"management" Finnisch Übersetzung

EN

"management" auf Finnisch

EN management
volume_up
{Substantiv}

As you know, delegated management is at the epicentre of the Commission proposal.
Kuten tiedätte, siirretty hallinto on komission ehdotuksessa keskeisessä asemassa.
We urgently need integrated regional management of the Irish Sea fishery.
Irlanninmeren kalastukselle tarvitaan kiireesti alueellisesti mukautettu hallinto.
It is this management that will, I think, be the main problem in the future.
Arvoisa puhemies, mielestäni tämä hallinto on tulevaisuuden suuri ongelma.
management (auch: administration, command, control, cord)
volume_up
johto {Subst.}
Of course, management decides on the introduction of new forms of organization.
Tietenkin johto päättää uusien organisointimuotojen käyttöönotosta.
The Lloyd's management then passed these losses on to the Names.
Sitten Lloyd'sin johto siirsi nämä tappiot sijoittajien maksettaviksi.
The company's management and/or Board of Directors is responsible for the company's commitments.
Yhtiön johto ja/tai sen hallitus on vastuussa yhtiön sitoumuksista.

Synonyme (Englisch) für "management":

management
English

Beispielsätze für "management" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Tätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
EnglishCombined troops of the European Union should only be used for crisis management.
Euroopan unionin yhteisiä joukkoja tulisi käyttää vain kriisinhallintatehtäviin.
EnglishThe Commission too must demonstrate social responsibility and sound management.
Myös komission on osoitettava sosiaalista vastuullisuutta ja järkevää hallintoa.
EnglishIt was agreed that new ways to cooperate on crisis management should be pursued.
Osapuolet sopivat uusien yhteistyömuotojen noudattamisesta kriisinhallinnassa.
EnglishActivity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
Toimintoperusteinen budjetointi ja johtaminen ovat tämän uudistuksen kulmakiviä.
EnglishUnfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
Valitettavasti tämä pätee sekä infrastruktuurin hallintaan että investointeihin.
EnglishObviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
Pelkät yksinkertaiset hallintotoimet eivät jäsenvaltioissa selvästikään riitä.
EnglishThe Commission signed a management contract with a Belgian organisation, ARTM.
Komissio allekirjoitti hallinnointisopimuksen belgialaisen ARTM-järjestön kanssa.
EnglishPoint six is budgetary management, which is the central theme of the Elles report.
Ohjelman kuudes kohta liittyy varainhoitoon, joka on Ellesin mietinnön pääaihe.
EnglishHowever, knowledge management is not so well dealt with in the European Union.
Tietämyksen hallintaa ei kuitenkaan ole ratkaistu Euroopan unionissa kovin hyvin.
EnglishLand management and planning must be the responsibility of each Member State;
kunkin jäsenvaltion on itse vastattava maankäytöstä ja maankäytön suunnittelusta
EnglishFrom the beginning, the Commission has supported the idea of shared management.
Komissio on alusta alkaen kannattanut ajatusta varojen yhteishallinnoinnista.
EnglishA central part of maritime management is the protection of vulnerable ecosystems.
Haavoittuvien ekosysteemien suojeleminen on keskeinen osa meriliikenteen hallintaa.
EnglishThe first course of action concerns the economic management of energy prices.
Ensimmäinen toimintamalli koskee energian hintojen taloudellista hallinnointia.
EnglishHowever, the crisis management system proposed by the Commission falls short.
Komission ehdottama kriisinhallintajärjestelmä ei kuitenkaan vastaa tavoitettaan.
EnglishSecondly, each Member State should have a representative on the Management Board.
Toiseksi jokaisella jäsenvaltiolla olisi oltava edustaja hallintoneuvostossa.
EnglishPolitics is the management of power harmonised according to a cultural model.
Politiikka on vallankäytön hallintaa yhtenäisen kulttuurisen mallin mukaisesti.
EnglishA single text and a single regulation require that we have a single management unit.
Yhden tekstin ja yhden säännöstön lisäksi on saatava yksi ainoa hallintoyksikkö.
EnglishThe role of NATO in this European policy on crisis management is unmistakable.
Naton rooli on tässä eurooppalaisessa kriisinhallintapolitiikassa päivänselvä.
EnglishIn parallel, a procurement for the overall construction management will start.
Samalla käynnistyy rakennusurakan yleistä hallinnointia koskeva hankintamenettely.