"to expedite" Finnisch Übersetzung

EN

"to expedite" auf Finnisch

EN to expedite
volume_up
[expedited|expedited] {Verb}

The EU should redouble its efforts to expedite that process in every way possible.
EU:n on kaksinkertaistettava pyrkimyksensä nopeuttaa kaikin mahdollisin tavoin tätä prosessia.
A genuine decision in favour of a marketing ban would expedite technical developments leading to alternatives.
Todellinen markkinointikieltoa koskeva päätös nopeuttaa teknistä kehitystä, jossa esitetään uusia vaihtoehtoja.
I can understand his method of expediting the business of the Chamber.
Ymmärrän, että istuntosalin äänestystä halutaan tällä tavalla nopeuttaa.
I think the WTO solution to this dispute should be expedited.
Minusta WTO:n ratkaisua tälle riidalle pitää kiirehtiä.
I hope that this programme will quickly be able to support the cooperation between EU countries and Lithuania in order to expedite their handling of the refugee issue.
Toivon, että tämä ohjelma pystyisi pian tukemaan EU-maiden ja Liettuan välistä yhteistyötä, jotta näiden ihmisten pakolaisasioiden käsittelyä voitaisiin kiirehtiä.
I hope the Commissioner can confirm that we shall see this directive on the table within this Parliament so that we can expedite the matter early in the New Year.
Toivon, että herra komissaari voi vahvistaa, että näemme tämän direktiivin käsiteltävänä tässä parlamentissa, niin että voimme kiirehtiä asiaa heti ensi vuoden alussa.
I was trying to expedite the business of this House.
Tarkoitukseni oli jouduttaa parlamentin työskentelyä.
It is essential to expedite the decision-making process in the UN.
On tärkeää jouduttaa YK:n päätöksentekoprosessia.
Mr President, I am grateful for the full support given to the common position which will obviously expedite the adoption of this directive by the Council.
Arvoisa puhemies, olen kiitollinen yhteisen kannan saamasta täydestä tuesta, joka luonnollisesti jouduttaa tämän direktiivin hyväksymistä neuvostossa.

Beispielsätze für "to expedite" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWhat immediate action does the Commission intend to take in order to expedite such an agreement?
Mihin toimiin komissio aikoo nyt ryhtyä nopeuttaakseen tämän sopimuksen tekoa?
English   I wish to join with other Members in urging the Presidency to expedite this statute.
   Liityn muihin jäseniin ja vetoan puheenjohtajavaltioon, jotta tätä ohjesääntöä kiirehdittäisiin.
EnglishThe Heads of State and Government at Lahti can expedite the necessary decision-making process.
Lahdessa valtionpäämiehet voivat vauhdittaa tarvittavia päätöksiä.
EnglishThe process is under way, and I assume that today's decisions will help us to expedite it.
Prosessi on käynnissä, ja oletan, että tänään tehtävät päätökset auttavat meitä nopeuttamaan sitä.
EnglishWe must expedite the process of diversifying supply sources and transit routes for natural gas.
Meidän on nopeutettava maakaasun toimitusten lähteiden ja kauttakulkureittien monipuolistamista koskevaa prosessia.
EnglishFurthermore, in order to expedite the work, the Presidency has set up a working group to deal with this issue alone.
Työn nopeuttamiseksi edelleen puheenjohtajavaltio on perustanut työryhmän käsittelemään vain tätä asiaa.
EnglishIn order to expedite moves towards this road map, I would like to expound my idea on how to now move forward.
Tiekartan laatimisen vauhdittamiseksi haluaisin kertoa omia ajatuksiani siitä, miten nyt voitaisiin mennä eteenpäin.
EnglishThis is why we must expedite our preparatory work.
Siksi meidän on kiirehdittävä valmisteluja.
EnglishIn order to expedite enactment of the legislation, this report adopts the common position of the Council without amendments.
Lainsäädännön hyväksymisen nopeuttamiseksi mietinnössä hyväksytään neuvoston yhteinen kanta ilman tarkistuksia.
EnglishOn the other hand there are evidently files that lie around for months without anything being done to expedite the treatment of those cases.
Toisaalta on ilmeisesti aineistoa, jonka käsittelyn jouduttamiseksi ei tehdä kuukausiin mitään.
EnglishPresident, our group hopes that it would be possible to deploy additional resources in order to expedite this dynamic.
Arvoisa puhemies, meidän ryhmämme toivoo, että tämän dynamiikan jouduttamiseksi voitaisiin ottaa lisävoimavaroja käyttöön.
EnglishSecondly, Amendments Nos 6, 8 and 9 refer to the rice sector and are intended to expedite the reform agreed upon last year.
Toiseksi, tarkistukset 6, 8 ja 9 koskevat riisisektoria, ja niissä pyritään nopeuttamaan viime vuonna sovittua uudistusta.
EnglishI of course, along with everyone else, wholeheartedly support the call for the Commission to expedite the infringement procedures.
Tuen luonnollisesti muiden tapaan koko sydämestäni komissiolle annettua kehotusta, jotta se kiirehtisi rikkomusmenettelyä.
EnglishI expect the Commission to expedite the reform of the dossier and to begin talks with the Member States regarding the commissioners.
Odotan komission kiirehtivän asiakirjan uudistusta ja aloittavan jäsenvaltioiden kanssa keskustelut komission jäsenistä.
EnglishOur goal will also be to expedite the implementation of Commission proposals that aim to simplify and update legislation.
Tavoitteenamme on myös vauhdittaa komission antamia ehdotuksia, jotka tähtäävät lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja ajantasaistamiseen.
EnglishIn addition, it urges the Commission to expedite the approval of the importation of genetically modified foods, with which I completely disagree.
Lisäksi siinä kehotetaan komissiota jouduttamaan muuntogeenisten elintarvikkeiden tuonnin hyväksymistä, mistä olen täysin eri mieltä.
EnglishWill the Presidency urge the COREPER Working Group to expedite their work on this matter so that we can get this adopted as soon as possible?
Voiko puheenjohtajavaltio kehottaa Coreperin työryhmää vauhdittamaan asian käsittelyä, jotta saamme päätöksen tehtyä mahdollisimman pian?
EnglishFor that reason, our Group does not support the amendments, because we hope that, by withholding our support, we can expedite the process of adopting this directive.
Meidän ryhmämme ei siksi puolla tarkistuksia toivoen, että me voimme siten tukea direktiivin nopean syntymisen prosessia.
EnglishThe proposed amendments to the Structural Funds Regulations will expedite the use of funds and simplify the rules, and so they are really worthy of support.
Esitetyt rakennerahastoasetusten muutokset nopeuttavat varojen käyttöä ja yksinkertaistavat sääntöjä ja ovat todella kannatettavia.
EnglishThe reason I am standing up now is to ask the Commission to expedite the funding of relief and the restoration to normality of my region, the South-East of England.
Puheenvuoroni tarkoituksena on pyytää komissiota nopeuttamaan avustusrahoitusta ja oman alueeni Kaakkois-Englannin kunnostustyötä.