"to withdraw" Finnisch Übersetzung

EN

"to withdraw" auf Finnisch

EN to withdraw
volume_up
[withdrew|withdrawn] {Verb}

The Russians have now said they are going to withdraw from the border treaty.
Nyt venäläiset ovat ilmoittaneet aikovansa vetäytyä rajasopimuksesta.
The immediate reaction was to withdraw from Chechnya.
Välitön reaktio oli vetäytyä Tsetseniasta.
In all these areas, it is not the time to withdraw into oneself, to be overcautious, or reckless.
Nyt ei ole aika vetäytyä ja arkailla, mutta emme myöskään saa ryhtyä uhkayrityksiin millään alalla.
to withdraw (auch: to back out, to cancel, to scrub)
You should withdraw this implementing regulation immediately and preferably today.
Tämä täytäntöönpanoasetus pitäisi perua välittömästi ja mielellään tänään.
We have established the right to withdraw from a petition.
Olemme vahvistaneet vetoomuksen esittäjän oikeuden perua tukensa vetoomukselle.
On behalf of my group I should like to withdraw our signature from this joint motion.
Haluaisin perua ryhmäni puolesta yhteisen esityksen allekirjoituksemme.
to withdraw (auch: to recant)
There is no intention to withdraw this proposal; it is very important.
Tätä ehdotusta ei aiota vetää takaisin, sillä se on erittäin tärkeä.
On Amendment ll: I would like to withdraw it so that a compromise can be reached on the regulation as a whole.
Tarkistus 11: Tämän haluan vetää takaisin koko asetuksen kompromissikyvyn edun nimissä.
I really do think that the whole proposal for a directive should be withdrawn.
Olen itse asiassa sitä mieltä, että koko direktiiviehdotus pitäisi vetää takaisin.
We expect, chiefly, that the situation, especially in Afghanistan, will be a situation from which it will be possible to withdraw.
Odotamme pääasiassa, että tilanne, erityisesti Afganistanissa, on sellainen, että siitä on mahdollista perääntyä.
It would appear that the Commissioner, the European Commission and the European Council are regretting their involvement after 21 November, and now wish to withdraw.
Vaikuttaa siltä, että komission jäsen, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto katuvat osallistumistaan marraskuun 21. päivän jälkeisiin tapahtumiin ja haluavat nyt perääntyä.
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
YES - If you withdraw a currency other than euros, the banks involved in the transaction may charge you.
Jos sinulla on euromääräinen pankkitili ja nostat euroja toisen maan pankkiautomaatista, maksat vain saman verran kuin nostosta omassa maassasi.
When you withdraw euros in another EU country, the bank cannot charge more than it would if you were making these transactions in your own country.
Jos nostat pankkiautomaatista muuta valuuttaa kuin euroja (Tanskan kruunuja, Ison-Britannian puntia tms.), joudut maksamaan ylimääräistä.
to withdraw

Beispielsätze für "to withdraw" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI therefore reaffirm everything I have said and I do not withdraw a single word.
Näin ollen totean seisovani kaiken sanomani takana enkä peru yhtäkään sanoistani.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Onko liberaalipuolueen ryhmä valmis perumaan pyyntönsä nimenhuutoäänestyksestä?
EnglishIf peace is to be achieved by political means then the military have to withdraw.
Jos rauha halutaan saavuttaa poliittisin keinoin, sotilasvoimien on vetäydyttävä.
EnglishMr President, I would like to call on Mr Méndez de Vigo to withdraw his amendment.
Arvoisa puhemies, haluaisin pyytää Méndez de Vigoa peruuttamaan tarkistuksensa.
EnglishWe shall continue to discuss what is to be done when Members withdraw questions.
Jatkamme keskustelua siitä, mitä on tehtävä jäsenten peruuttaessa kysymyksiä.
EnglishAs such, Turkey must withdraw its occupying troops from the Republic of Cyprus.
Turkin on vedettävä varsinaiset miehitysjoukkonsa pois Kyproksen tasavallasta.
EnglishI am going to withdraw the second, but Amendments Nos 1 and 3 stand as before.
Aion peruuttaa toisen tarkistuksen, mutta jätän tarkistukset 1 ja 3 ennalleen.
EnglishI demand that the Greens withdraw their accusation that I am against change.
Vaadin, että vihreät peruvat puheensa siitä, että minä olisin muutoksia vastaan.
EnglishRegarding the proposal in front of us, I would ask the Commission to withdraw it.
Edessämme olevasta ehdotuksesta totean, että pyytäisin komissiota peruuttamaan sen.
EnglishIn Georgia Russian forces are refusing to withdraw and are supporting separatists.
Venäjän joukot kieltäytyvät vetäytymästä Georgiasta ja tukevat separatisteja.
EnglishIn that case, we will withdraw the name and surname of the Italian Head of State.
(ES) Siinä tapauksessa poistamme Italian valtionpäämiehen nimen ja etunimen.
EnglishFirst there is the paragraph inviting the Commission to withdraw its proposal.
Kyseessä on ensinnäkin kohta, jossa komissiota pyydetään peruuttamaan ehdotuksensa.
EnglishWe even read in the press that the Commission is prepared to withdraw its proposals.
Lehdistöstä saamme jopa lukea, että komissio on valmis peruuttamaan ehdotuksiaan.
EnglishThe first measure that should be taken is to withdraw the noisiest aircraft.
Ensimmäisenä toimenpiteenä olisi oltava meluisimpien ilma-alusten poistaminen.
EnglishThe British government has actually called on Premier Oil to withdraw from Burma.
Ison-Britannian hallitus on itse asiassa vaatinut Premier Oilia vetäytymään Burmasta.
EnglishThe second point is that if you withdraw your question you can reformulate it.
Toinen kysymys on, että jos peruutatte kysymyksenne, voitte laatia uuden kysymyksen.
EnglishMr President, I regret Mr Lannoye's decision to withdraw his name from the report.
Arvoisa puhemies, pahoittelen Lannoyen päätöstä poistaa nimensä mietinnöstä.
EnglishEuropeans must withdraw as quickly as possible from the Afghan wasps' nest.
Eurooppalaisten on vetäydyttävä afgaanien ampiaispesästä mahdollisimman nopeasti.
EnglishWe cannot then wait for the United States to withdraw its agricultural support.
Emme voi siis odottaa, että Yhdysvallat lopettaa maataloustuen maksamisen.
EnglishI ask you to withdraw the imputation that a Member is misleading the House.
Pyydän teitä perumaan syytöksenne, jonka mukaan jäsen johtaa parlamenttia harhaan.