EN second
volume_up
{Substantiv}

second
volume_up
sekunti {Subst.}
A person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
Joka sekunti yksi ihminen jossain päin maailmaa saa tuberkuloositartunnan.
The second concern - which will take just a few moments - is the Community budget.
Toinen huolenaihe - tähän menee vain muutama sekunti - on yhteisön talousarvio.
This is because worldwide one person commits suicide every 30 seconds.
Maailmanlaajuisesti joku tekee itsemurhan joka 30. sekunti.
second
Mr President, it is a rare honour to be given a second opportunity to ask questions!
Arvoisa puhemies, on harvinainen kunnia saada toinen mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä!
A second option of course is to tackle it with new technology.
Toinen mahdollisuus on tietenkin ratkoa ongelmaa uuden tekniikan avulla.
The first is to make sure there is a second chance.
Ensimmäinen on sen varmistaminen, että on olemassa toinen mahdollisuus.
second (auch: bit, instant, moment, point)
volume_up
hetki {Subst.}
Take a few seconds and think of your personal biggest goal, okay?
Ajatelkaa suurinta henkilökohtaista tavoitettanne hetki, okei?
Second, as Mr Karlsson just made very clear, the Commission's financial management must be improved.
Toiseksi, kuten presidentti Karlsson hetki sitten erittäin selvästi sanoi, komission varainhoitoa täytyy parantaa.
I know the bit at the beginning perhaps cost me some seconds.
Tiedän, että hetki alussa maksoi minulle ehkä muutamia sekunteja.
second (auch: addict, adherent, advocate, advocator)
volume_up
kakkonen {Subst.}
second
volume_up
sekunda {Subst.}
second
second
second (auch: second base)
second (auch: second gear)
second (auch: second of arc)

Beispielsätze für "second" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishTherefore, I have voted in favour of this report in the second reading as well.
Siksi äänestin tämän mietinnön hyväksymisen puolesta myös toisessa käsittelyssä.
EnglishThe answer to the second question is no: the problem must be tackled by the EU.
Vastaus toiseen kysymykseen on kielteinen: ongelmaan on tartuttava EU:n tasolla.
EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
Toisessa käsittelyssä parlamentti ja neuvosto voivat jälleen ehdottaa muutoksia.
EnglishWe will support it at second reading as enthusiastically as we did at the first.
Kannatamme sitä toisessa käsittelyssä yhtä innostuneesti kuin ensimmäisessäkin.
EnglishYou will get another chance during the second reading of the budget in December.
Joulukuussa talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä saatte uuden tilaisuuden.
EnglishSecond, national parliaments will be more involved in the workings of the Union.
Toiseksi myös kansalliset parlamentit osallistuvat yhä enemmän unionin toimintaan.
EnglishSo it is that modulation is the source of some of the money for the second pillar.
Niinpä osa toiseen pilariin tarkoitetuista varoista saadaan mukauttamistoimista.
EnglishThere is no trace of even a strategy in the Second progress report on cohesion.
Koheesiota käsittelevässä toisessa väliraportissa ei ole jälkeäkään strategiasta.
EnglishPeople without this opportunity end up in the position of second-class citizens.
Ihmisistä, joilla ei ole tätä mahdollisuutta, tulee toisen luokan kansalaisia.
EnglishOur second action must be to increase Europe's use of alternative forms of energy.
Toiseksi meidän on lisättävä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä Euroopassa.
EnglishAll the points that we put forward in the second energy review are still there.
Kaikki toisessa energiakatsauksessa esittämämme näkökohdat ovat siinä edelleen.
EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
Kyseessä on Naton toiseksi korkein prosenttiosuus Amerikan Yhdysvaltojen jälkeen.
EnglishFinally, the second bi-annual report states that almost everything has been done.
Lopuksi, toisessa puolivuotiskertomuksessa sanottiin ja tehtiin melkein kaikki.
EnglishThe risk of civil war breaking out and of a 'second Afghanistan' must be averted.
Sisällissodan syttymisen ja "toisen Afganistanin" syntymisen vaara on torjuttava.
EnglishNow it also needs to be successful on the Presidency's second important issue.
Nyt sen on onnistuttava myös puheenjohtajakauden toisessa tärkeässä kysymyksessä.
EnglishA second element: many billions of euros are invested in trans-European networks.
Toiseksi: Euroopan laajuisiin verkkoihin sijoitetaan useita miljardeja euroja.
EnglishMr President, I support the first part of the amendment, but not the second part.
Arvoisa puhemies, kannatan tarkistuksen ensimmäistä osaa mutta en toista osaa.
EnglishFor this reason, I would advocate a yes to the first part and a no to the second.
Tämän vuoksi puollan ensimmäisen osan hyväksymistä ja toisen osan hylkäämistä.
EnglishThat brings me to the second aspect, which is consistency and complementarity.
Tulen näin toiseen näkökohtaan, nimittäin yhteensopivuuteen ja täydentävyyteen.
EnglishI am pleased to see that common sense has won the day, as of the second reading.
Olen tyytyväinen siihen, että terve järki voitti tänään, toisen käsittelyn jälkeen.