"small arms and light weapons" Finnisch Übersetzung

EN

"small arms and light weapons" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "small arms and light weapons" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "small arms and light weapons" auf Finnisch

weapons Substantiv
Finnish
arms Substantiv
Finnish
small Adjektiv
Finnish
light Adjektiv
light Substantiv
Finnish
and Konjunktion
to arm Verb
to light Verb
weapon Substantiv
Finnish
sweetness and light Substantiv
arm Substantiv
armed Adjektiv
arming Substantiv

Beispielsätze für "small arms and light weapons" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMr President, small arms and light weapons are weapons of mass destruction in the developing world.
Arvoisa puhemies, pien- ja kevytaseet ovat kehitysmaiden massatuhoaseita.
EnglishIt should perhaps be small arms and light weapons that are considered to be the weapons causing the most mass destruction.
Kenties pien- ja kevytaseita olisi syytä pitää aseina, jotka aiheuttavat eniten joukkotuhoa.
EnglishInternationally, there are hardly any rules in the area of the production and spread of small arms and light weapons.
Pienaseiden ja kevyiden aseiden valmistusta ja levittämistä sääteleviä kansainvälisiä säännöksiä ei juuri ole.
EnglishAfter all, only a steady supply of ammunition enables illicit small arms and light weapons to continue to wreak havoc.
Viime kädessä pien- ja kevytaseiden kylvämän tuhon mahdollistaa ainoastaan ampumatarvikkeiden säännöllinen toimittaminen.
EnglishAn arms trade treaty would be of great value, for instance in reducing the illicit spread of small arms and light weapons.
Asekauppasopimuksella olisi suuri merkitys esimerkiksi pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman leviämisen estämisessä.
EnglishIt should therefore read: 'concerning, for example, the manufacture, marking, transfer and supply of small arms and light weapons' .
Siellä pitäisi siis lukea: "pienaseiden ja kevyiden aseiden valmistusta, merkitsemistä, myyntiä ja hankintaa koskevat".
EnglishOne of our main concerns is to improve inspections of transfers of small arms and light weapons for the European Union as a whole.
Pääasiallisiin huolenaiheisiimme kuuluu pien- ja kevytaseiden siirtojen valvonnan parantaminen kaikkialla Euroopan unionissa.
EnglishMany people are, however, the victims of small arms and light weapons, including in conflicts such as the present one in Congo.
Monet ihmiset joutuvat pienaseiden ja kevyiden aseiden uhreiksi muun muassa tämänhetkisen Kongon konfliktin kaltaisissa tilanteissa.
EnglishThe effectiveness of the fight against the illicit trade in small arms and light weapons depends on communication and cooperation between states.
Pien- ja kevytaseiden laitonta kauppaa voidaan torjua tehokkaasti valtioiden välisellä viestinnällä ja yhteistyöllä.
EnglishThe EU attaches great importance to the upcoming UN Conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects.
EU pitää erittäin tärkeänä pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan kaikkia näkökohtia koskevaa tulevaa YK:n konferenssia.
EnglishSmall arms and light weapons are easy to come by, in some places for USD 15; they are easy to operate, easy to conceal and transport and, above all, are ever so deadly.
Niitä on helppo käyttää ja ne on helppo piilottaa ja kuljettaa. Ennen kaikkea ne ovat lisäksi kuolettavia.
EnglishWe are fully engaged in the implementation of the 2005 EU strategy against the illicit spread of small arms and light weapons.
Olemme täysin sitoutuneita vuonna 2005 laaditun pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman leviämisen torjuntaa koskevan EU:n strategian täytäntöönpanoon.
EnglishI shall say a brief word about small arms and light weapons, because that too underlines the importance of practical and effective multilateralism.
Sanon muutaman sanan pienaseista ja kevyistä aseista, koska myös tämän aiheen tarkasteleminen tuo esiin todellisen käytännön monenvälisyyden tärkeyden.
EnglishThe Commission’s contribution to the 2002 Annual Report on joint action in the area of small arms and light weapons includes more specific coordinating measures.
Komission osuus pien- ja kevytaseiden alan yhteisiä toimia koskevasta vuoden 2002 vuosikertomuksesta koostuu erityisistä koordinointitoimista.
EnglishDuring the UN Conference next July, the European Union should take the lead in the fight against the illegal trade in small arms and light weapons.
Euroopan unionin olisi johdettava pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman kaupan torjuntaa koskevaa keskustelua ensi heinäkuussa pidettävässä YK:n konferenssissa.
EnglishIn this respect we welcome the agreement reached at the July 2001 UN Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons.
Tämän osalta suhtaudumme myönteisesti heinäkuussa 2001 kevyiden ja pienkaliiperisten aseiden laittomasta kaupasta järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien konferenssissa tehtyyn sopimukseen.
English   Mr President, I want to use this debate as an opportunity to highlight the impact that small arms and light weapons are having on the human rights of so many people.
   Arvoisa puhemies, haluan hyödyntää tätä keskustelua mahdollisuutena korostaa vaikutusta, joka pien- ja kevytaseilla on lukemattomien ihmisten ihmisoikeuksiin.
EnglishIt is obvious that preventing the proliferation of small arms and light weapons is a European Union priority objective.
   Arvoisa puhemies, mielestäni on toistettu tarpeeksi usein ja on ilmeistä, että Euroopan unionin ensisijainen tavoite on estää pien- ja kevytaseiden leviäminen.
EnglishThe United Nations programme of action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects is one such strategy.
Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaohjelma kaikenlaisen pien- ja kevytaseilla käytävän laittoman kaupan ehkäisemiseksi, torjumiseksi ja lakkauttamiseksi on yksi näistä strategioista.
EnglishFinally, on 20 September, in reply to a question I put to you, you indicated that you intend to draft a communication on small arms and light weapons before the end of 2006.
Lopuksi totean, että vastauksessanne 20. syyskuuta esittämääni kysymykseen annoitte ymmärtää, että aiotte laatia tiedonannon pien- ja kevytaseista vuoden 2006 loppuun mennessä.