"vibration" Finnisch Übersetzung

EN

"vibration" auf Finnisch

EN vibration
volume_up
{Substantiv}

vibration
vibration (auch: oscillation, oscillating)
And in string theory, vibration determines everything.
Säieteoriassa värähtely määrää kaiken.

Synonyme (Englisch) für "vibration":

vibration

Beispielsätze für "vibration" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the specific issue of vibration, there have been many different studies.
Tärinää koskevan erityiskysymyksen osalta on toteutettu useita eri tutkimuksia.
EnglishWe have received strenuous lobbying, particularly on whole-body vibration.
Meitä on painostettu voimakkaasti, erityisesti, kun on kyse kokokehotärinästä.
EnglishWe have seen this in relation to this proposal on noise and the parallel proposal on vibration.
Näin on käynyt melua ja tärinää koskevien rinnakkaisten direktiiviehdotusten käsittelyssä.
EnglishVibration feedback ensures riveting game play every time1
Värinätoiminnon ansiosta pelikokemus on jokaisella kerralla yhtä järisyttävä.1
EnglishI am talking particularly about whole-body vibration aspects, rather than hand and arm vibration.
Tarkoitan erityisesti näkökohtia, jotka liittyvät enemmänkin kokokehotärinään kuin käsitärinään.
EnglishI am going to deal specifically with whole-body vibration.
Aion tarkastella erityisesti kokokehotärinää.
EnglishWe have already dealt with vibration, noise, electro-magnetic fields and now we are faced with optical radiation.
Olemme käsitelleet jo tärinää, melua ja sähkömagneettisia kenttiä, ja nyt joudumme käsittelemään optista säteilyä.
EnglishVibration has been a major problem in the past.
Tärinä oli aikaisemmin merkittävä ongelma.
EnglishWe have already agreed on the Vibration Directive and now we are starting discussions on an optical radiation directive.
Tärinää koskevasta direktiivistä on jo sovittu. Nyt aloitetaan keskustelut optista säteilyä koskevasta direktiivistä.
EnglishIt includes three scroll speeds that use haptic feedback (light vibration that signals scrolling speed), giving you more control.
Siinä on kolme haptista palautetta (vieritysnopeutta ilmaiseva kevyt värinä) hyödyntävää vieritysnopeutta, joten vieritys on entistä tarkempaa.
EnglishExplorer Touch Mouse has customisable buttons and three scroll speeds that use haptic feedback (light vibration that signals scrolling speed).
Explorer Touch Mousessa on mukautettavia painikkeita sekä kolme haptista palautetta (vieritysnopeutta ilmaiseva kevyt värinä) hyödyntävää vieritysnopeutta.
EnglishExplorer Touch Mouse has customizable buttons and three scroll speeds that use haptic feedback (light vibration that signals scrolling speed).
Explorer Touch Mousessa on mukautettavia painikkeita sekä kolme haptista palautetta (vieritysnopeutta ilmaiseva kevyt värinä) hyödyntävää vieritysnopeutta.
EnglishThe rapporteur has introduced a number of important amendments in her report, but probably among the most important is Amendment No 2 concerning whole-body vibration.
Esittelijä esittää mietinnössään joitakin tärkeitä tarkistuksia, joista kuitenkin tärkein lienee kokokehotärinää koskeva tarkistus 2.
EnglishChanging one of the elements of this molecular composition is the same as changing the atomic vibration of the plant, and we do not know what the consequences of this would be.
Yhden osan muuttaminen molekyyliyhdistelmässä muuttaa kasvin atomien värähtelyä, eikä kukaan tiedä, mitä seurauksia sillä on.
EnglishI would remind the Commissioner that the dossiers on optical radiation fields and waves, vibration and noise all date back ten years.
Haluaisin muistuttaa komission jäsentä siitä, että optista säteilyä, kenttiä ja aaltoja sekä tärinää ja melua koskevat asiakirjat ovat kaikki jo kymmenen vuotta vanhoja.
EnglishI know for a fact that the Commission has at least 17 box-files of evidence showing causality between exposure to whole-body vibration and injury.
Tiedän, että komissiossa on ainakin 17 arkistolaatikollista todisteita siitä, että kokokehotärinälle altistumisen ja vammautumisen välillä on syy-seuraussuhde.
EnglishOur work on the risks of whole body vibration was evidently to stop farmers from driving tractors after only three or four hours, even at the height of the harvest.
Koko kehoon kohdistuvan tärinän riskejä koskeva työmme tulkittiin siten, että estämme maanviljelijöitä ajamasta traktorilla yli kolmea tai neljää tuntia edes sadonkorjuuaikaan.
EnglishThis instrument introducing measures to protect workers from risks in the workplace arising from vibration represents an important step in the improvement of workers' health and safety.
Direktiivi työntekijöiden suojelemiseksi tärinästä aiheutuvilta riskeiltä työpaikoilla on tärkeä askel työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisessa.
EnglishThe difficulty is in untangling what proportion of the injury is due directly to whole-body vibration and what proportion is due to other factors such as poor ergonomics or bad posture.
Ongelmana on sen selvittäminen, missä määrin vammautuminen johtuu suoraan kokokehotärinästä ja missä määrin muista tekijöistä, kuten huonosta ergonomiasta tai huonosta työasennosta.