"enough" Finnisch Übersetzung

EN

"enough" auf Finnisch

FI
volume_up
enough! {Interj.}

EN enough
volume_up
{Adverb}

enough
But not enough is happening in sport - I mean, not enough is happening for sport.
Urheilun alalla ei kuitenkaan tapahdu tarpeeksi - tarkoitan siis, ettei sen eteen tehdä tarpeeksi työtä.
Enough of words, enough of statements, enough of analysis, enough of literature...
Meillä on jo tarpeeksi sanoja, tarpeeksi tosiasioita, tarpeeksi analyysejä, tarpeeksi kirjallisuutta ...
Unfortunately, however, these thousands of changes are clearly not enough.
Valitettavasti nämä tuhannet muutokset eivät selvästi kuitenkaan ole tarpeeksi.
enough
Reform has therefore not gone far enough, fast enough or deep enough.
Uudistukset eivät siis ole edenneet riittävän pitkälle, eivätkä riittävän nopeasti tai syvällisinä.
Firstly, TRIPS: what we now have in the agreement is not clear enough or good enough.
Ensinnäkin TRIPS-sopimus: sopimus ei ole tällä hetkellä riittävän selkeä eikä riittävän hyvä.
The original amendment is not precise enough with regard to the eventual postponement.
Alkuperäinen tarkistus ei ole riittävän tarkka mahdollisen lykkäämisen osalta.
enough
volume_up
kyllin {Adv.}
The Iranian people are intelligent enough to make the decision for themselves.
Iranilaiset ovat kyllä kyllin älykkäitä tehdäkseen päätöksen itse.
Unfortunately, the Commission action plan does not go far enough in this direction.
Valitettavasti komission toimintasuunnitelmassa ei mennä kyllin pitkälle siihen suuntaan.
What is good enough for businesses is not good enough for the EU.
Yritysten kannalta kyllin hyvä ei riitä Euroopan unionille.
enough

Synonyme (Englisch) für "enough":

enough

Beispielsätze für "enough" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
Tässä tapauksessa ei riitä, että Yhdysvaltoja pyydetään selvittämään tilannetta.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, nyt riittää tämä poliittinen tekopyhyys.
EnglishHowever its government currently only has enough money to man around 90 of them.
Slovenian hallituksella ei kuitenkaan ole varaa ylläpitää niistä kuin noin 90:ää.
EnglishBut I am saying to the Commission and to the Council: this is not nearly enough.
Sanon kuitenkin komissiolle ja neuvostolle, ettei tämä ole läheskään riittävää.
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishThere is still not enough food, access to drinking water, sanitation or schools.
Ruokaa, juomavettä, saniteettipalveluja tai kouluja ei ole vieläkään riittävästi.
EnglishWe probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
Tässä parlamentissa ei luultavasti ole kiinnitetty asiaan riittävästi huomiota.
EnglishIn this context, the not insignificant sum of EUR 2 billion is still not enough.
Tässä yhteydessä merkittävä 2 miljardin euron määrä ei kuitenkaan vielä riitä.
EnglishThis report focuses attention on the problem but, in my opinion, it is not enough.
Tällä mietinnöllä kiinnitetään huomio ongelmaan, mutta tämä ei mielestäni riitä.
EnglishI have to admit that this was not enough and did not satisfy the French fishermen.
On tosin myönnettävä, että tämä ei riittänyt tai tyydyttänyt Ranskan kalastajia.
EnglishI cannot stress this enough and I would like to say that we voted for the text.
Haluan voimakkaasti painottaa ja sanoa, että äänestimme tämän mietinnön puolesta.
EnglishWe have suffered enough for far too long and we want a better life for everyone.
Olemme kärsineet liikaa jo aivan liian kauan ja haluamme paremman elämän kaikille.
EnglishIt is no longer enough to simply make a statement of principles and requirements.
Periaatelausuntojen ja tarveselvitysten antaminen ei enää yksinkertaisesti riitä.
EnglishFirst of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
Ensiksikin talousarvio on lähes kaksinkertainen alkuperäiseen määrään verrattuna.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Euroopan komissiota moititaan siitä, että se on valvonut toimistoa liian vähän.
EnglishFair enough, but then it should be ensured that the existing funds are topped up.
Hyvä on, mutta sitten olisi varmistettava, että nykyistä rahoitusta täydennetään.
EnglishVague declarations of probable future support from the Commission are not enough.
Epämääräiset ilmoitukset todennäköisestä tulevasta tuesta komissiolta eivät riitä.
EnglishIt is enough to imagine a road on which vehicles are maintaining the same speed.
Yksinkertaisinta on kuvitella tie, jossa ajoneuvot ajavat samalla nopeudella.