"job" Finnisch Übersetzung

EN

"job" auf Finnisch

volume_up
job {Subst.}

EN job
volume_up
{Substantiv}

volume_up
tehtävä {Subst.}
That is not a job for governments - it is a job for the parties.
Se ei ole hallitusten tehtävä. Se on puolueiden tehtävä.
It is the Commission’s job to ensure that Member States are doing their job.
Komission tehtävä on varmistaa, että jäsenvaltiot hoitavat velvoitteensa.
That is the job of the judges, prosecutors and defence lawyers, not of Parliament.
Se on tuomareiden, syyttäjien ja puolustusasianajajien tehtävä, ei parlamentin.
volume_up
työ {Subst.}
Being Minister of Defence in Germany is the most risky job in the country.
Saksan puolustusministerinä oleminen on vaarallisin työ maassa.
Mr President, a job - work - is the most important means of preventing exclusion.
Arvoisa puhemies, työpaikka, työ on tärkein keino ehkäistä syrjäytymistä.
Nonetheless, it will be a hard job to realise the present commitments.
Siitä huolimatta myös nykyisten sitoumusten toteuttaminen on suuri työ.
job (auch: thing)
volume_up
homma {Subst.}
At the end of the day, being a foreign minister is not a bad job, and it does not need to mean that you should decide every detail of what goes on in the European Union.
Loppujen lopuksi ulkoministerinä oleminen ei ole huono homma, eikä sen tarvitse merkitä sitä, että olisi päätettävä jokaisesta yksityiskohdasta Euroopan unionissa.
I like Mr Deß's idea of an amendment, and if he puts it forward I think I would like to support that amendment for a limit of two or even three years to get this job done.
Pidän Albert Deßin tarkistusajatuksesta, ja jos hän esittää sen, haluan tukea tarkistusta toimenpiteen rajaamisesta kahteen tai jopa kolmeen vuoteen, jotta homma saadaan hoidettua.

Beispielsätze für "job" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishJob uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
Työpaikkojen epävarmuuteen liittyy luonnollisesti myös kiusaamistapausten kasvu.
EnglishSteve from Luxemburg took up a job in France but continued to live in Luxemburg.
Luxemburgilainen Steve sai työpaikan Ranskasta, mutta jäi asumaan Luxemburgiin.
EnglishBoth Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
Parlamentti ja komissio voivat osallistua täysimääräisesti ja tehdä työn yhdessä.
EnglishThat does not necessarily follow - but I do not know when the job becomes vacant!
Näin ei nimittäin välttämättä käy. En kuitenkaan tiedä, milloin virka vapautuu!
EnglishI had my first job in what was at that time one of Sweden' s largest shipyards.
Ensimmäinen työpaikkani oli yhdellä suurimmista Ruotsin silloisista telakoista.
EnglishI have set out the problem, but it is not my job to provide the solution to it.
Olen esittänyt ongelman, mutta ei ole minun tehtäväni tarjota siihen ratkaisua.
EnglishThe chairs, in producing their negotiation proposal, have done an honest job.
Puheenjohtajat ovat tehneet rehellistä työtä laatiessaan neuvotteluehdotuksensa.
EnglishFirst, I should like to thank our rapporteurs, who have done an excellent job.
Haluan aluksi kiittää esittelijöitämme, jotka ovat tehneet työnsä oikein hyvin.
EnglishIn fact, what we need to do in the short term is to consider job sharing again.
Itse asiassa lyhyellä aikavälillä meidän on jälleen harkittava työn jakamista.
EnglishI do not think that is in line with what most citizens consider to be our job.
En usko, että se on sen mukaista, mitä useimmat kansalaiset pitävät tehtävänämme.
EnglishSubject: Women's participation in positions of responsibility in the job market
Aihe: Naisten osallistuminen vastuunalaisten tehtävien hoitamiseen työmarkkinoilla
EnglishMr Morel is an excellent man and he is doing a very good job, but it is not enough.
Pierre Morel on pätevä mies, ja hän tekee oikein hyvää työtä, mutta se ei riitä.
EnglishIt discusses the reintegration of imprisoned women into society and the job market.
Siinä käsitellään naisvankien sopeutumista uudelleen yhteiskunta- ja työelämään.
EnglishSo, contrary to what you may fear, this is not just a last-minute put-up job.
Kyse ei siis ole viime tipassa keksitystä työtehtävästä, kuten saatatte pelätä.
EnglishThis calls into question work permits attached to a particular job and company.
Tämä tuo esiin kysymyksen tiettyyn työpaikkaan ja yritykseen sidotuista työluvista.
EnglishA series of positive results was mentioned, notably concerning job creation.
Siinä mainittiin useita myönteisiä tuloksia etenkin työpaikkojen perustamisessa.
EnglishIt is the job, moreover, of us politicians to solve complex and difficult problems.
Meidän poliitikkojen tehtävänä on ratkaista monimutkaisia ja vaikeita ongelmia.
EnglishI congratulate Mr Galeote Quecedo and Mr Berend once again on a job well done.
Kiitän esittelijöitä Galeote Quecedoa ja Berendiä vielä kerran hyvästä työstä.
EnglishTo simply blame the weak result on the Russians is not the job of this Parliament.
Tehtävänämme täällä parlamentissa ei ole syyttää heikosta tuloksesta vain Venäjää.
EnglishThe EU is thus skirting the original aim of the package itself, namely job creation.
EU kiertää siten itse paketin alkuperäisen tavoitteen eli työpaikkojen luomisen.