EN manual
volume_up
{Substantiv}

One thing is certain: a food label cannot be a manual for healthy eating.
Yksi asia on varma: elintarvikemerkinnät eivät voi olla terveellisen ruokavalion käsikirja.
It is a macabre manual for implementing the imperialist interventions of the EU and committing crimes against humanity.
Mietintö on kaamea käsikirja EU:n imperialististen interventioiden täytäntöönpanosta ja rikosten tekemisestä ihmiskuntaa vastaan.
After the adoption of this directive, following the opinion of the Standing Veterinary Committee, the report suggests including this manual as part of the directive itself.
Kun tämä direktiivi tulee voimaan pysyvän eläinlääkintäkomitean mielipiteen mukaisesti, mietinnössä ehdotetaan, että tämä käsikirja sisällytettäisiin osaksi itse direktiiviä.
manual (auch: handbook)
volume_up
manuaali {Subst.}
. - (PT) A veritable 'manual' for Free Trade Agreements (FTAs)...
. - (PT) Todellinen ”manuaali” vapaakauppasopimuksia varten...
Some of the most important documents which have been kept secret are the Sirene manual and handbooks for external border control and those for embassies and consulates.
Tähän mennessä salassa pidetyistä Schengen­asiakirjoista tärkeimpiä ovat Sirene­manuaali sekä ulkorajojen valvontaan ja suurlähetystöille ja konsulaateille tarkoitetut käsikirjat.
manual (auch: keyboard)
manual
volume_up
ohjekirja {Subst.}
Lastly, it should be stated that food labelling can never be a manual for good diet.
Lopuksi pitäisi todeta, etteivät elintarvikkeiden merkinnät voi koskaan olla hyvän ruokavalion ohjekirja.
manual
volume_up
sormio {Subst.}
manual

Synonyme (Englisch) für "manual":

manual

Beispielsätze für "manual" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe question is this: when do you think the new Schengen manual will be available?
Kysymys kuuluu: milloin arvioitte uuden Schengen-käsikirjan olevan saatavilla?
EnglishCheck the manual the came with your laptop or device for specific instructions.
Katso tarkemmat ohjeen kannettavan tietokoneen tai laitteen mukana tulevasta oppaasta.
EnglishFor non-manual workers the difference in earnings between women and men is even greater.
Eimanuaalista työtä tekevien osalta naisten ja miesten palkkaero on vielä suurempi.
EnglishCheck the manual that came with your laptop or device for more information.
Lisätietoja on kannettavan tietokoneen tai laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
EnglishThe OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
OLAFin käsikirjaan sisältyy jo useita yksityiskohtaisia sisäisiä sääntöjä tästä asiasta.
EnglishFor more information, check the manual for your monitor or go to the manufacturer's website.
Saat lisätietoja näytön käyttöohjeista tai sen valmistajan verkkosivustosta.
English   Mr President, 25 years ago I was working here illegally, doing manual labour.
   Arvoisa puhemies, työskentelin 25 vuotta sitten täällä laittomasti tehden ruumiillista työtä.
EnglishConsult the manual that came with your printer or program for more details.
Lisätietoja on tulostimen tai ohjelman mukana toimitetussa oppaassa.
EnglishI try to find the easiest solutions before I start making manual fixes.
Yritän helpoimpia korjauskeinoja, ennen kuin alan korjata manuaalisesti.
EnglishCheck the manual that came with your laptop or device for more info.
Lisätietoja on kannettavan tietokoneen tai laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
EnglishIf there is a dispute, the company will receive a manual translation in its own language.
Riitatapauksessa yritys saa manuaalisen käännöksen omalla kielellään.
EnglishIf you have a DVD burner, you should check the manual to see what kind of discs it supports.
Jos käytössäsi on tallentava DVD-asema, tarkista sen käsikirjasta, millaisia levyjä se tukee.
EnglishAt the same time, it employs a sizeable section of the agricultural and manual workforce.
Se kuitenkin työllistää huomattavan osan maatalousalan työvoimasta ja ruumiillisen työn tekijöistä.
EnglishThe code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
Käytännesääntöjä paranneltiin vuosina 2006 ja 2007 erityisesti tekemällä käyttäjän käsikirjaan lisäyksiä.
EnglishTo determine what types of DVDs your DVD burner can burn, consult the manual that came with your DVD burner.
Tietoja tallentavan aseman tukemista levytyypeistä löytyy aseman mukana tulleista ohjeista.
EnglishFor me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
Minusta henkilökohtaisesti manuaalisella tarkastuksella häiritään jopa enemmän kuin henkilöskannerilla.
EnglishIt is very important that the business community is now busy with this in the context of the Internet manual.
On hyvin tärkeää, että liike-elämä toimii nyt Internetiä koskevan yleissopimuksen piirissä.
EnglishFirstly, olive cultivation involves intensive manual labour.
Ensimmäiseksi, oliivinviljelyssä käytetään paljon työvoimaa.
EnglishThe cost of gathering the olives is made up of 80 % of the expenses of manual labour and 70 % of the variable costs.
Oliivisadon korjaaminen muodostaa 80 % työvoimakustannuksista ja 70 % muista kuluista.
EnglishTo determine what types of DVDs your DVD burner can burn, consult the manual that came with your DVD burner.
Tarkista tallentavan DVD-aseman käyttöohjeista, minkätyyppisille DVD-levyille se voi tallentaa.