EN drop
volume_up
{Substantiv}

drop (auch: bead, drib, drip, glob)
volume_up
pisara {Subst.}
However, that initiative is a drop in the ocean compared to what is needed.
Aloite on kuitenkin vain pisara meressä siihen verrattuna, mitä tarvitaan.
The EUR 280 million that many have spoken about is just a drop in the ocean.
Monen mainitsema 280 miljoonan euron rahasto on vain pisara meressä.
The proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Ehdotus ansaitsee tukemme, mutta se on silti vain pisara tarpeiden meressä.
drop (auch: bill, calculation, check, count)
volume_up
lasku {Subst.}
A drop in fair trade threshold prices would help them to sell in the EU.
Reilun kaupan kynnyshintojen lasku auttaisi tuotteiden myyntiä EU:n alueella.
Yet the drop of stock levels over past decades seems to be outside the normal range of variation.
Viime vuosikymmeninä tapahtunut ankeriaskannan lasku ei näytä kuitenkaan vastaavan normaalia vaihtelua.
This drop within agriculture is, of course, wholly attributable to the effectiveness of the integrated control system.
Tämä lasku maatalouden alalla on tietenkin täysin yhdennetyn valvontajärjestelmän tehokkuuden ansiota.
drop (auch: diminution, drop-off)
Despite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
Tyydyttävästä talouskasvusta huolimatta työttömyyden väheneminen on pysähtynyt.
Today, the drop in world cereal stocks is threatening the planet's food safety.
Maailmanlaajuisten viljavarastojen väheneminen uhkaa planeetan elintarviketurvaa.
Yet despite that drop, Europe remains the biggest donor, especially in Africa, and we hope the drop will only be temporary.
Tästä vähenemisestä huolimatta EU on edelleen suurin avunantaja, erityisesti Afrikassa, ja me toivomme, että tämä väheneminen on vain väliaikaista.
drop (auch: decline, drop-in)
volume_up
pudotus {Subst.}
The drop is mainly due to push factors in the areas of origin.
Pudotus johtuu lähinnä alkuperämaissa vallitsevista työntötekijöistä.
This is still a sharp drop compared to the 0.33 % of the early '90s.
Tämä on yhä suuri pudotus verrattuna 1990-luvun alun 0,33 prosenttiin.
In Ireland this drop is somewhere around 19 % with livestock farmers suffering even greater reductions in income.
Irlannissa tämä pudotus on noin 19 %, ja karjankasvattajien tulot ovat pudonneet jopa enemmän.
drop (auch: drib, drip, dab, dribble)
volume_up
tippa {Subst.}
On hearing that a drop of petrol costs nothing, he asks for a full tank.
Kuultuaan, ettei tippa bensiiniä maksa mitään, hän pyytää tankin täyteen.
It is indeed the case that one can save a great deal drop by drop, perhaps even in financial terms.
Onhan todellakin niin, että tippa tipalta voi säästää huomattavan paljon ehkä jopa rahallisesti.
We know that this is still a drop in the ocean in terms of the global economy and that one million rural workers benefit from it today.
Tiedämme, että tämä on edelleen vain tippa meressä globaalin talouden kannalta ja että miljoonaa maatyöläistä hyötyy nykyään reilusta kaupasta.
drop (auch: precipice, cliff)
volume_up
jyrkänne {Subst.}
drop (auch: swig, noggin)
volume_up
ryyppy {Subst.}
drop (auch: dash, sup, dribble)
volume_up
tilkka {Subst.}
drop (auch: medallion, pendant)
volume_up
riipus {Subst.}
drop (auch: pastille)
volume_up
pastilli {Subst.}
drop (auch: descent, drop-off)
volume_up
putous {Subst.}
drop (auch: slump)
volume_up
notkahdus {Subst.}

Beispielsätze für "drop" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishUnder Screen saver, in the drop-down list, click the screen saver you want to use.
Valitse Näytönsäästäjä-kohdan avattavasta luettelosta haluamasi näytönsäästäjä.
EnglishThis represents a drop of 90%, leaving only 10% of the jobs still in place.
Määrä on laskenut 90 prosenttia, ja työpaikoista on jäljellä vain 10 prosenttia.
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Tällä tavoin lihan tarjontaa vähennettäisiin, jotta se vastaisi kysynnän vähenemistä.
EnglishIt is not uniquely based on the Union's exports, nor on a widespread drop in prices.
Se ei perustu ainoastaan unionin vientipyrkimyksiin tai hintojen yleiseen laskuun.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Aion vielä esittää oman näkemykseni, jotta ette avaisi samppanjapulloa liian aikaisin.
EnglishIn France, in particular, we are seeing a worrying drop in the number of researchers.
Ranskassa on nähtävissä, että tutkijoiden määrä on laskenut huolestuttavasti.
EnglishIf the CAP budget is frozen, this means an irrevocable drop in direct payments.
Jos YMP:n talousarvio jäädytetään, tämä merkitsee suorien maksujen väistämätöntä laskua.
EnglishWe cannot allow Romanian farmers to be harmed and punished by a drop in subsidies.
Emme voi jättää romanialaisia viljelijöitä pulaan ja rankaista heitä vähentämällä tukia.
EnglishReducing aid through modulation leads to an unreasonable drop in agricultural income.
Tuen laskeminen mukautuksen kautta johtaa maataloustulojen kohtuuttomaan romahdukseen.
EnglishIf you are ever in London, you are most welcome to drop in for a cup of tea.
Jos joskus käytte Lontoossa, olette oikein tervetullut pistäytymään kupilliselle teetä.
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Ne ovat tehneet niin aiemmin, ja ne tekevät sen uudelleen, jos huomiomme herpaantuu.
EnglishWhen closed, a drop-down list shows only the currently selected option.
Kun avattava luettelo on suljettu, näkyvissä on vain yksi valittu vaihtoehto.
EnglishThe drop will perhaps not be as much as the 18 points I mentioned earlier.
Laskua saattaa tapahtua äsken ennustamaani 18 prosenttiyksikköä vähemmän.
EnglishBut let's go back and drop it a little deeper and look during the daytime.
Mutta laskeudutaan vähän syvemmälle vilkaisemaan tilannetta päiväsaikaan.
EnglishThe explanatory statement for this report welcomes the drop in unemployment at European level.
Mietinnön perusteluissa iloitaan työttömyyden vähentymisestä Euroopan unionissa.
EnglishUnder Theme, select the Windows Classic theme in the drop-down list, and then click OK.
Valitse Teema-kohdan avattavasta luettelosta Windowsin perinteinen teema ja valitse OK.
EnglishWe saw in 2008 a significant drop in prices, mainly because of a good harvest.
Vuonna 2008 viljakasvien hinnat laskivat huomattavasti, mikä johtui lähinnä hyvästä sadosta.
EnglishA 1% drop in growth results in 20 million people falling into poverty.
Kasvun vähentyessä prosentin verran 20 miljoonaa ihmistä vajoaa köyhyyteen.
EnglishWhat a great idea, but please let us drop this safeguard clause.
Vapaakauppa on valtavan hieno ajatus, mutta jättäkäämme tämä suojalauseke sopimuksesta pois.
EnglishLet us drop the hypocrisy from this debate, ladies and gentlemen.
Älkäämme antako tekopyhyydelle sijaa keskustelussa, hyvät parlamentin jäsenet.