"foster" Finnisch Übersetzung

EN

"foster" auf Finnisch

EN foster
volume_up
{Adjektiv}

foster
foster
foster

Synonyme (Englisch) für "foster":

foster

Beispielsätze für "foster" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe aim of terrorism is to foster conflict between citizens of the same community.
Terrorismilla pyritään ruokkimaan yhteisön kansalaisten keskinäisiä ristiriitoja.
EnglishAn approach of this kind will do nothing to foster trust and good cooperation.
Tällainen toimintamalli ei millään tavoin edistä luottamusta ja hyvää yhteistyötä.
EnglishA lifting of the arms embargo would not foster the desired democratisation of China.
Asevientikiellon poistaminen ei edistäisi Kiinan toivottua demokratisoitumista.
EnglishThe Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
Unioni voi tukea näitä prosesseja kiinnittämällä paljon huomiota kansalaisyhteiskuntaan.
EnglishSome of the measures proposed by the Member States foster this approach.
Joissakin jäsenvaltioiden esittämissä toimissa ryhdytään tällaiseen toimintaan.
EnglishThe task is to help foster an independent civil society in the Arab world.
Tehtävänä on auttaa kehittämään riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa arabimaailmassa.
EnglishYou are predictable, consistent, reliable, and foster trust and confidence.
Toimintanne on ennakoitavissa, johdonmukaista ja luotettavaa, ja vaalitte luottamusta.
EnglishAre we really being serious as regards the need to foster the European research policy?
Aiommeko todellakin tosissamme kehittää eurooppalaista tutkimuspolitiikkaa?
EnglishWhyever did Mrs Foster not ask for more money for these inspections?
Miten ihmeessä jäsen Foster ei vaatinut enemmän varoja näitä tarkastuksia varten?
EnglishAs institutions, however, we should continue to foster relations with the people.
Toimieliminä meidän on kuitenkin ylläpidettävä suhteitamme kansaan.
EnglishWe, as members of the Communist Party of Greece, shall do whatever we can to foster this.
Me Kreikan kommunistisessa puolueessa teemme kaiken voitavamme tämän saavuttamiseksi.
EnglishIf we are to foster innovation and remain competitive, we need a system that works.
Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että saamme innovaatiota koskevan toimivan järjestelmän.
EnglishIt continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
Sillä on yhä tänä päivänä läheiset yhteydet terroristijärjestöihin.
EnglishWe should therefore not foster any false expectations among the Albanians.
Meidän ei pitäisikään ruokkia mitään vääriä odotuksia albaanien parissa.
EnglishFourthly, to foster a cooperative and balanced relationship with the United States.
Neljänneksi on edistettävä yhteistyöhön perustuvaa ja tasapainoista suhdetta Yhdysvaltoihin.
EnglishThere is a need to foster cooperation among people as well as just companies.
On tarve tehdä yhteistyötä myös ihmisten eikä vain yritysten kesken.
EnglishI congratulate you, Mrs Foster, on your vigilance. You acted very properly in the circumstances.
Jäsen Foster, kiitän teitä valppaudestanne, jota osoititte juuri oikeaan aikaan.
EnglishWe also need to foster greater labour mobility and encourage innovation.
Meidän on myös edistettävä laajempaa työvoiman liikkuvuutta ja kannustettava innovointia.
EnglishThirdly, Agenda 2000 will also foster opportunities for the enlargement of the European Union.
Kolmanneksi: Agenda 2000 varmistaa samalla Euroopan unionin laajentumiskyvyn.
EnglishIn any event, I can send you the particular details of the matter, Mr Foster.
Joka tapauksessa voin lähettää teille konkreettisia ja yksityiskohtaisia tietoja tästä asiasta.