"anyone" Niederländisch Übersetzung

EN

"anyone" auf Niederländisch

EN anyone
volume_up
{Pronomen}

anyone (auch: one, some, some one, somebody)
volume_up
iemand {Pron.}
Now, this is Copernicus, and he was right, when he was talking to anyone who needs to hear your idea.
Dit is Copernicus, en hij had gelijk, wanneer hij met iemand sprak die jouw idee moet horen.
By any chance, did anyone happen to bring with them this morning a calculator?
Heeft iemand toevallig vanochtend een rekenmachine meegenomen?
And anyone looking for an enjoyable weekend goes to Haiti, not Sudan.
En iemand die er een weekend tussenuit wil, gaat naar Haïti, niet naar Soedan.
anyone (auch: everybody, everyone)
Anyone can become involved - all governments, all public establishments.
Iedereen kan zich ermee bezighouden, alle overheden, alle openbare instellingen.
They, as much as anyone, reject the concept of restrictive monoliths.
Ze verwerpen net als iedereen het idee van vrijheidsbeperkende kolossen.
Anyone with a legitimate interest is free to take part in this process.
Iedereen kan desgewenst aan het normalisatieproces deelnemen.

Beispielsätze für "anyone" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnyone who knows me is aware that the last thing I am afraid of is difficulties.
Degenen die mij kennen weten dat ik absoluut niet bang ben voor moeilijkheden.
EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishCan anyone believe that the collection of waste can be carried out on equal terms?
Dan kun je toch niet verwachten dat de afvalinzameling op dezelfde wijze gebeurt.
EnglishMr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Mijnheer de Voorzitter, wie denkt dat de apartheid is afgeschaft, heeft het mis.
EnglishFor anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
EnglishAnd anyone who violates these values can be judged and condemned under the law.
En wie waarden schaadt, kan op grond van het recht be- en veroordeeld worden.
EnglishThis forms a framework for decisions, but does not exclude anyone from the market.
Dat dient als kader voor het besluit, maar het sluit niemand van de markt uit.
EnglishCommercial companies offer special care to anyone who can and will pay for it.
Commerciële ondernemingen bieden speciale zorg aan voor wie dat kan en wil betalen.
EnglishIt is difficult to answer this very briefly without treading on anyone's toes.
Het is lastig om daar in één minuut op te antwoorden zonder op tenen te gaan staan.
EnglishSo anyone who wishes to kill off the Statute need only propose this sort of linkage.
Wie dus geen statuut wil, moet juist met zulk een voorstel op de proppen komen.
EnglishDoes anyone wish to speak in favour of this request for referral back to committee?
Is er een collega die voor dit voorstel tot terugverwijzing wenst te spreken?
EnglishThe matter is therefore closed, and I will not allow anyone else to speak on this.
De zaak is zo goed geregeld en ik geef verder niemand meer het woord over deze zaak.
EnglishAnyone who thinks we can do this by ourselves does not know what he is talking about.
Ieder die denkt dat wij dat wel alleen kunnen, die weet niet waar hij over praat.
EnglishCan anyone join one of these European political parties we are talking about?
Kunnen we lid worden van één van die Europese politieke partijen waarover we praten?
EnglishThey produce hardly any goods that anyone wants to buy apart from military equipment.
Op wapens na produceert het land immers nauwelijks producten die in trek zijn.
EnglishHe knows more about solar than anyone I know anywhere in the world guaranteed.
Hij weet gegarandeerd meer over zonne-energie dan wie dan ook in de wereld.
EnglishIf anyone should be punished it is those at the top, whose faces are never seen.
Een straf verdienen de personen aan de top, die we nooit te zien krijgen.
EnglishI do n't want to discourage or disappoint anyone, but it will take several years.
Ik wil niemand ontmoedigen of teleurstellen, maar dat zal zeker nog enkele jaren duren.
EnglishIf we wait until the market has totally collapsed, that will not do anyone any good.
Als wij wachten tot de markt volledig is ingestort, helpen maatregelen niemand meer.
EnglishWe don't see anything moving down there, we don't even know if anyone's alive.
We zien beneden niets bewegen, we weten niet eens of er overlevenden zijn.