"exclusive" Finnisch Übersetzung

EN

"exclusive" auf Finnisch

EN exclusive
volume_up
{Adjektiv}

exclusive (auch: exclusively)
Taxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Yritysten verottaminen on kunkin jäsenvaltion yksinomainen velvollisuus.
In addition, the Commission has exclusive competence in matters of state aid.
Komissiolla on lisäksi yksinomainen toimivalta valtiontukien alalla.
Thus, the EU has an exclusive external remit in the field of the common visa policy.
EU:lla on siis yksinomainen ulkoinen toimivalta yhteisen viisumipolitiikan alalla.
exclusive (auch: selective)
Asylum is therefore an instrument of humanitarianism and solidarity and, hence, exclusive in its purpose and nature.
Turvapaikka on siten humanitaarinen ja solidaarinen väline ja näin ollen tarkoitukseltaan ja luonteeltaan valikoiva.
We have also sent a strong message to the 15 million Muslims who already live inside the European Union that this is not an exclusive Christian club.
Olemme myös tehneet hyvin selväksi niille 15 miljoonalle muslimille, jotka jo elävät Euroopan unionissa, ettei tämä ole mikään valikoiva kristillinen kerho.
The Commission's position in black and white in that report, dating from five years ago, states that exclusive ticket sales are fundamentally wrong and in contravention of Articles 85 and 86.
Komission kanta on mietinnössä mustaa valkoisella, ja tässä viisi vuotta vanhassa tekstissä sanotaan, että valikoiva lipunmyynti on täysin ristiriidassa 85 ja 86 artiklan kanssa.
exclusive (auch: restricted)
This is not a full or exclusive list; other aspects could be discussed too.
Tämä luettelo ei ole täydellinen tai rajattu, vaan muistakin aiheista voidaan keskustella.
EU:sta ei saa tulla rajattu kerho.
exclusive
exclusive
A homegroup is like creating an exclusive little club, making it especially handy for families.
Kotiryhmä on kuin pienen eksklusiivisen kerhon luominen, mikä tekee siitä kätevää etenkin perheille.
exclusive
exclusive (auch: classy, luxurious)
volume_up
tasokas {Adj.}

Synonyme (Englisch) für "exclusive":

exclusive

Beispielsätze für "exclusive" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThere were three pages at that time, five years ago, about exclusive ticket sales.
Jo viisi vuotta sitten siis kirjoitettiin kolme sivua valikoivasta lipunmyynnistä.
EnglishThe objectives stated in the report and its justification are mutually exclusive.
Mietinnössä asetetut tavoitteet ja niiden perustelut sulkevat toisensa pois.
EnglishThe granting of nationality is an exclusive competence of the Member States.
Kansalaisoikeuksien myöntäminen kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.
EnglishEurope has never been destined to remain an exclusive club for Christian nations.
EU:n ei ole koskaan ollut tarkoitus pysyä kristittyjen kansojen yksinomaisena kerhona.
EnglishIt would be a mistake to assume that these two virtues are mutually exclusive.
Olisi virhe olettaa, että nämä kaksi hienoa tavoitetta ovat vaihtoehtoisia.
EnglishIt will not be your exclusive responsibility, but we are very unclear about this.
Se ei ole yksinomaan teidän vastuullanne, mutta asia on hämärän peitossa.
EnglishThe report highlights the huge importance of Exclusive Economic Zones to Europe.
Mietinnössä korostetaan yksinomaisten talousvyöhykkeiden valtavaa merkitystä Euroopalle.
EnglishSpectrum management is the exclusive competence of each Member State.
Taajuuksien hallinnan on kuuluttava yksinomaan kunkin jäsenvaltion toimivaltaan.
EnglishI always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!
Olen aina ajatellut, että ystävänpalvelus ja avioliitto sulkevat toisensa pois.
EnglishIn actual fact, this is not a phenomenon exclusive to Latin America.
Tämä ei itse asiassa ole pelkästään Latinalaiselle Amerikalle tyypillinen ilmiö.
EnglishThe Commission proposes a massive strengthening and exclusive use of private storage.
Komissio ehdottaa huomattavasti suurempaa ja yksinomaista yksityisvarastoinnin käyttöä.
EnglishHowever, the oceans and the concept of globalisation are not mutually exclusive.
Meret ja globalisaation käsite eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois.
EnglishAnd in that sense it functions independently from all exclusive regional contexts.
Siinä mielessä se toimii riippumatta mistään alueellisesta yhteydestä.
EnglishThese are areas which should remain a matter for the exclusive competence of Member States.
Nämä ovat aloja, joiden pitäisi kuulua jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.
EnglishThe teams showed that these interests are not mutually exclusive, even in times of crisis.
Työryhmät osoittivat, etteivät edut sulje toisiaan pois, edes kriisin aikana.
EnglishWe must recover the principle of exclusive institutional protection of citizens.
Meidän on palautettava valtaan periaate, jonka mukaan vain valtiovalta voi suojella kansalaisia.
EnglishIt should not be the subject of exclusive property and exploitation rights.
Sen ei pitäisi olla rajoitettujen suojaja käyttöoikeuksien kohteena.
EnglishTaxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Yritysverotus kuuluu kunkin jäsenvaltion yksinomaiseen toimivaltaan.
EnglishI told you a moment ago that we are not exclusive, but rather inclusive.
Totesin äsken, ettemme pyri sulkemaan ketään pois vaan pikemminkin ottamaan kaikki mukaan.
EnglishSecond, it is not an exclusive list, so that also avoids any problem.
Toiseksi, kyseessä ei ole kattava luettelo, minkä vuoksi ongelmaa ei ole.