"for" Niederländisch Übersetzung

EN

"for" auf Niederländisch

volume_up
for {Prp.}
volume_up
for {Konj.}

EN for
volume_up
{Präposition}

for (auch: ahead of, at, during, in front of)
volume_up
voor {Prp.}
We need to work for EMU, but also for employment, the environment and equal opportunities.
Inzet voor de EMU, maar ook voor werk, ook voor natuur, ook voor gelijke kansen.
They're just not for us. ~~~ They're not for people. ~~~ They're not for patients.
Maar ze zijn niet voor ons bedoeld: niet voor de mensen, niet voor de patiënt.
They pine for love, they live for love, they kill for love, and they die for love.
Ze lijden voor liefde, ze leven voor liefde, ze doden voor liefde, en ze sterven voor liefde.
for (auch: above, at, by, on)
volume_up
op {Prp.}
They inspect it, they check it for cracks, for drill damage, for spalls, for chips.
Ze inspecteren hem, onderzoeken hem op barsten, op boorschade, op butsen en deuken.
The resolution points out the need for such action in a clear and elucidatory way.
De resolutie wijst op duidelijke en verhelderende wijze op de noodzaak hiervan.
I would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
for (auch: about, at, by, on)
volume_up
om {Prp.}
For all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Om al deze redenen roepen we de Commissie op om een aantal maatregelen te treffen.
That is why I have not asked for the vote to be retaken but for it to be rectified.
Om die reden heb ik niet om een herhaling van de stemming verzocht, maar om een correctie.
I believe that languages are a vehicle for communication rather than for isolation.
Taal is naar mijn idee een middel om te communiceren en niet om je te isoleren.
for (auch: according to, after, as per, at)
volume_up
naar {Prp.}
We must indeed strive, not for more but for better and justifiable legislation.
Wij moeten trouwens streven niet naar meer, maar naar betere en gefundeerde wetgeving.
Demand for it is actually rising faster than the overall demand for energy.
De vraag naar elektriciteit stijgt sneller dan de totale vraag naar energie.
Terror does not pave the way for justice: it is the shortest road to hell.
Terreur is niet de weg naar gerechtigheid, maar de kortste weg naar de hel.
for (auch: after, by, on, owing to)
volume_up
door {Prp.}
It must be possible for it to be adopted by everyone, both new and old Member States.
Het moet door alle lidstaten worden goedgekeurd, zowel door de oude als door de nieuwe.
Now, bluefin were revered by Man for all of human history.
Blauwvintonijn werd de hele menselijke geschiedenis door door mensen vereerd.
That means having rules that are observed, for them as well as for us.
Dat betekent dat de regels nageleefd moeten worden, zowel door hen als door ons.
for (auch: from, off, owing to, down)
volume_up
uit {Prp.}
Are we aiming for the stability of Budapest in 1956 or the stability of Prague in 1968?
Willen wij het soort stabiliteit uit 1956 in Boedapest, of die uit 1968 in Praag?
Other disabilities arise out of malnutrition, for example blindness, and vitamin deficiency.
Andere handicaps komen voort uit ondervoeding, zoals blindheid, en uit een vitaminetekort.
You're out at night, looking for kicks...... someone's passing around the weaponized hallucinogens....
Je bent uit, zoekend naar de nieuwste kick en iemand deelt een gewapende illusie uit.
for (auch: across from, against, anti, at)
volume_up
tegen {Prp.}
We shall vote against this report and the accompanying proposal for a decision.
Wij hebben tegen dit verslag en tegen het daarmee verband houdende ontwerpbesluit gestemd.
The real fight for democracy and against oppression and terrorism begins, of course, here.
De echte strijd tegen onderdrukking, voor democratie en tegen terreur begint immers hier.
For example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria.
Er wordt bijvoorbeeld meer geld besteed aan medicijnen tegen kaalheid dan aan middelen tegen malaria.
for (auch: among, amongst, below, beneath)
volume_up
onder {Prp.}
In almost all the Member States, unemployment rates are higher for women than for men.
In bijna alle lidstaten ligt de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen.
Where do magazines providing information on financial services fit in, for example?
Vallen bijvoorbeeld programma's over financiële dienstverlening daar ook onder?
We are also asking for free elections under independent international observation.
Wij eisen ook vrije verkiezingen onder onafhankelijk internationaal toezicht.
for (auch: by, in, inside, into)
volume_up
per {Prp.}
Things are different for different sectors and different for different companies.
Deze verschillen per bedrijfstak en per onderneming.
There would have to be more than 100 bathers a day for at least 20 days a year.
Er moeten meer dan honderd baders per dag zijn gedurende minstens twintig dagen per jaar.
and winds averaging about 40 knots for most of the voyage and up to 70 or 80 knots.
en de windsnelheid lag rond de 90 km per uur en ging soms tot 130 of 150 km per uur.
for (auch: per, to)
volume_up
om te {Prp.}
For me the policing stood for power to correct, power to prevent and power to detect.
Voor mij stond de politie voor de macht om te corrigeren, de macht om te voorkomen en de macht om te detecteren.
Will there be possibilities for transferring between the budget categories?
Komen er mogelijkheden om te schuiven tussen de begrotingscategorieën?
And let me start by pointing out an important opportunity for development.
Om te beginnen wijs ik op een belangrijke ontwikkelingsmogelijkheid.
for (auch: during)
I also want to thank the Commission for its good work in connection with the negotiations.
Ik dank de Commissie voor haar medewerking tijdens de onderhandelingen.
Thank you, Minister, for your first response during your presidency.
Dank u, minister, voor uw eerste antwoord tijdens uw voorzitterschap.
I also look to them for continued support through the codecision process.
Ik wil hen ook vragen om steun tijdens de medebeslissingsprocedure.
for (auch: during)
Some, then, are for liberalisation while others are for maintaining the status quo.
Sommigen liberaliseren namelijk terwijl anderen beschermen.
For, while we are hesitating, while we are shilly-shallying, while we are discussing, Africa is dying.
Terwijl wij aarzelen, uitstellen en discussiëren, sterft Afrika.
There are a lot of empty posts in the Commission, and they are provided for in the budget.
Er zijn veel vacatures in de Commissie, terwijl er wel middelen gereserveerd zijn.
for (auch: after, by, owing to, for sake of)
It is essentially for this reason that I am opposed to the draft Constitution.
Ik verwerp de ontwerp-Grondwet vooral vanwege deze benadering.
In view of the political dispute, I will, as I said before, vote for the motion.
Maar vanwege de politieke botsing zal ik voor stemmen.
Here is a minority that is being persecuted for its Christian faith.
Deze minderheid wordt vervolgd vanwege haar christelijke geloof.
for (auch: during)
The campaign against software patents has been going on for a long time.
Gedurende lange tijd voeren tegenstanders actie tegen de softwarepatenten.
For many years, we were just providing them with artificial limbs.
Gedurende vele jaren bezorgden we hen alleen maar kunstmatige ledematen.
We have provided sustained support for all the communities over a long period of time - and rightly so.
Wij hebben gedurende lange tijd zeer terecht alle gemeenschappen ondersteund.
for
This has been good for nobody because in reality we all trade with one another.
Dat is voor niemand goed geweest, aangezien wij met elkaar handel drijven.
If there are no more comments, I shall submit the Minutes for your approval.
Aangezien er verder geen opmerkingen zijn, leg ik de notulen aan uw goedkeuring voor.
Therefore, since a long time is needed for ratification, our time is short.
We hebben dus maar weinig tijd, aangezien de ratificatie ervan een langdurig proces is.
Unfortunately, Joschka Fischer has already left, pressed for time, no doubt.
Helaas heeft de heer Fischer ons - waarschijnlijk wegens tijdgebrek - verlaten.
There have been complaints against Hungary and Cyprus for discrimination against homosexuals.
Over Hongarije en Cyprus wordt geklaagd wegens achterstelling van homoseksuelen.
Questions not taken for lack of time will be answered in writing.
De wegens tijdgebrek niet behandelde vragen zullen schriftelijk worden beantwoord.
For the reasons which I have stated I feel that this amendment goes too far.
Op grond van de zojuist geschetste redenen vind ik dit amendement te ver gaan.
We therefore have a host of opportunities for cooperating under the existing rules.
Er zijn dus allerlei mogelijkheden tot samenwerking op grond van de bestaande regels.
I am thinking, for example, of sexual harassment as gender-based discrimination.
Ik denk bijvoorbeeld aan ongewenste intimiteiten als discriminatie op grond van geslacht.
It must provide practical advantages in exchange for our requiring reforms.
Het moet concrete voordelen bieden in ruil voor de door ons geëiste hervormingen.
We must make early progress with the 'food and medicine for oil ' campaign.
Wij moeten snel vooruitgang boeken met de actie " Voedsel en geneesmiddelen in ruil voor olie ".
This is a cat that's been trained to respond to a trumpet for food.
Dit is een kat die getraind is om te reageren op een trompet, in ruil voor eten.
for (auch: during)
Conversely, the amount earmarked for support funds is very high.
Het aandeel van als subsidies ter beschikking staande gelden is echter hoog.
It is an untenable position nowadays for any expert on the subject.
Geen enkele deskundige kan dit vandaag de dag nog staande houden.
Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen.
for (auch: per, to)
In order to avoid constructing a Fortress Europe, it is important for us not to create a uniform European asylum and immigration policy.
Ten einde te voorkomen dat een Fort Europa wordt gebouwd, is het belangrijk dat wij geen uniform Europees asiel- en immigratiebeleid ontwikkelen.

Beispielsätze für "for" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
Aan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
EnglishThirdly, are there differences of opinion about the study within the Commission?
Ten derde: heersen er in de Commissie verschillende meningen over het onderzoek?
EnglishI want special-purpose vehicles such as ambulances to have high recovery quotas.
Ik heb liever dat speciale voertuigen zoals ambulances hoge reddingsquota halen.
EnglishFive years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
Undine Bloch von Blottnitz was 5 jaar geleden rapporteur over voedselbestraling.
EnglishI want to talk specifically about jobs, competitiveness and the internal market.
Ik wil het speciaal hebben over banen, concurrentievermogen en de interne markt.
EnglishWhether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
Of de Raad onze rechten en prerogatieven zal respecteren zal nog moeten blijken.
EnglishThis request has been incorporated into the report of the committee responsible.
Deze eis werd in het verslag van de ten principale bevoegde commissie opgenomen.
EnglishAs such, we require strict separation of the material from the three categories.
Daarom eisen wij een strikte scheiding van het materiaal in de drie categorieën.
EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Maar er zijn twee belangrijke punten waarover we het niet eens zijn met de Raad.
EnglishThe toilets there are literally holes in the ground covered with a wooden shack.
De toiletten zijn er letterlijk gaten in de grond afgedekt met een houten barak.
EnglishI'm the Director of Nutrition Services for the Berkeley Unified School District.
Ik ben het hoofd van de voedingsdienst van het Berkeley Unified School District.
EnglishInterestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
Interessant is dat het eerder een overgang bereikte, maar niet diegene die telt.
EnglishSo it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
EnglishIt's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
Het heet Pavlov vreesconditionering - hier eindigt een toon met een korte schok.
EnglishWe're working in most of the major glaciated regions of the northern hemisphere.
We werken in de meeste van de grote gletsjerregio's van het noordelijk halfrond.
EnglishAnd I came to think that behind the violence lay a sinister criminal enterprise.
Ik bedacht dat achter het geweld een sinistere criminele onderneming schuilging.
EnglishThere is therefore a crucial and urgent need to revise and extend the directive.
Het is dus onontbeerlijk en urgent dat de richtlijn wordt herzien en uitgebreid.
EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
EnglishThe third condition, Mr President, is that faux pas or blunders must be avoided.
De derde voorwaarde, Voorzitter, is dat wij fouten en blunders moeten vermijden.
EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.