"smaller" Finnisch Übersetzung

EN

"smaller" auf Finnisch

EN smaller
volume_up
{Komparativ}

smaller
And the smaller the enterprise, the heavier the burden of this unequal treatment.
Eriarvoinen kohtelu on sitä raskaampaa, mitä pienempi yritys on.
This creates a smaller video file in a file format that the device can play.
Näin saadaan pienempi videotiedosto muodossa, jonka laite pystyy toistamaan.
Personally, I would have liked to have seen an even smaller increase.
Olisin henkilökohtaisesti toivonut, että korotus olisi ollut tätäkin pienempi.

Synonyme (Englisch) für "smaller":

smaller
English

Beispielsätze für "smaller" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
Silakkaa ihmisravinnoksi pyytävät kalastajat saavat vähemmän ja pienempää kalaa.
EnglishSo there is room for the smaller institutions to clean up their act a little.
Näin käy siis ilmi, että pienten elinten kohdalla voidaan korjata yhtä sun toista.
EnglishSmaller farms have been particularly affected by market turbulence in recent months.
Etenkin pientilat ovat kärsineet markkinoiden heilahteluista viime kuukausina.
EnglishIt includes the islands of Sicily, Sardinia, Elba and about 70 other smaller ones.
Italiaan kuuluvat Sisilian, Sardinian ja Elban saaret sekä noin 70 pienempää saarta.
EnglishIf a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
Jos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
EnglishFor a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
Jos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
EnglishThis is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.
Tästä syystä Euroopan unionin talouskasvu on paljon vähäisempää kuin se voisi olla.
EnglishHowever, is a people in the wrong simply because it is smaller in number?
Voiko kansa olla väärässä vain sen vuoksi, että se on lukumäärältään vähäisempi?
EnglishThe Commission proposals relating to smaller mutual associations should be endorsed.
Komission pieniä keskinäisiä vakuutusyhdistyksiä koskeva ehdotus on hyväksyttävissä.
EnglishThis obviously does not apply to entrants into the market, the new, smaller companies.
Tämä ei luonnollisestikaan koske uusia tulokkaita eli uusia, pieniä osapuolia.
EnglishAs I have already mentioned, the Commission designed a statute for smaller businesses.
Kuten olen jo maininnut, komissio tarkoitti säännöt pienille liikeyrityksille.
EnglishSpecific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands (
Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (
EnglishSmaller groups, like the Ogoni people, are at risk of becoming the victims of all this.
Ogoni-kansan kaltaiset pienemmät ryhmät ovat vaarassa joutua kaiken tämän uhriksi.
EnglishCommissioner, I think that we simply need more flexibility for smaller businesses.
Arvoisa komission jäsen, minusta tarvitsemme vain enemmän joustavuutta pienyrityksille.
EnglishI cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Tässä tapauksessa en voi luovuttaa yhtä näistä paikoista pienemmälle ryhmälle.
EnglishTherefore, it could not extend to drivers of smaller commercial vehicles.
Siksi sitä ei voitu ulottaa koskemaan pienempien hyötyajoneuvojen kuljettajia.
EnglishNobody, but some unimportant smaller nations on the eastern coast of the Baltic Sea.
Eivät ketkään muut kuin jotkin vähäpätöiset pienet kansakunnat Itämeren itärannikolla.
EnglishThat way, the little guys, the smaller countries, and the lesser-used languages lose out.
Tässä pienet tekijät, pienemmät maat ja vähemmän käytetyt kielet ovat häviäjiä.
EnglishIt is no accident that the size of the budget has been getting smaller since 1997.
Ei ole sattumaa, että talousarvio on pienentynyt vuodesta 1997� lähtien.
EnglishThere are many smaller companies active which do not work together very well.
Toiminnassa on useita pienehköjä yrityksiä, jotka eivät toimi riittävästi yhteistyössä.