"estimate" Finnisch Übersetzung

EN

"estimate" auf Finnisch

FI

EN estimate
volume_up
{Substantiv}

volume_up
arvio {Subst.}
The last estimate was EUR 20 billion, which is quite a lot to anybody.
Viimeisin arvio oli 20 miljardia, mikä on melkoinen rahamäärä kenelle tahansa.
The pact itself has not changed, but an estimate of those budgets is now available to us.
Itse sopimus ei ole muuttunut, mutta arvio noista talousarvioista on nyt saatavillamme.
The estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Arvio, jonka mukaan kunkin toimenpiteen täytäntöönpanoon menisi vuosi, on vain suuntaa-antava.
There are many reasons why it is difficult to estimate expenditure accurately.
Menojen tarkka arviointi on monestakin syystä vaikeaa.
One way of achieving this is to establish an estimated reliability level for each sector.
Tässä voi auttaa se, että aloittain määritellään luotettavuusaste ja suoritetaan arviointi.
Because of variations in harvests and in world market prices, it is not easy to estimate the need for export support from the budget, for example.
Viljan satotason ja maailmanmarkkinahintojen vaihteluista johtuen muun muassa budjetin vientituen tarpeen arviointi ei ole helppoa.
estimate (auch: budget)
The preliminary estimate of the cost of the project for the period 1998 - 2005 was around USD 758 million.
Hankkeen alustava kustannusarvio vuosille 1998 - 2005 oli noin 758 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
Consequently, the fund still lacks money, as the estimate of costs is rather higher, totalling at least USD 720 - 750 million.
Näin ollen tästä rahoituksesta puuttuu vielä jonkin verran, koska kustannusarvio on hiukan korkeampi, siis runsaat 750 miljoonaa dollaria.
The cost estimates are lurching out of control while the Chair of the Committee on Budgets, who has to take the decision on funding, is also a proposed member of the supervisory board.
Kustannusarvio karkaavat käsistä, kun budjettivaliokunnan puheenjohtaja, joka tekee rahoituspäätökset, on myös johtokunnan kunniajäsen.
estimate (auch: calculation)
volume_up
laskelma {Subst.}
estimate (auch: deference)
volume_up
arvonanto {Subst.}

Beispielsätze für "estimate" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis information will be used later in this section to estimate network traffic.
Tietoja käytetään myöhemmin tässä osassa verkkoliikenteen määrän arvioimiseen.
EnglishThe budget estimate that has been made for 150 000 apprentices is insufficient.
150 000:ta oppisopimuskoulutettavaa varten tehty budjettiarvio on riittämätön.
EnglishCould we please, at some time, have an estimate of the loss of revenue in those zones?
Voisimmeko jossain vaiheessa saada arvion näiden alueiden menetetyistä tuloista?
EnglishInitial calculations estimate that it will take EUR 330 million to repair them.
Niiden korjaaminen maksaa ensimmäisten laskelmien perusteella noin 330 miljoonaa euroa.
EnglishThe Budget estimate still falls short of what we spend on subsidising tobacco.
Sen budjettiarvio on kuitenkin yhä pienempi kuin mitä myönnämme tukina tupakanviljelylle.
EnglishIs expenditure of EUR 815 million for the entire region too high an estimate?
Ovatko nämä koko alueelle varatut 815 miljoonan suuruiset menot asetettu liian korkealle?
EnglishIn the UK, we estimate approximately 5 000 victims, of which 330 are children.
Yhdistyneessä kuningaskunnassa on arvioiden mukaan noin 5 000 uhria, joista 330 on lapsia.
EnglishThe Council dropped its earlier estimate of EUR 500 million to 360 million.
Neuvosto pudotti jo aikaisemmin arvionsa 500 miljoonasta eurosta 360 miljoonaan euroon.
EnglishI consider the estimate we voted on today to be balanced, and I therefore supported it.
Pidän tänään äänestämäämme arviota tasapainoisena, ja sen vuoksi tuin sitä.
EnglishThe saving of 1.3 billion guilders seems to me to be a cautious estimate.
1, 3 miljardin guldenin säästö vaikuttaa mielestäni varovaiselta arviolta.
EnglishWe estimate that our commitment this year will total around EUR 245 million.
Arvioimme, että unionin sitoumukset tälle vuodelle ovat yhteensä noin 245 miljoonaa euroa.
EnglishAccording to Eurostat’s first estimate, real GDP increased by 0.4% quarter on quarter.
Eurostatin ensimmäisen arvion mukaan BKT:n määrän kasvu oli neljännesvuositasolla 0,4 %.
EnglishAccording to one estimate, this will mean another 500 translators and interpreters.
Erään arvion mukaan se edellyttää 500:aa uutta tulkkia ja kääntäjää.
EnglishIt is clear that nobody is managing to give a reliable estimate of what is needed in Kosovo.
On selvää, ettei kukaan pysty antamaan luotettavaa arviota Kosovon tarpeista.
EnglishI would be happy, Commissioner, to know at least an estimate of the necessary expenditure.
Arvoisa komission jäsen, haluaisin mielelläni saada edes arvion tarvittavista kuluista.
EnglishThe Commission's estimate of funds for this area is something quite new.
On jotakin aivan uutta, että komission talousarviossa varataan varoja tähän tarkoitukseen.
EnglishAccording to the Commission's estimate, this will cost them an additional EUR 338 million a year.
Komission arvion mukaan tämä maksaa heille 338 miljoonaa euroa lisää vuodessa.
EnglishWe estimate that arms imports in fact account for over 20% of the developing countries’ debt.
Arviomme mukaan aseiden maahantuonnin osuus kehitysmaiden velasta on yli 20 prosenttia.
EnglishWe heard from Commissioner Byrne that the EU has made its own estimate.
Komission jäsen Byrne kertoi Euroopan unionin tehneen oman arvionsa.
EnglishHowever, there was no agreed plan, nor an estimate of the cost involved.
Suunnitelmasta ei kuitenkaan sovittu eikä menoja myöskään arvioitu.