"executive" Finnisch Übersetzung

EN

"executive" auf Finnisch

EN executive
volume_up
{Substantiv}

executive
A chance to hold the executive to account surely must be welcomed.
Mahdollisuutta panna toimeenpaneva elin tilille on pidettävä myönteisenä.
An attempt to change this would mean turning the Commission into a merely executive body.
Jos sitä halutaan muuttaa, komissiosta tulee pelkkä toimeenpaneva elin.
Te olette yhteisön toimeenpaneva elin.
We expect that the new government will be equipped with full executive powers.
Oletamme, että uusi hallitus saa täyden toimeenpanovallan.
The Assembly and its power-sharing executive have been suspended by the British Government since 2002.
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kielsi edustajakokouksen ja vallanjaosta päättävän elimen toiminnan vuonna 2002.
As Mrs Stihler has already said, the Scottish Executive has managed to find GBP 50 million from its already restricted budget.
Kuten parlamentin jäsen Stihler jo sanoi, Skotlannin hallitus on jo onnistunut löytämään 50 miljoonaa puntaa jo ennestään tiukasta budjetistaan.
The Chief Executive Officer was arrested even before the investigation was launched, well before it could show any results.
Yrityksen johtaja pidätettiin jo ennen tutkimuksen käynnistämistä, jo paljon ennen kuin se tuotti mitään tuloksia.
Is he aware that one British airline executive admitted that duty-free is equivalent to an ECU 21 subsidy per passenger on charter flights?
Tietääkö hän, että British Airlines - yhtiön johtaja on myöntänyt, että veroton myynti vastaa 21 ecun tukea tilauslennon asiakasta kohden?
That is why the President of the European executive must one day, and one day soon, I hope, be elected by universal suffrage.
Siksi Euroopan täytäntöönpanovallan johtaja on jonain päivänä - toivottavasti mahdollisimman pian - voitava valita yleisillä vaaleilla.
executive
This Parliament is a parliament of minorities, unlike some national parliaments that are dominated by a single party majority or by the executive.
Tämä parlamentti on vähemmistöjen parlamentti, toisin kuin jotkut kansalliset parlamentit, joissa on vallassa yhden puolueen enemmistö tai johtajisto.

Synonyme (Englisch) für "executive":

executive

Beispielsätze für "executive" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe gentlemen's agreement was never intended to apply to executive functions.
Herrasmiessopimusta ei ollut koskaan tarkoitus soveltaa täytäntöönpanotehtäviin.
EnglishAt present, the prosecuting authorities have no independence from the executive.
Tällä hetkellä syyttäjäviranomaiset ovat täysin riippuvaisia täytäntöönpanovallasta.
EnglishThe second point is the appointment of the members of the ECB's Executive Board.
Toinen asia, josta haluan puhua, on EKP:n johtokunnan jäsenten nimittäminen.
EnglishIt is also clear to me that the Parliament must not assume an executive role.
Mielestämme on selvää, ettei parlamentin pidä olla täytäntöönpanijan roolissa.
EnglishThe Commission has not exceeded its executive powers by proposing these regulations.
Komissio ei ole ylittänyt toimeenpanovaltuuksiaan näitä asetuksia ehdottamalla.
EnglishThe Council traditionally enjoys two types of powers, executive and legislative.
Neuvostollahan on perinteisesti kaksi roolia, täytäntöönpanijan ja lainsäätäjän rooli.
EnglishThat is why I voted for the report on the Commission and executive agencies.
Siksi äänestin komissiota ja toimeenpanovirastoja koskevan mietinnön puolesta.
EnglishThe Council should play its legislative role and not become an executive.
Neuvoston on hoidettava roolinsa lainsäätäjänä eikä muututtava toimeenpanijaksi.
EnglishThis is the uniform implementation of a decision of the Schengen Executive Committee.
Schengen-maiden toimeenpanokomitean päätöstä sovelletaan siis yhdenmukaisesti.
EnglishAll executive pay with a bonus component should also have a loss component.
Kaikkiin johdon palkkoihin, joissa on bonus-osa, on lisättävä myös tappio-osa.
EnglishIt would be very easy to send us this list now for the executive directors.
Olisi erittäin helppoa lähettää meille tämä luettelo toimitusjohtajien osalta.
Englishmembers of the Executive Board of the ECB, and are aimed at securing price
osallistuu kuuden Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen kanssa, keskittyy
EnglishA conciliation commission has even been set up between the two arms of the executive.
Kahden toimeenpanovallan edustajan välille on perustettu sovittelukomitea.
EnglishExecutive Board member Sirkka Hämäläinen visiting the ECB's market room
Johtokunnan jäsen Sirkka Hämäläinen kävi seuraamassa EKP:n toimintaa markkinoilla.
EnglishPostal address: European Research Council Executive Agency COV2 24/164 BE-1049 Brussels
Postiosoite: European Research Council Executive Agency COV2 24/164 BE-1049 Brussels
EnglishOperational foreign policy must be the responsibility of the executive.
Operatiivisen ulkopolitiikan on kuuluttava täytäntöönpanoviranomaisen vastuualaan.
EnglishThe Commission can therefore be considered the executive branch of the Union.
Tämän vuoksi komission voidaan katsoa olevan unionin täytäntöönpanoelin.
EnglishThe executive is again being strengthened at the expense of the legislature.
Toimeenpanovaltaa vahvistetaan jälleen lainsäädäntävallan kustannuksella.
EnglishYou can see that we are still far, very far from executive responsibility.
Kuten huomaatte, toimeenpanovaltuuksien soveltamiseen on vielä pitkä matka.
EnglishHow can a parliament downgrade its own election into the quasi-election of an executive?
Miten parlamentti voi alentaa oman vaalinsa toimeenpanoelimen näennäiseksi vaaliksi?