EN key
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

key
volume_up
avain {Subst.}
12:50 The key to our domination of the planet is culture, and the key to culture is religion.
12:50 Avain planeettamme herruuteen on kulttuuri, ja avain kulttuuriin on uskonto.
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Toimintoperusteinen budjetointi ja hallinnointi on avain parempaan hallintoon.
These points of single contact are the key to the success of the Services Directive.
Nämä keskitetyt asiointipisteet ovat palveludirektiivin onnistumisen avain.
key (auch: button)
volume_up
näppäin {Subst.}
Select the key you want, for example: BACKSPACE, TAB, and the arrow keys.
Valitse haluamasi näppäin, esimerkiksi ASKELPALAUTIN, SARKAIN ja nuolinäppäimet.
If power management is not enabled, this key will not work.
Jos virranhallintaa ei ole otettu käyttöön, tämä näppäin ei toimi.
The Print Screen key is near the upper-right corner of your keyboard.
Print Screen -näppäin on lähellä näppäimistön oikeaa yläkulmaa.
key (auch: codebook)
key
key
key (auch: note)
volume_up
kosketin {Subst.}
key
volume_up
selite {Subst.}
key

2. Musik

key

Beispielsätze für "key" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
Komission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
EnglishThe whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
Koko maailma tietää ja tunnustaa EU:n humanitaarisen avun keskeisen merkityksen.
EnglishThe key phrase in this strategy will be preparing for the future at all levels.
Tämän strategian avainsana on valmistautuminen tulevaisuuteen kaikilla tasoilla.
EnglishSome computers also use a function key combination to turn the switch on or off.
Joissakin tietokoneissa kytkintoimintoa käytetään toimintonäppäinyhdistelmällä.
English(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
EnglishThis is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
kirjallinen. - (PT) Tämä on keskeinen osa talouden ohjauspaketin lainsäädäntöä.
EnglishWe call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Kehotamme painottamaan kaikkien avainasemassa olevien henkilöiden kouluttamista.
EnglishWe determined and discussed today that education is a key field in development.
Määrittelimme tänään keskustelussamme, että koulutus on keskeinen kehitystekijä.
EnglishIt showed it could act decisively on a key issue that our citizens care about.
EU osoitti osaavansa toimia päättäväisesti kansalaisille tärkeässä kysymyksessä.
EnglishI am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
Olen iloinen, että neuvoston puheenjohtaja on ottanut sen keskeiseksi asiaksi.
EnglishThis is a key principle that applies to all the funds that we are talking about.
Tämä on keskeinen periaate, jota sovelletaan kaikkiin käsittelemiimme rahastoihin.
EnglishI would like to challenge you to make three key assurances about your presidency.
Kehotan teitä antamaan kolme puheenjohtajakauttanne koskevaa oleellista lupausta.
EnglishIf you have to activate Windows again, you don't need to buy a new product key.
Windowsin uudelleenaktivointi ei edellytä uuden Product Key -tunnuksen ostamista.
EnglishI believe that the Single Market is one of the key drivers for European growth.
Minun mielestäni sisämarkkinat ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä EU:n kasvussa.
EnglishI would like to address three key points which some of you have already mentioned.
Haluaisin ottaa esiin kolme keskeistä seikkaa, jotka osa teistä on jo maininnut.
EnglishThirdly, migration in its various facets is a key challenge for the European Union.
Kolmanneksi maahanmuutto eri muodoissaan on keskeinen haaste Euroopan unionille.
EnglishThe key elements of this proposal are the building blocks of any modern society.
Ehdotuksen keskeiset osat ovat jokaisen nykyaikaisen yhteiskunnan rakenteita.
EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Tällä direktiivillä voimme antaa markkinoille oikean välineen sen saavuttamiseksi.
English. - First of all, partnership is the key word.
komission varapuheenjohtaja. - (EN) Ensinnäkin keskeisenä tekijänä on kumppanuus.
EnglishOne of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
Yksi päätavoitteistamme on lisätä naisten määrää keskeisissä tutkimusviroissa.