"object" Niederländisch Übersetzung

EN

"object" auf Niederländisch

NL

"object" auf Englisch

EN

object {Substantiv}

volume_up
1. Allgemein
object (auch: article, thing)
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
En het object wordt gedwongen verder ineen te storten tot een oneindig klein object.
And the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
Het object zelf nodigt uit tot verkenning, interactie, beschouwing en aanraking.
Man would be degraded into an object, into biological material.
De mens zou worden gedegradeerd tot object, tot biologische materiaal.
And I get a little object here and I can look inside this object, I'll call it a car.
Ik krijg hier een klein voorwerp, en ik kan erin kijken. ~~~ Dit noem ik een auto.
Children and young people become the object of savage exploitation.
Kinderen en jongeren worden het voorwerp van keiharde uitbuiting.
And then again, this is a found object, a little fan that I found.
Aan de andere kant, dit is een gevonden voorwerp, een waaiertje dat ik vond.
The object of our criticism is the new anti-terrorism legislation.
Onderwerp van kritiek is de nieuwe antiterrorismewetgeving.
Nor can Amendment No 24 be accepted because the reports submitted by the Commission to the organizations are the object of article 6.
Evenmin kunnen wij amendement 24 overnemen, daar de verslagen van de Commissie aan de instellingen onderwerp vormen van artikel 6.
Under the pretext of this broad definition, the person who is the object of the trafficking is presented, in the Commission's explanatory statement, as a 'victim '.
Aan de hand van deze ruime definitie wordt iemand die onderwerp was van handel, in de toelichting van de Commissie gepresenteerd als " slachtoffer ".
object (auch: affair, article, case, job)
For us -- there's the object -- for us, it was two projects.
Hier is het ding. ~~~ Voor ons waren het twee projecten.
It's the square object with the unicorn-like animal on it.
Het vierkante ding met het eenhoornachtige dier erop.
And so we are in the middle of this thing that's completely linked, down to every object in the little sliver of a connection that it has.
Zo zitten we midden in dit volledig gekoppelde ding waarin elk object is opgenomen.
object (auch: article, thing)
2. Grammatik
NL

object {het}

volume_up
En het object wordt gedwongen verder ineen te storten tot een oneindig klein object.
And the object is forced to continue to collapse to an infinitely small object.
Het object zelf nodigt uit tot verkenning, interactie, beschouwing en aanraking.
And the object itself invited exploration interaction, consideration and touch.
De mens zou worden gedegradeerd tot object, tot biologische materiaal.
Man would be degraded into an object, into biological material.
object (auch: ding, artikel, bijdrage, stuk)
object (auch: zaak, ding, voorwerp, mikpunt)
Ortega y Gasset, de grote Spaanse filosoof, schreef al: " Europa is geen object, maar een evenwicht ".
The great Spanish philosopher Ortega y Gasset once wrote that 'Europe is not a thing, it is a balance '.
Zo zitten we midden in dit volledig gekoppelde ding waarin elk object is opgenomen.
And so we are in the middle of this thing that's completely linked, down to every object in the little sliver of a connection that it has.
Als je de herkomst of de bron van het object niet kent, is het geen wetenschap -- dan is het iets moois om naar te kijken.
If you don't know the provenance or the source of the artifact, it's not science, it's a pretty thing to look at.

Synonyme (Englisch) für "object":

object

Beispielsätze für "object" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOther areas to which I object and which I should like to change are the following.
Inzake de volgende terreinen heb ik ook bezwaren en zou ik veranderingen willen:
EnglishNeedless to say, it was to be expected that some states would object to this Court.
Uiteraard was te verwachten dat staten een bezwaar zouden hebben tegen dit Hof.
EnglishConsequently, I object to the very principle that you are proposing to the House.
Ik teken dan ook bezwaar aan tegen het beginsel zelf dat u de Vergadering voorstelt.
EnglishI also object to rules which are incomprehensible in practice, such as those on honey.
Ik ben ook tegen in de praktijk niet verwezenlijkbare regelingen zoals bij honing.
EnglishThis is, I think, too restricted, and I fundamentally object to this approach.
Ik vind dit te beperkt en heb fundamenteel bezwaar tegen deze benadering.
EnglishAny one of those elements you could sort of hang on the wall as some kind of art object.
Elk van die elementen zou je aan de muur kunnen hangen als een soort kunstobject.
EnglishIn view of what has just been said I do not object to what is proposed.
Met het oog op wat er zojuist is gezegd, heb ik geen bezwaar tegen dit voorstel.
EnglishI assume that the Commission does not object to dealing with the problem in this way.
Ik ga ervan uit dat de Commissie er eigenlijk niets op tegen heeft om het zo te doen.
EnglishSubsidiarity in tourism is a very important aspect and nobody here would object to that.
Niemand zal ontkennen dat de subsidiariteit in het toerisme uiterst belangrijk is.
EnglishIt is therefore the Greek government's choice of means which we object to.
Wij hebben juist bezwaar tegen de instrumenten die de Griekse regering heeft ingezet.
EnglishAs such, it is not really a criticism but I do object to running ahead of a decision.
Het is dus niet een kritiek in principe maar wel op het vooruitlopen op een beslissing.
EnglishHis case is the object of my written question to the Commission tabled last March.
Over zijn geval heb ik afgelopen maart een schriftelijke vraag ingediend bij de Commissie.
EnglishWhat I object to about it is the obsession with different accession dates.
Daarbij bevalt het mij niet dat we zo gefixeerd zijn op een bepaalde toetredingsdatum.
EnglishAnd yet that has been put about, making people who object to this seem unreasonable.
Toch wordt dat beweerd en worden tegenstanders op die manier als onredelijk voorgesteld.
EnglishI am not an opponent of school milk as such but I do object to the way we are going about it.
Ik ben geen tegenstander van schoolmelk, maar wel van schoolmelk op deze manier.
EnglishDoes anybody object to the presentation of the rapporteur's oral amendment?
Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement door de rapporteur?
EnglishI object to the way in which the report has far exceeded its scope.
Ik heb bezwaar tegen de wijze waarop het verslag zijn bestek ver te buiten gaat.
EnglishHe went on to say that Parliament now has the possibility to object in substance.
Hij zei ook dat het Parlement nu de mogelijkheid heeft om met inhoudelijke bezwaren te komen.
EnglishWe do, however, object to preparations for a military intervention.
Wij verzetten ons echter tegen de voorbereidingen voor een militaire interventie.
EnglishThe object of the Commission's proposal is to regulate local border traffic.
- Dit Commissievoorstel beoogt het klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen te regelen.