"opportunities" Finnisch Übersetzung

EN

"opportunities" auf Finnisch

EN opportunities
volume_up
{Plural}

There are plenty of opportunities for this in ongoing programme planning.
Siihen on meneillään olevassa ohjelmasuunnittelussa kaikki mahdollisuudet.
The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Toinen on hajauttaminen ja kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet.
Because of the nature of public institutions, their opportunities to manage are limited.
Julkisten laitosten mahdollisuudet ohjaukseen ovat niiden luonteen vuoksi rajoitetut.
opportunities (auch: sessions)
There are tremendous opportunities here to develop and allow them to grow.
Mahtavat tilaisuudet odottavat kehittämistään ja kasvamistaan.
It is unfortunate that we have let both these opportunities slip.
On valitettavaa, että olemme päästäneet molemmat tilaisuudet käsistämme.
These opportunities must be exploited immediately, and the Commission intends to play its part.
Nämä tilaisuudet on hyödynnettävä välittömästi, ja komissio aikoo tehdä osuutensa.

Synonyme (Englisch) für "opportunity":

opportunity
English

Beispielsätze für "opportunities" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe sector offers a huge range of opportunities, development potential and jobs.
Tämä ala tarjoaa valtavan määrän mahdollisuuksia, kehitysnäkymiä ja työpaikkoja.
EnglishWhat opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne on kaupunkiulottuvuuden korostamiselle?
EnglishSo what opportunities do we have if we cannot achieve progress along formal lines?
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on, jos emme pysty etenemään virallista tietä?
EnglishAt this point there are certain opportunities which I would like to mention to you.
Tällä hetkellä on olemassa joitakin tilaisuuksia, joista haluaisin puhua teille.
EnglishI myself should like to see opportunities exist for cross-border union rights.
Itse haluaisin, että siinä tarjottaisiin rajat ylittäviä järjestäytymisoikeuksia.
EnglishThe purpose of the EAFRD is to improve the opportunities that rural life can offer.
Maaseuturahaston tarkoituksena on parantaa maaseudulla elämisen mahdollisuuksia.
EnglishThe employees must have certain opportunities to act in situations such as these.
Työntekijöillä on oltava tällaisissa tilanteissa tiettyjä toimintamahdollisuuksia.
EnglishFor bottom and surface longliners, the fishing opportunities have been increased.
Paunettikalastuksen ja pitkäsiimakalastusalusten pyyntimahdollisuudet lisääntyvät.
EnglishBut while this creates opportunities, there are challenges we need to confront.
Tämä tarjoaa mahdollisuuksia mutta luo myös haasteita, joihin meidän on vastattava.
EnglishAnother way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
Yksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
English   Globalisation offers a number of opportunities, especially for reducing poverty.
   Globalisaatio tarjoaa monia mahdollisuuksia etenkin köyhyyden vähentämiseen.
EnglishLet us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
Toivokaamme, että osoitamme pystyvämme kääntämään vaikeudet mahdollisuuksiksi.
EnglishThe global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
Maailmanlaajuinen rahoituskriisi tarjoaa itse asiassa vaikutusmahdollisuuksia.
EnglishI feel it is important that we seriously consider the opportunities opened up here.
Mielestäni on tärkeää, että harkitsemme vakavasti tässä syntyviä mahdollisuuksia.
EnglishDeveloping countries can therefore expect their market opportunities to remain.
Kehitysmaat voivat siksi luottaa siihen, että niiden vientimahdollisuudet säilyvät.
EnglishThat is the biggest disincentive to investment which will hit job opportunities.
Se jarruttaa tehokkaimmin investointeja, mikä heijastuu työmahdollisuuksiin.
EnglishIn the history of Cyprus there have been many lost opportunities at political level.
Kyproksen historiassa monia mahdollisuuksia on menetetty poliittisella tasolla.
EnglishThey provide security, predictability and increased opportunities for development.
Ne tarjoavat turvallisuutta ja ennustettavuutta ja lisäävät kehitysmahdollisuuksia.
EnglishThe work programme 'Equal Opportunities' for the year 2002 is an excellent document.
Sukupuolten tasa-arvoa koskeva työohjelma vuodeksi 2002 on erinomainen asiakirja.
EnglishThese meetings will provide key opportunities to strengthen our relationships.
Nämä tapaamiset tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia suhteidemme lujittamiseen.