"prosperous" Finnisch Übersetzung

EN

"prosperous" auf Finnisch

EN prosperous
volume_up
{Adjektiv}

prosperous (auch: opulent, substantial, thrifty, well-to-do)
volume_up
vauras {Adj.}
Taiwan is a prosperous democracy with a top-quality public health system.
Taiwan on vauras demokratia, jolla on korkealaatuinen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä.
We therefore have a clear interest in its stability and prosperous development.
On siis selvästi etumme mukaista, että saavutetaan vakaus ja vauras kehitys.
Once a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
Zimbabwe oli ennen vauras maa, mutta sen presidentti on kääntänyt kaiken päälaelleen.
prosperous (auch: successful)
Common sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
Maalaisjärkikin kertoo, että jos puuvillan viljely on menestyvä toimiala, se ei tarvitse tukea.
We need to reduce greenhouse gases, but at the same time to secure a stable and prosperous economy which makes us able to meet future challenges.
Meidän on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä, mutta samalla meidän on varmistettava vakaa ja menestyvä talous, jonka avulla pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin.
prosperous (auch: fortunate, happy, lucky, serendipitous)

Beispielsätze für "prosperous" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is an excellent idea for creating a stable and prosperous Iraq in the future.
Tämä on erinomainen ajatus vakaan ja vauraan Irakin luomiseksi tulevaisuudessa.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Myös nämä ovat vahvassa ja vauraassa Euroopassa erittäin tärkeitä näkökohtia.
EnglishSupport from the EU will help bring about peaceful, stable and prosperous societies.
EU:n tuella voidaan saada aikaan rauhanomaisia, vakaita ja vauraita yhteiskuntia.
EnglishWithout it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Ilman sitä ei ole juuri toivoa Afrikan vauraasta ja demokraattisesta tulevaisuudesta.
EnglishEurope is one of the world's most prosperous, democratic and stable continents.
Eurooppa on maailman vauraimpia, demokraattisimpia ja vakaimpia mantereita.
EnglishIn so doing, our aim is to contribute towards a more prosperous and stable Pakistan.
Tarkoituksena on tukea Pakistanin kehittymistä vauraammaksi ja vakaammaksi valtioksi.
EnglishI say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
Kerron kaiken tämän, koska Euroopan tuleva demokratia ja vauraus ovat minulle tärkeitä.
EnglishOn the contrary, we want a stable and prosperous European Union, including the eurozone.
Päinvastoin, me haluamme vakaan ja vauraan Euroopan unionin, myös euroalueen.
EnglishThe ERDF stimulates economic development and recovery in less prosperous parts of the EU.
EAKR edistää talouden kehitystä ja elpymistä vähävaraisemmilla EU:n alueilla.
EnglishOnly prosperous societies can cope effectively with the social needs of the population.
Vain vauraat yhteiskunnat voivat ottaa huomioon tehokkaasti kansan sosiaaliset tarpeet.
EnglishPresident Mugabe and his cronies have wrecked a once prosperous and once stable country.
Presidentti Mugabe ja hänen piirinsä ovat tuhonneet kerran niin vauraan ja vakaan maan.
EnglishWe want to see two states living side by side, peaceful and prosperous.
Haluamme nähdä näiden kahden valtion elävän rinnakkain rauhanomaista ja vaurasta elämää.
EnglishWithout that, we cannot ensure a prosperous and secure Europe for all its citizens.
Ilman sitä emme voi varmistaa hyvinvoivaa ja turvallista Eurooppaa kaikille sen kansalaisille.
EnglishUnited in their thinking, action emanated to make Europe prosperous,
Yhdistivät ajatuksensa, syntyi toiminta, jolla Eurooppaan saadaan vauraus,
EnglishAs far as I know, Alsace and Andalucia are, in terms of farming, fairly prosperous regions.
Alsace tai Andalusia ovat tietääkseni maatalouden kannalta pikemminkin vauraita alueita.
EnglishIn a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
Kriisin aikana se voi myös auttaa luomaan vakaan ja vauraan talousympäristön.
EnglishMr President, Iraq has the potential of being rich and prosperous.
Arvoisa puhemies, Irakilla olisi mahdollisuudet olla rikas ja hyvinvoiva.
EnglishWe have to commit ourselves to the ultimate goal, which is a stable and prosperous Europe.
Meidän on sitouduttava saavuttamaan lopullinen maali, joka on vakaa ja kukoistava Eurooppa.
EnglishThese are testing times, even in a prosperous region like Europe.
Nämä ajat koettelevat meitä, jopa Euroopan kaltaisella vauraalla alueella.
EnglishAll I would say is that the EU has created a stable and prosperous continent.
Sanoisin vielä, että EU on luonut vakaan ja vauraan maanosan.