"anti" Niederländisch Übersetzung

EN

"anti" auf Niederländisch

volume_up
anti {Subst.}

EN anti
volume_up
{Substantiv}

No one in this House becomes an anti-fascist by denouncing their political opponents as fascists.
Niemand hier is antifascist omdat hij zijn politieke tegenstanders fascisten noemt.
I want to pay tribute to the Irish anti-nuclear campaigners.
Ik wil de Ierse tegenstanders van kernenergie hulde brengen.
As an opponent of a'super-state ' and as an anti-federalist I believe that the EU should not have more money than is necessary.
Als tegenstander van de " superstaat " en als antifederalist ben ik van mening dat de EU niet meer gelden dient te hebben dan nodig is.

Beispielsätze für "anti" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishChina is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
EnglishThe Ottawa Treaty on the use of anti-personnel mines forms an exception to this.
Een uitzondering vormt het verdrag van Ottawa op het gebruik van anti-persoonsmijnen.
EnglishOne is an anti-discrimination directive and a possible amendment to the Treaty.
De ene is een antidiscriminatierichtlijn en een eventuele verdragswijziging.
EnglishAs I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
EnglishAmerica was jolted by the anti-Vietnam movement, the Civil Rights movement.
Amerika werd opgeschrikt door de anti-Vietnam-beweging, de Burgerrechtenbeweging.
EnglishEither ignorance or the tacit acceptance of anti-Mari campaigning prevails.
Onwetendheid of de stilzwijgende instemming met de anti-Mari-campagne overheerst.
EnglishWell-intentioned colleagues have fallen naively into this anti-European trap.
Collega's die het goed bedoelen zijn naïef in deze anti-Europese val gelopen.
EnglishThis tragedy has left all ecologists and anti-nuclear protesters grief-stricken.
Dit drama heeft alle milieubeschermers en antikernenergieactivisten in rouw gedompeld.
EnglishNo one here denies that an anti-terrorist policy and cooperation are needed.
Niemand hier betwist dat een contraterreurbeleid en samenwerking noodzakelijk zijn.
EnglishA form of anti-Islam rhetoric is also on the rise and it's transnational.
Een vorm van anti-Islam-retoriek is ook in opkomst en het speelt in vele landen.
EnglishThis is not my understanding of what the anti-drugs strategy ought to be.
Ik vind dat een strategie inzake drugsbestrijding er totaal anders moet uitzien.
EnglishAs markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
Naarmate markten integreren, zullen ook de relevante antitrustmarkten breder worden.
EnglishMy concern is solely with how seriously we take this anti-totalitarian obligation.
Het gaat mij er enkel om dat deze antitotalitaire verplichting serieus wordt genomen.
EnglishFirstly, I find the whole anti-road sentiment of this report baffling in the extreme.
Ten eerste ben ik verbijsterd door het anti-autogevoel dat uit dit verslag spreekt.
EnglishOne measure, for instance, is the ongoing anti-dumping investigation on footwear.
Een van de maatregelen is bijvoorbeeld het lopende antidumpingonderzoek naar schoeisel.
EnglishTo me, as a pro-European and as a federalist, protectionism is anti-European.
Voor mij als voorstander van Europa en als federalist is protectionisme anti-Europees.
EnglishLet us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Laten we ook eens kijken naar het voornemen van de VS het ABM-Verdrag terzijde te leggen.
EnglishThe new, stricter anti-corruption legislation is a step in the right direction.
De nieuwe, strengere anti-corruptiewet is een stap in de goede richting.
EnglishMy second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Mijn tweede bezorgdheid betreft de antidumping maatregelen in de EU en in de VS.
EnglishFrance did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
Frankrijk beschikte niet over voldoende schepen om de olie op te ruimen.