"call" Niederländisch Übersetzung

EN

"call" auf Niederländisch

volume_up
call {Subst.}
NL
EN

call {Substantiv}

volume_up
Oh now, missed call, a new call, new girlfriend maybe -- very exciting.
Oh nu, een gemiste oproep, een nieuwe oproep, nieuwe vriendin misschien.
We reiterate the call for Community funds to be channelled to this disaster.
En wij herhalen de oproep om gemeenschapsgeld uit te trekken voor deze ramp.
That would be a proactive response to Mrs Jöns ' call for a conference.
Dat zou een proactieve reactie zijn op de oproep in de voordracht van mevrouw Jöns.

Beispielsätze für "call" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
De Europese Unie moet uniforme, strenge nucleaire veiligheidsnormen uitvaardigen.
EnglishAnd one reason is because of something I call the "growing lethality of hatred."
Een van de redenen volgt uit wat ik de groeiende dodelijkheid van de haat noem.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishI believe it is rather pointless to take a roll-call vote on every single phrase.
Volgens mij heeft het weinig zin dat wij over elke zinsnede hoofdelijk stemmen.
EnglishTherefore, I call on the House to vote against this request for urgent procedure.
Ik roep het Parlement dan ook op dit verzoek om urgentverklaring te verwerpen.
EnglishI would call on Parliament to support the compromise package which is on the table.
Ik doe een beroep op het Parlement om het ingediende compromispakket te steunen.
EnglishI shall put this proposal to the vote, with a request for a vote by roll call.
Dan breng ik dit voorstel in stemming, met een verzoek om hoofdelijke stemming.
EnglishThere are many areas that call for financing, but there are only a few vital ones.
Er zijn veel financieringsdoeleinden, maar slechts weinige zijn echt noodzakelijk.
EnglishI believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
We moeten deze algemene uitholling van onze plattelandsgebieden een halt toeroepen.
EnglishVery often, seaports are the first and last ports of call for cargo in Europe.
De zeehavens zijn niet zelden begin- en eindpunten van de ladingstromen in Europa.
EnglishThe alternative to the destruction we call war - how do we, how do you see it?
Wat is voor ons en voor u het alternatief voor de verwoesting die oorlog heet?
EnglishWith this in mind, I would like to call for equal opportunities for children too.
In verband daarmee wil ik u oproepen om ook kinderen gelijke kansen te geven.
EnglishThis is precisely why we have the right to call for human rights for Christians.
Juist daarom hebben wij het recht om mensenrechten te eisen voor christenen.
EnglishIt is therefore quite right to call for peace and dignity in the Middle East.
Daarom wordt er terecht opgeroepen tot vrede en waardigheid in het Midden-Oosten.
EnglishAnd I think for many people, that wake-up call takes the form of an illness.
En ik denk dat voor vele mensen, die openbaring de vorm van een ziekte aanneemt.
EnglishAnd finally, I get a call last year, and then I have to go up after J.J.
Uiteindelijk word ik vorig jaar gebeld en dan moet ik op na J.J. ~~~ Abrams.
EnglishWhen he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
Als hij gaat werken, stopt hij bij niemand voor een praatje. ~~~ Hij belt niet.
EnglishAt the same time, we call for a strengthening of free and fruitful relations.
Tegelijkertijd vragen wij om de bevordering van vrije en vruchtbare betrekkingen.
EnglishI would call upon the Council actually to set up such an EU emergency service.
Ik wil de Raad aansporen om werkelijk zo'n reddingsdienst van de EU op te richten.
EnglishI therefore call upon this Parliament to support this resolution wholeheartedly.
Ik roep daarom dit Parlement op zijn volledige steun te verlenen aan deze resolutie.