EN land
volume_up
{Substantiv}

land (auch: country, earth)
volume_up
land {het}
Each of the families that have sold their land now get a piece of land back.
Elk van de families die hun land hebben verkocht krijgt nu een deel terug.
Mr President, Zimbabwe is a land of tragedy and a land of tyranny.
-- Mijnheer de Voorzitter, Zimbabwe is een land dat zich kenmerkt door tragedie en tirannie.
There is no doubt that we need to relieve the congestion on land routes.
Allicht moet de doorstroming op de vervoersroutes over land worden verbeterd.
land (auch: bottom, earth, foundation, ground)
One hectare of land in the Netherlands costs 30 times as much as Polish agricultural land.
Een hectare grond in Nederland kost dertig keer zoveel als een stuk Poolse landbouwgrond.
The multinationals of Europe will buy up land in Bulgaria and Romania.
Die grond kun je dus bijna voor niks, voor een appel en een ei, opkopen.
There are now 2, 800 square metres of arable land on the globe for every person.
Momenteel is er op aarde 2.800 m2 bewerkbare grond voor ieder van ons.
land (auch: country, countryside)
Most people in rural North America owned some land by 1900.
De meeste mensen op het platteland van Noord-Amerika bezaten tegen 1900 wat grond.
Fish farming creates similar problems to intensive animal rearing on land.
De visteelt brengt dezelfde problemen met zich mee als de intensieve veehouderij op het platteland.
They will then be deterred from leaving their land and flocking to the cities or to richer parts of Europe.
Ervoor zorgen dat de mensen op het platteland een fatsoenlijk inkomen genieten en dat ze niet naar de steden of de rijkere regio's van Europa wegtrekken.
land (auch: earth, ground, soil)
There are now 2, 800 square metres of arable land on the globe for every person.
Momenteel is er op aarde 2.800 m2 bewerkbare grond voor ieder van ons.
Dry areas cover more than one third of the Earth's land surfaces.
Droge gebieden bedekken meer dan een derde van de landoppervlakte van de aarde.
Europe must continue to be a land which welcomes the stranger, but with strict regard for the law.
Europa moet een gastvrij stuk aarde blijven, een stuk aarde waar de wetten echter strikt worden gehandhaafd.
land (auch: bed, bottom, earth, floor)
The land is also different and this diversity must be respected.
De ene bodem is de andere niet en ook dit aspect moet in zijn diversiteit worden gerespecteerd.
So it was much safer for me to land at the bottom.
Het was veel veiliger voor mij om op de bodem te landen.
But this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Maar deze mentaliteit bleef trouw aan de bodem en het land waar ze uit voortkwam.
land (auch: earth, soil, world)

Beispielsätze für "land" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Dat gif komt in het schaarse water terecht of verontreinigt verdroogde gronden.
EnglishWe're changing the characteristics of the surface of the land, the reflectivity.
We veranderen de eigenschappen van het landoppervlak, het reflectievermogen.
EnglishHowever, I will make sure that we have a go then and see how the land lies.
Ik zal er echter voor zorgen dat wij dan eens kunnen kijken hoe de zaal er uitziet.
EnglishAre these factors taken into consideration when land-use policy is decided?
Is met deze factoren rekening gehouden bij de bepaling van ruimtelijk beleid?
EnglishThere is, then, no reason for using cultivatable land for energy purposes.
Er is dus geen reden om landbouwgrond voor energiedoeleinden in te schakelen.
EnglishI've got this piece of land and it creates terroir like you wouldn't believe.
Deze wijnstreek levert wijn van zulke hoge kwaliteit, dat geloof je niet.
EnglishIts purpose is to proclaim the Koran and Sunna as the supreme law of the land.
Dit artikel heeft tot doel de Koran en de Soenna tot opperste nationale wet te verklaren.
EnglishAmendments Nos 38 to 40 allow suspension of wine growing on small plots of land.
De amendementen 38 tot 40 maken het mogelijk de wijnbouw op kleine percelen stop te zetten.
EnglishI am thinking of the Benes decrees and of the acquisition of land in Poland, for example.
Ik denk aan de Benes-decreten en de verwerving, bijvoorbeeld in Polen, van gronden.
EnglishOne hectare of agricultural land costs 30 times as much in the Netherlands as in Poland.
Een hectare landbouwgrond kost in Nederland dertig keer zoveel als in Polen.
EnglishAt night you can see what happened in a second; in daytime, we call them land sharks.
's Nachts kan je zien wat er gebeurt in een seconde, overdag noemen we ze 'landhaaien'.
EnglishNineteen million hectares of rainforest are lost every year to create new arable land.
We verliezen 19 miljoen hectare regenwoud elk jaar om nieuwe landbouwgrond te creëren.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
In bijna een vierde van de landbouwgronden ligt het zelfs duidelijk boven de grenswaarde.
EnglishIt's a run-down piece of no-mars-land...... in the middle of a tourist paradise.
Dit is een stuk niemandsland... midden in een toeristisch paradijs.
EnglishAnd it could transform swaths of desert land into fields of emerald green.
Het kon hele stukken woestijnlandschap omvormen tot smaragdgroene velden.
EnglishYou know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
U weet dat ook het weideland deel uitmaakt van de gebieden die economisch afhankelijk zijn.
EnglishGeographically, Moldova is a narrow strip of land between Ukraine and Romania.
Naar zijn geografische ligging vormt Moldavië een smalle strook tussen Oekraïne en Roemenie.
EnglishThe regulations in force provide for the set-aside of some agricultural land.
De huidige regelgeving voorziet in de braaklegging van een gedeelte van de landbouwgronden.
EnglishOr it may be because small farmers see no other way of acquiring land.
In beide gevallen gaat het om fundamentele ingrepen in het natuurlijke levensproces.
EnglishThis kind of governmental cooperation is increasingly becoming a democratic no man's land.
De intergouvernementele samenwerking wordt steeds meer een democratisch niemandsland.