EN pick up
volume_up
{Substantiv}

pick up (auch: pickup)
pick up
volume_up
pickup {Subst.}
pick up

Ähnliche Übersetzungen für "pick up" auf Finnisch

pick Substantiv
to pick Verb
up Adjektiv
up Adverb
up Präposition
Finnish

Beispielsätze für "pick up" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere are two aspects of the report and resolution which I would like to pick up.
Mietintöön ja päätöslauselmaan liittyy kaksi näkökohtaa, jotka haluan tuoda esiin.
EnglishThese responsible companies cannot now be allowed to pick up the bill again.
Nämä vastuulliset yritykset eivät nyt saa joutua uudestaan maksumiehen paikalle.
EnglishI would like to pick up three of the issues addressed which are vitally important.
Haluaisin puuttua kolmeen esille otettuun seikkaan, jotka ovat elintärkeitä.
EnglishI want to pick up a point mentioned by Mrs Stauner, who spoke immediately before me.
Haluan ottaa esiin asian, josta minua edeltänyt puhuja, jäsen Stauner, puhui.
EnglishThe second point I want to pick up is the same as that addressed by Mrs Berès.
Jäsen Berès on myös käsitellyt asiaa, jonka haluan ottaa esiin seuraavaksi.
EnglishI wish to pick up on a couple of aspects that I feel need to be noted further.
Haluan palata muutamaan asiaan, joita pitäisi mielestäni käsitellä enemmän.
EnglishI would like to pick up one last point relating to what Mrs Sandbæk said.
Haluaisin käsitellä vielä yhtä asiaa, nimittäin sitä, mitä jäsen Sandbaek sanoi.
EnglishI was doing a show, and they said, "We're going to send a driver to pick you up."
Olin esiintymässä, ja he sanoivat: "Lähetämme kuljettajan hakemaan sinut."
EnglishCommissioner, I should like to pick up on a point which you made in your speech.
Arvoisa komission jäsen, haluaisin ottaa puheestanne esille yhden asian.
EnglishDucking, or avoiding having to pick up cards, usually helps your opponents.
Väistäminen eli korttien nostamisen välttäminen yleensä auttaa vastustajiasi.
EnglishMr President, I should like to pick up briefly on what Mr von Wogau said.
Arvoisa puhemies, haluaisin kommentoida lyhyesti jäsen von Wogaun äskeisiä sanoja.
EnglishHowever, having blamed the Council we now look to the Commission to pick up the pieces.
Nyt kun olemme syyttäneet neuvostoa, voimme pyytää komissiota kokoamaan sirpaleet.
EnglishLet us hope that this is now over, and the negotiations will pick up momentum once more.
Toivon mukaan tämä on nyt ohi, ja neuvottelut voivat vauhdittua jälleen kerran.
EnglishMr Guellec clearly does not pick up simple messages from ordinary voters.
Esittelijä Guellec ei selvästikään tajua tavallisten äänestäjien selkeitä viestejä.
EnglishMr President-in-Office, let me pick up on a number of your priorities.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tarkastelen lähemmin joitakin prioriteettejanne.
EnglishWe should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
Meidän pitäisi reagoida tähän ja tarttua tilaisuuteen parantaa sopimusta.
EnglishI would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16.
Haluan käsitellä jäsen Attwoollin tarkistuksesta 16 esittämää huomautusta.
EnglishI would like to pick up one or two points that have come up in the debate.
Haluaisin ottaa esiin pari asiaa, jotka ovat nousseet keskustelussa esiin.
EnglishThe fact that the Commission plans to pick up this thread is good news.
Se, että komissio aikoo ryhtyä käsittelemään tätä asiaa, on iloinen uutinen.
EnglishIn reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
Käytännössä meidän on kerättävä yhteen palaset ja tehtävä töitä seuraavan tilaisuuden eteen.