"aback" Niederländisch Übersetzung

EN

"aback" auf Niederländisch

EN aback
volume_up
{Adverb}

aback

Beispielsätze für "aback" auf Niederländisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would like to mention three things which affect me personally and also take me aback.
Er zijn drie punten die mij persoonlijk aangaan en waar ik ook ontsteld over ben.
EnglishI am certainly taken aback by the President-in-Office's response.
Het antwoord van de fungerend voorzitter heeft mij echter zeer verrast.
EnglishI would assume that most Members were at first somewhat taken aback and needed to reflect on the situation.
Ik neem aan dat de meesten ietwat verrast waren en daarover eerst moesten nadenken.
EnglishHe was also somewhat taken aback at the commotion in Europe.
Hij was ook enigszins verbaasd over de commotie in Europa.
EnglishI was taken aback by the fires in the Mediterranean.
De bosbranden in het Middellandse-Zeegebied hebben mij geschokt.
EnglishI am sure you will understand that in such a case the players would be unpleasantly surprised and taken aback.
U zult begrijpen dat de spelers in een dergelijke situatie onaangenaam verrast en uit het veld geslagen zijn.
EnglishI am also somewhat taken aback by the reactions in this House, where the divide is once again apparent.
Ik verbaas mij ook een beetje over wat ik hier zo hoor in de plenaire vergadering, waar de tweedeling opnieuw duidelijk wordt.
EnglishSo I am a little taken aback by your statement.
EnglishMr President, I was totally taken aback when reading the draft resolution by this House on the situation in Haiti.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik was volkomen verbijsterd toen ik de ontwerpresolutie las van ons Parlement over de situatie in Haïti.
EnglishWhen I listened to the Commissioner a moment ago, I was rather taken aback to hear her refer to a surprise result.
Toen ik zo-even luisterde naar mevrouw de commissaris, was ik enigszins verrast om te horen dat zij het had over een verrassingseffect.
EnglishI was really taken aback by this.
Englishto be taken aback
Englishto be taken aback
EnglishWe were therefore totally taken aback when, at the end of last year, the Commission proposed that the import ban should be postponed indefinitely.
Maar wie schetst onze verbazing toen eind 1995, eind vorig jaar, de Commissie voorstelde het importverbod voor onbepaalde tijd uit te stellen.
EnglishI think that everyone here was taken aback by this enumeration of the amendments that have been refused, often without very detailed explanations.
Ik geloof inderdaad dat iedereen hier verrast is geweest door deze opsomming van amendementen die worden verworpen, vaak trouwens zonder erg gefundeerde argumenten.
EnglishFrom this standpoint, the Commission proposal, drawn up in accordance with the guidelines defined by the European Council in Luxembourg, does take us aback somewhat.
In dat licht verbaast het voorstel van de Commissie, op basis van de door de Europese Raad van Luxemburg geformuleerde richtsnoeren, ons een beetje.
EnglishI am, however, extremely taken aback by the fact that we in the plenary meeting appear to be doing the work now that has not been done in the relevant committee.
Ik ben echter uiterst verbaasd over het feit dat wij nu kennelijk in de plenaire vergadering het werk moeten doen dat in de betrokken commissie niet is gedaan.
EnglishThis is why I was taken aback by the apparent initial surprise that characterised the response and by the hesitation in some countries.
Daarom was het ook zo verbazingwekkend dat men aanvankelijk verwonderd leek bij het geven van een antwoord op de ontstane situatie en dat op nationaal vlak de nodige aarzelingen bestonden.