"theological" Finnisch Übersetzung

EN

"theological" auf Finnisch

EN theological
volume_up
{Adjektiv}

theological
Theological because it is a question of belief, of dogma.
Se on teologinen kysymys sen vuoksi, että kysymyksessä on usko, dogmi.
Mr President, the problem we are dealing with today is both a theological and a teleological one, that is, a question of purpose.
Arvoisa puhemies, käsittelemämme ongelma on samanaikaisesti teologinen ja teleologinen eli tarkoitukseen liittyvä kysymys.
We must also mention the Turkish authorities' inexplicable insistence on keeping the Theological School in Halki shut.
On mainittava myös Turkin viranomaisten käsittämätön vaatimus pitää suljettuna Halkin teologinen opisto.

Beispielsätze für "theological" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt wishes to dispense with the Theological College of Halki once and for all.
Se haluaa päästä lopullisesti eroon Halkin teologisen oppilaitoksen tapauksesta.
EnglishI will not get into a theological argument about the definition of such powers.
En aio aloittaa opillista väittelyä tällaisten valtojen määritelmistä.
EnglishI have had theological debates on this issue with Mrs Goulard.
Olen käynyt teologisia keskusteluja tästä kysymyksestä jäsen Goulardin kanssa.
EnglishIn addition, persecutions on political and/or theological grounds continue to occur frequently.
Lisäksi edelleen esiintyy usein poliittisiin ja/tai uskonnollisiin syihin perustuvaa vainoa.
EnglishThe citizens of Europe do not want a theological debate, they want to see tangible action.
Euroopan kansalaiset eivät halua teoreettista keskustelua vaan he odottavat konkreettisia toimia.
EnglishSo far as the Theological School of Halki is concerned, that is a demand we raise regularly.
Mitä Halkin teologiseen kouluun tulee, toistamme jatkuvasti sen tilannetta koskevan vaatimuksen.
EnglishMr von Wogau' s interpretation of the Growth and Stability Pact is merely theological.
Jäsen von Wogaun käsitys vakaussopimuksesta on yksinkertaisesti suoraviivainen.
EnglishWell, let us not have a theological debate.
Älkäämme aloittako teologista väittelyä.
EnglishSo far as the reopening of the Theological School of Halki is concerned, this is a demand that the Union continues to raise forcefully with Turkey.
Unioni vaatii toistuvasti ja voimakkaasti Turkkia aloittamaan uudelleen Halkin teologisen koulun toiminnan.
EnglishThe issue of the Theological College of Halki yet again highlights the more general problem of respect for human rights in Turkey.
Halkin teologisen oppilaitoksen tapaus paljastaa jälleen kerran laajemman ongelman, joka liittyy ihmisoikeuksien kunnioittamiseen Turkissa.
EnglishAnd finally, in some countries, and this is the third polluting element, the problem of public services has acquired a theological dimension.
Kolmas häiritsevä seikka on se, että joissakin maissa julkisten palvelujen ongelma on saavuttanut jopa ylimaalliset mittasuhteet.
EnglishThe attitude of Mrs Scallon and President Bush is based on heartless, theological hair-splitting which has nothing to do with life.
Jäsen Scallonin ja presidentti Bushin asenteet perustuvat tunteettomaan ja teologiseen saivarteluun, jolla ei ole mitään tekemistä elämän kanssa.
EnglishThe most recent machination in the series is the illegal and unjustified dismissal of the members of the Supervisory Committee of the Theological College of Halki.
Viimeisin teko tässä joukossa on laiton ja perusteeton Halkin teologisen oppilaitoksen vaalilautakunnan jäsenten viraltapano.
EnglishThe death sentence on Dr Hashem Aghajari for apostasy on the basis of some obscure theological dispute is incomprehensible to the West.
Lännessä ei voida ymmärtää kuolemantuomiota, joka on langetettu uskostaan luopuneelle tohtorille Hashem Aghajarille epämääräisen teologisen kiistan vuoksi.
EnglishFinally, ladies and gentlemen, by adopting the Soil Protection Directive we are completing a process in the theological sense too.
Hyvät parlamentin jäsenet, totean lopuksi, että jos hyväksymme maaperän suojelua koskevan direktiivin, saatamme myös teologisessa mielessä loppuun erään prosessin.
EnglishThe Stability Pact, budgetary authority, to put it in quasi-theological terms, is a virtue, a necessary condition, though insufficient, for growth.
Vakaussopimus, eli näennäisesti teologisin termein sanottuna budjettivallan käyttö, on kasvun väline, kasvun välttämätön – tosin riittämätön – ehto.
EnglishWe share Parliament's concern at the sentencing of Akir Birdal and the recent dismissal of the management of the theological school in Chalki.
Mekin jaamme parlamentin huolestuneisuuden Akin Birdalin tuomitsemisesta ja hiljattain tapahtuneesta Halkin teologisen oppilaitoksen johdon erottamisesta.
EnglishLeaving aside the Irish overtones of that - I do not want to get into theological implications here, or divinity - I think that is, however, the ultimate step.
Jätän irlantilaisen pohjavireen sikseen - en halua puuttua tässä teologisiin vaikutuksiin tai jumaluuteen - se on mielestäni näet viimeinen askel.
EnglishMadam President, in the last debate all the speakers asked Mr van den Broek to do something specific about the closure of the Theological College of Halki.
Arvoisa puhemies, edellisen keskustelun aikana kaikki puhujat pyysivät herra van den Broekia tekemään jotain konkreettista Halkin teologisen oppilaitoksen sulkemisen suhteen.
EnglishFor some theological reason which I, and I suspect the majority of members of the Council, do not fully understand, there was a reluctance to accept our amendments.
Jonkin teologisen syyn takia, jota minä, ja epäilen, että enemmistö neuvoston jäsenistä ei täysin ymmärrä, tarkistustemme hyväksymistä kohtaan esiintyi vastahakoisuutta.