"speedily" Finnisch Übersetzung

EN

"speedily" auf Finnisch

EN speedily
volume_up
{Adverb}

speedily (auch: expeditiously, fast, promptly, quickly)
Member States should stop dragging their feet and ratify this Convention speedily.
Jäsenvaltioiden on lakattava vitkastelemasta ja ratifioitava yleissopimus nopeasti.
I hope that the decree will be debated and got through speedily.
Toivon, että asetus käsiteltäisiin ripeästi ja saatettaisiin nopeasti voimaan.
We therefore hope that the Daphne programme will be adopted as speedily as possible.
Siksi toivomme, että Daphne-ohjelma hyväksytään mahdollisimman nopeasti.
speedily (auch: fast, promptly, summarily, pronto)
We have to tackle this promptly, speedily and swiftly. Aid must be visible.
Meidän on toimittava ripeästi ja pikaisesti, ja avun on oltava silminnähtävää.
A European Community patent should be speedily drafted.
Yhteisöpatentti on saatava pikaisesti valmisteltua.
We believe this matter should be speedily resolved.
Mielestämme asia täytyy hoitaa pikaisesti.
speedily (auch: fast)
It goes without saying that I also expect the Council to take up this issue and very speedily take the decisions that will enable the Members' Statute to enter into force with the minimum of delay.
On itsestään selvää, että odotan myös neuvoston ottavan tämän asian esiin ja tekevän varsin vauhdikkaasti päätöksiä, joiden ansiosta ohjesääntö voi tulla voimaan mahdollisimman pian.

Synonyme (Englisch) für "speedily":

speedily

Beispielsätze für "speedily" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe need to do all of these and we need to do them as speedily as possible.
Meidän täytyy tehdä kaikki tämä ja meidän täytyy tehdä se mahdollisimman pian.
EnglishRather, I believe we must move ahead more speedily with what we have already decided.
Katson, että meidän on pikemminkin edettävä nopeammin asioissa, joista on jo päätetty.
EnglishIs there anything that the Commission can do and will it address my complaint speedily?
Onko nyt mitään, mitä komissio voisi tehdä, ja aikooko se käsitellä valitukseni ripeästi?
EnglishWe want the negotiations to be resolved speedily and diligently.
Me haluamme, että neuvottelut viedään loppuun joutuisasti ja huolellisesti.
EnglishBut the whole idea of a comitology procedure is to get the implementing measures through more speedily.
Komitologiamenettelyn ajatuksena on kuitenkin nopeuttaa täytäntöönpanon läpikäymistä.
EnglishThe Montenegrin authorities are working speedily to bring themselves into line with European standards.
Montenegron viranomaiset työskentelevät ripeästi omaksuakseen EU:n normit.
EnglishI look forward to this speedily becoming European law.
Odotan innokkaasti, että tästä tulee eurooppalainen laki.
EnglishNo particular difficulties are anticipated in connection with energy; if there are any, they will be speedily resolved.
Sillä ei tule olemaan energiaan liittyviä ongelmia, tai jos on, niin niihin löydetään ratkaisut.
EnglishOur concern must, however, be with pressing the Member States to speedily implement all the measures we have decided on.
Meidän on nyt painostettava jäsenvaltioita kaikkien näiden päätettyjen toimenpiteiden pikaiseen toimeenpanoon.
EnglishThat would allow us to go forward more speedily.
EnglishLet us hope that it is speedily ratified.
EnglishIt is essential, therefore, if we believe in the unique quality of the European model, to see to it that this Convention is ratified speedily.
Jos siis uskomme ainutlaatuiseen eurooppalaiseen malliin, on oleellista varmistaa yleissopimuksen nopea ratifiointi.
EnglishThat is exactly where the impact on employment will be greatest, and that is exactly where we find the flexibility speedily to implement innovation.
Juuri siellä työllisyysvaikutus on suurin, juuri siellä on notkeutta ja nopeutta panna innovaatiot toimintaan.
EnglishThe introduction of new technology to these countries may well achieve important results for Europe both more speedily and more effectively.
Uuden teknologian siirrolla näihin maihin voidaan saavuttaa koko Euroopan tasolla merkittäviä tuloksia nopeammin ja tehokkaammin.
EnglishAnd, in order that we may speedily conclude the road-pricing directive, I ask you to bring the Council round to a single line on transport policy.
Jotta tiemaksuja koskeva direktiivi saataisiin pian valmiiksi, pyydän teitä muodostamaan neuvostossa yhteisen kannan liikennepolitiikasta.
EnglishTemporary employment agencies offer a flexible solution in the way they fill vacancies promptly and speedily in sectors suffering from a shortage of manpower.
Vuokravälitysfirmat tarjoavat joustavan ratkaisun nopeaan ja täsmälliseen työllistämiseen aloilla, jotka kärsivät työvoimapulasta.
EnglishThis shows that we have to address these issues and problems more speedily when they arise and not let women suffer in the way they have in the past.
Tämä osoittaa, että näihin asioihin ja ongelmiin on puututtava nopeammin niiden ilmaannuttua eikä naisten saa antaa kärsiä entiseen tapaan.
EnglishI shall welcome the chance to liaise on this with Mr Flynn to see how we can bring this to a conclusion as efficiently and as speedily as possible.
Iloitsen siitä yhteistyöstä, jota teemme yhdessä Flynnin kanssa saadaksemme selville, kuinka voimme toteuttaa asian tehokkaimmalla ja nopeimmalla tavalla.
EnglishFinally, I hope that our Commissioner will inform Parliament speedily about the Stockholm summit and what has been decided there with regard to biotechnology.
Lopuksi toivon, että komission jäsenemme kertoo pian parlamentille Tukholman huippukokouksesta ja siitä, mitä siellä on päätetty biotekniikasta.
EnglishBut we also need a guarantee that payments for new commitments will be dealt with speedily so as to avoid another mountain of backlogs in the future.
Mutta meidän on tietysti lisäksi otettava huomioon, että uusien maksusitoumusten viivytyksetön käsittely taataan, jottei tulevaisuudessa synny uutta sumaa.