnen wij niemand verbieden om dergelijke standpunten te verkondigen.
EnglishThis is an important issue for consumers and for the safety of every one of us.
Dit aspect is essentieel voor consumenten en voor de veiligheid van ons allemaal.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Ik vrees ter afronding dat dit geen richtlijn is waar ik veel sympathie voor heb.
EnglishTherefore, the Commission's step has been a positive one, but it is not enough.
De stap die de Commissie heeft gezet, is dan ook positief, maar niet voldoende.
EnglishThis has not been denied either in the Court of Auditors ' report or in this one.
Deze kwestie is in het rapport van de Rekenkamer en in dit verslag niet weerlegd.
EnglishSo we must resolutely set the prospect to one side by adopting the Dary report.
Het regionaal beleid en het GLB vormen immers de pijlers van de Europese Unie.