EN sliding
volume_up
{Adjektiv}

sliding
In my view, a sliding scale based on the size and weight of the vehicle would have been preferable.
Ajoneuvon kokoon ja painoon perustuva liukuva asteikko olisi mielestäni ollut suositeltavampi vaihtoehto.
There should have been a sliding scale based on size and weight, primarily to level the playing field for manufacturers in the European Union.
Ajoneuvon kokoon ja painoon perustuva liukuva asteikko olisi ollut parempi ratkaisu, jonka avulla olisimme voineet tasoittaa pelikentän Euroopan unionin autonvalmistajille.
sliding
volume_up
liuku- {Adj.}

Beispielsätze für "sliding" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is why there needs to be segmentation and a sliding scale based on weight.
Siksi tarvitaan segmentointia ja painoon perustuvaa liukuvaa asteikkoa.
EnglishThat percentage has been steadily sliding ever since, falling tono more than 2.1 % in 1998.
Sen jälkeen niiden osuus on jatkuvasti laskenut, ja vuonna 1998 se oli enää 2, 1 %.
EnglishThe time has come for the Union to take action, as the situation in Guinea is sliding downhill.
Euroopan unionin on aika toteuttaa toimia, koska Guinean tilanne pahenee.
EnglishSome of the world's biggest glaciers are now sliding from the inland ice in Greenland out into the North Atlantic.
Maailman suurimpia jäätikköjä valuu Grönlannin sisämaan jäistä Pohjois-Atlanttiin.
EnglishThe fact that we are sliding away from the Maastricht criteria is not a good basis for a stable EMU.
Se, että Maastrichtin kriteereistä ollaan lipsumassa, ei ole vakaan EMUn syntymiselle hyvä perusta.
EnglishIt is indeed the case that they have to be marked down on a sliding scale.
On aivan totta, että niiden on vähettävä.
EnglishSo then she'd get another penguin and try this ballet-like sexy display sliding down this iceberg like this.
Se haki uuden pingviinin ja yritti baletinomaista seksikästä esillepanoa liukuen hitaasti jäävuorta pitkin.
EnglishBut Japan had been sliding for some time.
Japanin talous on nimittäin ollut jo kauan liukkaalla pohjalla.
EnglishWhat is happening is that responsible legislation is sliding into regulatory zeal that does more harm than good.
Vastuullinen lainsäädäntö muuttuu tässä liioitelluksi kontrollinhaluksi, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä.
EnglishThat seems to be happening in Bosnia, which is sliding alarmingly towards dysfunction if not destruction.
Niin näyttää olevan tapahtumassa Bosniassa, joka on luisumassa hälyttävää vauhtia kohti sekasortoa, ellei jopa tuhoa.
EnglishWe had a Commission proposal seeking to establish social and environmental criteria for a sliding scale of premium payments.
Komission ehdotuksessa palkkioiden porrastukseen haluttiin soveltaa sosiaalisia ja ekologisia perusteita.
EnglishThis minimum income could be one of the solutions to explore to prevent millions of Europeans from sliding into poverty.
Tämä vähimmäistulo voisi olla yksi niistä tarkasteltavista ratkaisuista, joilla voidaan estää miljoonia eurooppalaisia joutumasta köyhyyteen.
EnglishYes, we should be aware of the dangers of the economy sliding off the rails, whether they come from outside or inside the European Union.
Meidän on tosiaankin varottava talouden alamäkeä, joka voi alkaa yhtä hyvin Euroopan unionin ulkopuolelta kuin sen sisäpuoleltakin.
EnglishCommissioner, the European Union is in this way succeeding only in making itself still more unpopular and in sliding still further down the popularity stakes.
Hyvä komission jäsen, Euroopan unionista tulee tällä tavalla vielä vähemmän suosittu ja sen suosio laskee edelleen.
EnglishWe must use a more sophisticated sliding scale of sanctions and make it easier to find political agreement in the EU to apply them.
Meidän on käytettävä kehittyneempää, liukuvaa seuraamusasteikkoa ja edistettävä EU:ssa poliittista yhteisymmärrystä seuraamusten käyttämisestä.
EnglishIt seems right to adopt a principle of mitigation so that there is a sliding scale taking account of the variability of permits and circumstances.
Tuntuu oikealta hyväksyä lieventävien tekijöiden periaate, jotta lupien ja olosuhteiden väliset erot otetaan joustavasti huomioon.
EnglishMr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
(EN) Arvoisa puhemies, Etelä-Afrikka ja Keski-Amerikka ovat miltei huomaamatta liukumassa eräänlaiseen autokratian muotoon - yhdenlaiseen uus-caudillismiin.
EnglishThis safeguards the users against sliding into crime and hard-drug addiction and offers the best chance of returning to a life without drugs.
Tämä estää käyttäjiä sortumasta rikollisuuteen ja koviin huumausaineisiin ja tarjoaa parhaan mahdollisuuden palata elämään, joka ei sisällä huumausaineita.
EnglishRegarding penalties, too, something of the sliding scale from soft to hard drugs remains, because it is related to the severity of punishments.
Seuraamuksien osalta todettakoon myös, että mietojen ja kovien huumausaineiden välinen asteikko on osittain säilytetty, koska se liittyy seuraamuksien ankaruuteen.
EnglishWe cannot adopt a sliding scale for measuring correct behaviour, and we are taking a major political risk if we are more indulgent towards ourselves than towards others.
Tehokkuus ei ole tarpeen mukaan muuttuva vaatimus, ja otamme suuren poliittisen riskin, jos olemme lempeämpiä itseämme kuin muita kohtaan.