"speeds" Finnisch Übersetzung

EN

"speeds" auf Finnisch

volume_up
speed {Subst.}

EN speeds
volume_up
{Plural}

speeds
It was argued that identical speeds create congestion and bottlenecks on the roads.
Väitettiin, että samat nopeudet ruuhkauttavat tiet ja saavat aikaan pullonkauloja.
Indeed, lower speeds lead to fewer road accidents and fewer victims.
Johtavathan pienemmät nopeudet liikenneonnettomuuksien ja liikenteen uhrien vähenemiseen.
The highest wind speeds could increase by as much as 15% by the end of the century.
Suurimmat tuulen nopeudet voivat kasvaa vuosisadan loppuun mennessä jopa 15 prosenttia.

Beispielsätze für "speeds" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOf course we do not want a Europe of varying speeds, nor pioneering groups.
Emme luonnollisestikaan halua usean nopeuden Eurooppaa emmekä pioneeriryhmiä.
EnglishTherefore - in practice - different speeds of negotiation are very soon bound to emerge.
Siksi neuvottelut lähtevät – käytännössä – etenemään hyvin pian eri vauhtia.
EnglishAnd as international financial activity speeds up, the risks increase.
Kansainvälisten rahoitustoimien vilkastuminen merkitsee myös riskien lisääntymistä.
EnglishThey accelerate in a different way and are usually driven at higher speeds.
Niiden kiihtyvyys on erilainen ja niiden ajonopeus on yleensä suurempi.
EnglishA switch costs a little more than a hub, but it speeds up the transfer rate of information.
Kytkin maksaa hieman enemmän kuin keskitin, mutta se nopeuttaa tiedonsiirtoa.
EnglishIt is not, however, good for it to be implemented at different speeds in different countries.
Ei ole kuitenkaan hyvä, että se pannaan täytäntöön eri tahtiin eri valtioissa.
EnglishCity buses, in the main, travel at low speeds in towns and cities.
Kaupunkiliikenteen linja-autot ajavat pääasiassa alhaisella nopeudella kaupungeissa.
EnglishThe Schengen Agreement and the euro have already established the principle of differing speeds.
Schengenin sopimus ja euro ovat jo vakiinnuttaneet eri vauhtia etenemisen periaatteen.
EnglishIt does not fall within the scope of this report to lay down detailed regulations on speeds.
Yksityiskohtaisten nopeusmääräysten esittäminen ei kuulu tämän mietinnön soveltamisalaan.
EnglishThe discussion regarding cooperation and different speeds has been going on for a long time in the EU.
Yhteistyötä ja eri nopeuksia koskevaa keskustelua on käyty EU: ssa jo pitkään.
EnglishDifferent ISPs offer different connection types and speeds.
Internet-palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia yhteyksiä ja nopeuksia.
EnglishFor Windows XP, see Possible issues and resolutions for slow Internet connection speeds.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, katso Mahdollisia syitä ja ratkaisuja Internet-yhteyden hitauteen.
EnglishI believe that there can be no two-speed justice; there can be no concept of two speeds.
Mielestäni oikeus ei voi kehittyä kahdella eri nopeudella; kahden nopeuden käsitettä ei voida hyväksyä.
EnglishDuring the storm, winds gusted at speeds of up to 194 km/h.
Myrskyn aikana tuuli puhalsi puuskissa jopa 194 kilometriä tunnissa.
EnglishIt speeds up procedures for private insurance companies to increase their share of this sector.
Sillä nopeutetaan menettelyjä, joilla yksityiset vakuutusyhtiöt kasvattavat osuuttaan tällä alalla.
EnglishIn Romania, we have one of the fastest Internet speeds in Europe.
Meillä on Romaniassa yksi Euroopan nopeimmista interneteistä.
EnglishAs long as increased car speeds are used as a sales argument, I shall remain suspicious of the industry.
Liikenneturvallisuus ei voi olla pelkästään toimeenpanevan vallan ja autonrakentajien asia!
EnglishMr President, the whole subject of flexibility is of course an extension of the whole subject of two speeds.
Arvoisa puhemies, joustavuuden teema on luonnollisesti jatkoa kahden nopeuden teemalle.
EnglishOur new radio spectrum policy must ensure large transmission capacities and high transmission speeds.
Uuden radiotaajuuspolitiikkamme on varmistettava suuret siirtokapasiteetit ja suuret siirtonopeudet.
English3G, 4G and LTE networks are mobile networks that support different connection speeds and technologies.
3G,-, 4G,- ja LTE-verkot ovat erilaisia yhteysnopeuksia ja tekniikoita tukevia matkapuhelinverkkoja.