"forensic" Finnisch Übersetzung

EN

"forensic" auf Finnisch

EN forensic
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "forensic" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe hope that you will be acting as a doctor and not as a forensic scientist.
Toivomme, että toimitte lääkärin ettekä rikostutkijan ominaisuudessa.
EnglishII. establishing a system of special forensic profiling analysis of synthetic drugs
II. synteettisiä huumausaineita koskevan rikosteknisen profilointijärjestelmän perustamisesta
EnglishBut new forensic evidence presented six years ago may well establish his innocence.
Kuusi vuotta sitten esitetty uusi oikeudellinen näyttö voi kuitenkin osoittaa hänet syyttömäksi.
EnglishFirst of all our forensic questioning evinced from Wim Duisenberg the clarion call of his independence.
Ensinnäkin meidän oikeusopillisessa kuulustelussamme Wim Duisenberg osoitti olevansa selkeästi puolueeton.
EnglishI refer here to our framework for forensic laboratories.
Tarkoitan tällä rikostutkimuslaboratorioidemme kehystä.
EnglishThe first decision is about setting up the system of special forensic profiling analysis.
Ensimmäisessä päätöksessä kyse on synteettisiä huumausaineita koskevan rikosteknisen profilointijärjestelmän perustamisesta.
EnglishSome of the questions were less than forensic.
Jotkin kysymykset eivät olleet oikeudellisesti hyväksyttäviä.
EnglishI now come to the matter of forensic laboratories.
Siirryn nyt kysymykseen rikosteknisistä laboratorioista.
EnglishAccreditation of forensic laboratory activities (
Rikosteknisten laboratorioiden toiminnan akkreditointi (
EnglishMr President, I should like to thank the rapporteur for the almost forensic work he has put into this report.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää siitä lähes oikeusopillisesta työstä, jota hän on mietinnön hyväksi tehnyt.
EnglishWhat we are discussing here, although this is not a conference of forensic experts, is whether or not the Stability Pact is dead.
Keskustelemme nyt siitä, onko vakaussopimus hengetön vai ei, vaikka tämä ei olekaan oikeuslääketieteen asiantuntijoiden kokous.
EnglishDoes it think that a forensic examination of all these terrible murders should be taken into account when deciding on air strikes?
Onko neuvosto sitä mieltä, että julmien murhien oikeuslääketieteellisten tutkimusten pitäisi vaikuttaa päätökseen ilmaiskuista?
EnglishOnce again, I understand that Parliament wants a different basis for this framework decision on the accreditation of forensic laboratory activities.
Jälleen kerran parlamentti haluaa käsittääkseni eri perustan tälle puitepäätökselle rikosteknisten laboratorioiden akkreditoinnista.
EnglishExamples are accreditation of forensic laboratories, harmonisation of the policy on interpreters and the transfer of criminal records.
Esimerkkinä on rikosteknisten laboratorioiden akkreditointi, tulkkeja koskevien toimintalinjojen yhdenmukaistaminen ja rikosrekisteritietojen siirtäminen.
EnglishFirstly, we are talking about the crime prevention network, secondly about the forensic laboratories, and we are also talking about four reports on Europol.
Ensin keskustelemme rikoksentorjuntaverkostosta, sitten rikostutkimuslaboratorioista ja lopuksi neljästä Europolia koskevasta mietinnöstä.
EnglishI would say that the invitation issued by the Yugoslavs to a forensic team from Helsinki University shows that the presidency has had some success here.
Jugoslavian esittämä Helsingin yliopiston oikeuslääketieteelliselle ryhmälle kohdistettu kutsu on, minun mielestäni, puheenjohtajamaan ansiota.
EnglishWe need a strategic plan worked out with the Iraqi Ministry of the Interior and, as a matter of urgency, proper forensic capabilities.
Meidän on laadittava strateginen suunnitelma yhdessä Irakin sisäasiainministeriön kanssa, ja tarvitsemme pikaisesti asianmukaiset valmiudet rikostekniseen tutkintaan.
EnglishThere is absolutely no evidence, forensic or historical, to indicate that Mr Tsiakourmas had or has ever had illegal drugs in his motor vehicle, or in his possession.
Mitkään todisteet eivät viittaa siihen, että Panikos Tsiakourmasilla oli tai on koskaan ollut laittomia huumeita ajoneuvossaan tai hallussaan.
EnglishCompared to the average costs for forensic work on a single murder case of over EUR 0.5 million, that is an acceptable cost for the state to bear.
Jos otetaan huomioon, että yhden murhatapauksen rikosteknisen tutkimuksen kustannukset ovat yli 0,5 miljoonaa, tämä on varmaan hyväksyttävä kustannuserä valtiolle.
EnglishThe resulting invitation from Belgrade University to a forensic team from Helsinki University on 2 October, represents the first modest fruits of our efforts.
Helsingin yliopiston oikeuslääketieteellisen ryhmän 2. lokakuuta Belgradin yliopistolta saama kutsu on ensimmäinen vaatimaton tulos näistä ponnisteluista.