EN

odd {Adjektiv}

volume_up
It sounds a little odd, but sometimes nature is, by nature, odd.
Het klinkt een beetje vreemd, maar de natuur is van nature soms een beetje vreemd.
It would therefore be extraordinarily odd if we were the ones to do so.
Het zou dus buitengewoon vreemd zijn als wij dat wél zouden moeten doen.
As other colleagues have said, this is a thoroughly odd proposal.
Zoals andere collega's al zeiden is dit een heel vreemd voorstel.
Zoals je ziet was mijn ZQ ongeveer 80.
Today, we believe we have about seven percent of the global market, and they're used in about 120-odd countries.
De huidige wereldmarkt is waarschijnlijk voor zo'n 7% van ons en ze worden in ongeveer 120 landen gebruikt.
I'm sure that, throughout the hundred-thousand-odd years of our species' existence, and even before, our ancestors looked up at the night sky, and wondered what stars are.
Ik weet zeker dat, gedurende de ongeveer 100,:,000 jaar dat de menselijke soort nu bestaat, en zelfs voordien onze voorouders naar de hemel keken en zich afvroegen wat sterren precies zijn.
odd (auch: strange)
Specifically where ozone is concerned, we are of course in an odd situation.
Juist wat ozon betreft, zitten wij in een vreemde situatie.
The odd one out is an astronomer, and I am one of that strange breed.
Het buitenbeentje is de astronoom, en ik ben een van dat vreemde soort.
And we began making various odd planes and creatures.
We begonnen allerlei vreemde vliegtuigen en dingen te maken.
Jullie zijn me 'n raar stel?
., and it would therefore be odd if we were to suspend proceedings at this stage.
Wij hebben gisteren besloten om 8.30 uur te beginnen en het zou dus raar zijn om nu te schorsen.
Zij keken me heel raar aan.
odd (auch: strange)
Nobody but maybe one or two very odd folks really suggest this.
Behalve misschien één of twee rare figuren zal niemand dit voorstellen.
It is certainly an odd expression to use in this context.
Dat is toch wel een rare uitdrukking in deze context.
I must admit, I find this rather an odd procedure.
Ik kan u zeggen, ik vind dat een rare procedure.
Very odd -- I've analyzed this for a while.
Bizar -- ik heb het een tijdlang bestudeerd.
Odd, if we realise that the European Union actually imports meat from vaccinated cattle from Argentina.
Bizar, als wij beseffen dat de Europese Unie nota bene vlees van gevaccineerde runderen uit Argentinië importeert.
It also seems odd to me that Mr Tajani should complain about alleged interference and then ask the President to do the same.
Ik vind het overigens bizar dat de heer Tajani zich beklaagt over een vermeende inmenging en daarop aan de Voorzitter vraagt hetzelfde te doen.
An appeal in favour of a more pro-active government policy comes across as very odd.
Een pleidooi voor een actiever overheidsbeleid komt heel merkwaardig over.
Mr President, the discussion of this report is rather odd.
Mijnheer de Voorzitter, de behandeling van dit verslag is merkwaardig te noemen.
I think it is most odd that Council has not been able to approve them.
Naar mijn mening is het zeer merkwaardig dat de Raad ze niet heeft goedgekeurd.
Mr President, this report has had a rather odd journey.
Mijnheer de Voorzitter, dit verslag heeft een merkwaardige weg achter zich.
Ik vind dit op zijn zachtst gezegd een merkwaardige gang van zaken.
Dat zou natuurlijk een heel merkwaardige indruk maken.
This seems odd because they do not have Members in this House.
Dit lijkt eigenaardig, omdat ze geen afgevaardigden in dit Parlement hebben.
It would be really odd for us to return this report now.
Het zou wel eigenaardig zijn als wij dit verslag nu naar later zouden verplaatsen.
De politiek is beslist een eigenaardig bedrijf.
Even-numbered birthdays on the right, odd-numbered on the left.
Even geboortedatum rechts, oneven geboortedfatum links.
Oneven plus oneven is oneven.
Even plus oneven is oneven.
odd (auch: rare)
odd (auch: crazy, daffy, insane, mad)
Het lijkt inderdaad gek.

Beispielsätze für "odd" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI put a team together, a little over 13 months ago, got up to 20 some-odd people.
Ik stelde een team samen, iets meer dan 13 maanden geleden, dat werden zo'n 20 mensen.
EnglishIt seems odd that the Court of Justice rules that our opinion may not be necessary.
Het oordeel van het Hof van Justitie dat ons advies niet noodzakelijk is, wekt bevreemding.
EnglishIt is rather odd that there should be proposals to reject this report.
Ik sta er een beetje van te kijken dat er voorgesteld is om dit verslag niet aan te nemen.
EnglishAnd when I started designing, I discovered an odd thing about myself.
En toen ik begon met ontwerpen ontdekte ik iets geks over mijzelf.
EnglishAnd then you notice something quite a little bit odd about the eyes and the mouth.
En dan merk je iets vreemds aan de ogen en de mond.
EnglishWe go back to Walter Reed, and a kid, literally, 20 some-odd days before that was blown up.
en toen terug naar Walter Reed. ~~~ Een jongen was, letterlijk, zo'n twintig dagen ervoor opgeblazen.
EnglishAnd I left everything and went for a long series of odd jobs.
Ik liet alles achter voor een lange serie uiteenlopende baantjes.
EnglishI think this is a very odd procedure to say the least, and one that I hope will not be repeated.
Dit lijkt me op zijn minst een bizarre procedure die, naar ik hoop, niet nog eens plaats zal vinden.
EnglishThere are many conclusions in the report which I find odd.
Er staan vele conclusies in het verslag die mij wezensvreemd zijn.
EnglishThe original text gave overcrowding as the reason, as do some amendments, which I find very odd.
In de originele tekst staat die overbevolking als reden, maar ook in diverse amendementen staat dat.
EnglishMaybe we could add the odd question here and there.
Misschien kunnen we er hier en daar nog een aan toevoegen, waarom niet.
EnglishThe course of events so far really does seem rather odd.
De tot dusver ondernomen stappen komen enigszins lachwekkend over.
EnglishI will not trade on that but I trust that I will get the odd second if I overrun my time.
Ik wil daarop niet rekenen, maar vertrouw erop dat u het mij niet kwalijk neemt als ik mijn spreektijd overschrijd.
EnglishMr President, Mr Commissioner, ladies and gentlemen, this is a rather odd debate we are having.
Voorzitter, mijnheer de commissaris, collega's, wij bevinden ons hier toch wel in een enigszins curieus debat.
EnglishSecondly, it would be a real shame to limit this promising sector to odd jobs, to casual jobs.
Ten tweede zou het bijzonder jammer zijn om deze beloftevolle sector te beperken tot klussen, tot marginale jobs.
EnglishYet something odd is going on within the Commission.
In de Commissie is echter iets eigenaardigs aan de hand.
EnglishThere are nonetheless a couple of points on which the committee responsible has arrived at odd results.
Er zijn echter enkele punten waarop de ten principale bevoegde commissie opmerkelijke resultaten heeft geboekt.
EnglishMany of us grew up never eating a fresh vegetable except the occasional raw carrot or maybe an odd lettuce salad.
Velen zijn opgegroeid zonder verse groenten behalve misschien af en toe een rauwe wortel of een salade.
EnglishEven on the odd occasion when a person is charged, nobody normally believes that he is the real murderer.
Zelfs al wordt een dader ten tonele gevoerd, dan gelooft doorgaans niemand dat hij ook werkelijk de moordenaar is.
EnglishIs he a politician who breaks the odd rule here and there, who engages in a spot of beggar-my-neighbour policy?
Is het een politicus die af en toe de regels schendt, die een beetje een beleid van onvriendelijke buur speelt?