EN differently
volume_up
{Adverb}

volume_up
anders {Adv.}
Ghana taught me to look at people differently and to look at myself differently.
Ghana heeft me geleerd om anders te kijken naar mensen en om anders te kijken naar mezelf.
Within this framework, the structural funds must be allocated differently.
In dat perspectief moeten de structuurfondsen anders worden toegewezen.
They should not be treated differently; they should be given extra help.
Zij dienen niet anders behandeld te worden; zij dienen zelfs extra steun te krijgen.
This must be organised differently, for example by the Luxembourg Central Bank.
Dat moet op een andere manier geregeld worden, bijvoorbeeld door de Luxemburgse centrale bank.
Each individual's cortex is folded differently, very much like a fingerprint.
De cortex van elk individu is op een andere manier geplooid, vergelijkbaar met een vingerafdruk.
In this case, the control must be carried out differently.
Hier moet op een andere manier controle worden uitgeoefend.
differently (auch: otherwise)
All this could have been dealt with differently and in a different time frame.
Dit alles had op een andere wijze en in een ander tijdsbestek kunnen worden afgehandeld.
Mr President, the word bannissement in French comes out differently in some translations.
Voorzitter, het woord bannissement in het Frans komt in verschillende vertalingen op een andere wijze naar voren.
The US Government interprets the Convention against Torture differently, which is its right.
De regering van de VS interpreteert het verdrag inzake marteling op een andere wijze en heeft hier het recht toe.
differently (auch: otherwise)

Synonyme (Englisch) für "differently":

differently
different

Beispielsätze für "differently" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI come from a country in which racism and such matters are viewed differently.
Ik kom uit een land dat een andere kijk heeft op racisme en dergelijke zaken.
EnglishHowever, considering the situation, we need to look at the issue differently.
Gezien de situatie moeten we de zaak echter vanuit een andere invalshoek bekijken.
EnglishWhat I've found, across the board, is that religion is about behaving differently.
In plaats van te besluiten of je wel of niet in God gelooft, moet je eerst iets doen.
EnglishHowever, Commissioner Vitorino has just presented the situation quite differently.
Commissaris Vitorino heeft ons zojuist een heel andere voorstelling van zaken gegeven.
EnglishEuropean money obviously ranks differently with the Member States than their own money.
Blijkbaar heeft in de lidstaten Europees geld een andere betekenis dan eigen geld.
EnglishThis bridging project could be carried out differently - not via the Gulf of Maliakos.
Daarvoor hoeft men geen onderzeese tunnel in de Golf van Lamia aan te leggen.
EnglishThere is a perception in Ireland that the poor are treated differently by the courts.
In Ierland leeft de opvatting dat justitie bevooroordeeld is ten nadele van de armen.
EnglishThey are already contained in the report, even if some are formulated differently.
Gedeeltelijk zijn deze in een andere formulering terug te vinden in de tekst van het verslag.
EnglishBut this process is affecting men very differently than it's affecting women.
Maar dit proces raakt mannen op een heel andere manier dan vrouwen.
EnglishI am extremely disappointed and I hope that you will vote differently next time.
Ik vind dit heel spijtig en hoop dan ook dat u bij een volgende stemming van gedachten verandert.
EnglishThe equivalence is with the Council and nobody has ever thought differently.
Het gaat om gelijkwaardigheid met de Raad en niemand heeft daar ooit andere ideeën over gehad.
EnglishNo, Mr Fabre-Aubrespy, I am not implementing the points differently.
Nee, mijnheer Fabre-Aubrespy, er is geen sprake van ongelijke behandeling.
EnglishThe ways in which they cooperate are organised differently in different Member States.
De manier waarop die met elkaar samenwerken verschilt per lidstaat.
EnglishTo start with, the Maastricht Treaty treated this type of expenditure differently.
Aanvankelijk maakte het Verdrag van Maastricht onderscheid tussen verplichte en overige uitgaven.
EnglishThere are other proponents of a European constitution who see things differently.
Er bestaan ook andere voorstanders van een Europese grondwet.
EnglishNo, there is no question of treating them differently according to the subject.
Nee, dat kan inderdaad niet en er is hiervan ook geen sprake.
EnglishIt will also take cost out of businesses and will help businesses do things differently.
3G zal ook besparingen opleveren voor bedrijven en een andere bedrijfsvoering mogelijk maken.
EnglishAlthough the details may be assessed somewhat differently, this final report merits our support.
Ondanks de uiteenlopende beoordeling van details verdient dit eindverslag onze steun.
EnglishIt is in the hands of readers, and they interpret it differently.
Het is in de handen van mijn lezers, en zijn hebben andere interpretaties.
EnglishI should also like to ask those who regard GMOs differently from myself to reflect for a moment.
Ook wil ik degenen die een andere kijk hebben op GGO's vragen even goed na te denken.