"to foresee" Niederländisch Übersetzung

EN

"to foresee" auf Niederländisch

EN to foresee
volume_up
[foresaw|foreseen] {Verb}

We nonetheless foresee two problems for which solutions will need to be found.
Toch voorzien wij twee problemen waarvoor oplossingen gezocht moeten worden.
They foresee or prophesy crises on the horizon of our life as a nation.
Ze voorzien of voorspellen crises aan de horizon van Portugal.
This can give rise to problems that nobody can foresee.
Daaruit kunnen problemen voortkomen die niemand kan voorzien.
Given the rate at which technologies develop, we foresee that TV will enter the digital age first, followed only afterwards by radio.
Gezien de snelheid waarmee technologieën zich ontwikkelen, verwachten we de dat de televisie als eerste het digitale tijdperk zal betreden, en pas daarna de radio.
The Commission foresees the adoption of the remaining necessary proposals early next year.
De Commissie verwacht dat de overige benodigde voorstellen voor begin volgend jaar worden goedgekeurd.
Furthermore, I do not foresee any Member State rushing to give the Commission more immediate new powers or powers to expedite the process.
Verder verwacht ik niet dat de lidstaten staan te popelen om de Commissie meer directe bevoegdheden te geven of bevoegdheden om het proces te versnellen.
to foresee
It has been said that to govern means to foresee.
Regeren is vooruitzien, zegt men!
Equally, to do business, to be at the leading edge of production and economic competition, also means to foresee.
Op dezelfde manier is ondernemen, zich in de voorhoede van de economische productie en concurrentie bevinden, ook vooruitzien.
to foresee

Beispielsätze für "to foresee" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe legal services of the EU institutions do not foresee any problems in this area.
De juridische diensten van de EU-instellingen zien geen problemen op dit gebied.
EnglishI can foresee two large obstacles which will stand in the way of finding solutions.
Ik zie twee grote problemen die het vinden van oplossingen in de weg staan.
EnglishIt is not difficult to foresee the compromise at the Rome Summit in December of next year.
Je ziet het compromis op de Top van Rome volgend jaar december gemakkelijk voor je.
EnglishThe proposal does not foresee the possibility of citizens ' taking direct recourse to justice.
Volgens de richtlijn kunnen de burgers niet rechtstreeks naar de rechtbank stappen.
EnglishThe consequences of certain wordings also have been difficult to foresee.
De consequenties van bepaalde passages waren ook moeilijk te overzien.
EnglishMadam President, what has happened in Chechnya is precisely what was very easy to foresee.
Mevrouw de Voorzitter, in Tsjetsjenië is precies dat gebeurd wat een kind kon voorspellen.
EnglishAt this moment I cannot foresee when the fulfilment of these conditions will next be checked.
Ik kan u nog niet zeggen wanneer de vervulling van de voorwaarden opnieuw wordt onderzocht.
EnglishI foresee the risks of allowing harmonisation to become an end in itself.
Het is gevaarlijk harmonisatie als doel op zich te beschouwen.
EnglishIt does not foresee an in-depth regulation of ethical issues.
Het voorziet derhalve niet in een gedetailleerde regulering van ethische vraagstukken.
EnglishIn a free economy, it is clear that the state cannot foresee exactly what is going to happen.
In een vrije economie kan de overheid natuurlijk nooit precies voorspellen wat er op til is.
EnglishTherefore, the action plan does not foresee any measures in this regard.
Daarom bevat het actieplan ook geen maatregelen op dit gebied.
EnglishYou do not have to be a prophet to foresee that this technology will progress further.
Je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen voorspellen dat deze technologie zich verder zal ontwikkelen.
EnglishCould you foresee the inclusion of such a provision in your proposals?
Kunt u een dergelijk idee in uw voorstellen opnemen?
EnglishI can foresee some problems with regard to its accession.
Ik zie nog wel wat problemen met betrekking tot die toetreding.
EnglishNeither politicians nor scientists can foresee the consequences for man and nature.
Politici noch wetenschappers zijn vandaag in staat te voorspellen welke gevolgen dit voor de mensen en de natuur inhoudt.
EnglishI can foresee certain equality of treatment issues coming before the European Court of Justice.
Ik voorzie dat het Europese Hof van Justitie zich over bepaalde gelijke-behandelingskwesties zal moeten buigen.
EnglishWe do not foresee any conflict between these two aspects.
Volgens ons botsen deze twee standpunten niet met elkaar.
EnglishI therefore foresee major problems when, after a few years, the financial balance sheet is drawn up.
Ik voorzie dan ook grote problemen op het moment dat de financiële balans na een aantal jaren wordt opgemaakt.
EnglishAt the beginning of the year, we were in a position to foresee a large budget deficit for 2003, indicated by all the estimates.
Begin dit jaar wezen alle berekeningen op een groot tekort in de begroting van 2003.
EnglishI can relate to the question concerning the money and the kind of activity we foresee taking place in Cuba.
Ik begrijp uw vraag over het geld en het soort activiteiten dat wij in Cuba willen ontplooien maar al te goed.