EN disrespectful
volume_up
{Adjektiv}

Can I say that this is disrespectful, unfair and unfounded.
Väittäisin, että se on epäkunnioittavaa, epäoikeudenmukaista ja perusteetonta.
Another is the disrespectful treatment of a religion that is followed peacefully by more than 1 300 million people throughout the world.
Toinen on yli 1 300 miljoonan ihmisen eri puolilla maailmaa rauhanomaisesti harjoittaman uskonnon epäkunnioittava kohtelu.
Now is the right time to look for a less provocative name for Skopje Airport, and to condemn the disrespectful treatment of the Greek flag.
Nyt on sopiva hetki löytää vähemmän provokatiivinen nimi Skopjen lentokentälle ja tuomita Kreikan lipun epäkunnioittava kohtelu.

Synonyme (Englisch) für "disrespectful":

disrespectful
disrespect
respectful

Beispielsätze für "disrespectful" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThey really believe in their own superiority, and they are disrespectful of those who are not.
He todella uskovat omaan paremmuuteensa, eivätkä he kunnioita ulkopuolisia.
EnglishCan I say that this is disrespectful, unfair and unfounded.
Väittäisin, että se on epäkunnioittavaa, epäoikeudenmukaista ja perusteetonta.
EnglishIt was very disrespectful of him to leave the sitting, especially given the issue we are now debating.
Mielestäni se on hyvin epäkohteliasta täysistuntoa ja käsiteltävää asiaa kohtaan.
EnglishThe Commission did not intend to be disrespectful in its replies to oral questions 733/03 and 45/04.
Komissiolla ei ollut tarkoitus olla epäkohtelias vastatessaan suullisiin kysymyksiin 733/03 ja 45/04.
EnglishPublishing them was arrogant and disrespectful and reflected a total lack of knowledge of Islam.
Niiden julkaiseminen oli röyhkeää ja epäkunnioittavaa, ja se osoitti täydellistä tietämättömyyttä islamista.
EnglishIt is disrespectful of the rights of the citizens of Europe and for the dignity of the people of Europe.
Se loukkaa Euroopan kansalaisten oikeuksia ja kunniaa.
EnglishThe death penalty is the most disrespectful of all the instances of contempt for dignity, civilisation and progress.
Kuolemantuomio on epäkunnioittavin kaikista arvokkuuden, sivistyksen ja kehityksen halveksumisen tavoista.
EnglishThat is the kind of behaviour the Commission is seeking to legitimize through its proposal, which is disrespectful and deeply offensive.
Tällaisen toimintatavan komissio yrittää legitimoida ehdotuksellaan, joka on röyhkeä ja erittäin sopimaton.
EnglishMr President, I consider the behaviour of our fellow Members completely disrespectful and unacceptable in a Parliament such as ours.
Arvoisa puhemies, pidän kollegojen käytöstä täysin epäkunnioittavana ja anteeksiantamattomana tällaisessa parlamentissa kuin Euroopan parlamentti.
EnglishThis is a real breakthrough for the maritime sector, and also for the environment, which is often a secondary victim of disrespectful conduct at sea.
Tämä on todellinen läpimurto merenkulkualalla sekä ympäristöalalla, sillä ympäristö on usein toinen vastuuttoman käytöksen merellä uhreista.
EnglishChanging the text would be disrespectful towards almost half the population of the European Union, who have already ratified it.
Tekstin muuttaminen olisi osoitus kunnioituksen puutteesta lähes puolta Euroopan unionin väestöstä kohtaan – niitä maita kohtaan, jotka ovat jo ratifioineet sen.
EnglishI think it is disrespectful to Mr Schmitt to allow people to go and then ask them to come back again for two votes after his speech.
Minun mielestäni on epäkunnioittavaa Pál Schmittia kohtaan antaa ihmisten mennä ja sitten pyytää heitä tulemaan takaisin kahta äänestystä varten hänen puheensa jälkeen.
EnglishIt was just a friendly remark from me as I chair this sitting that we should try to use language and words that are not unduly offensive or disrespectful.
Huomautin ystävällismielisesti tämän istunnon puhemiehenä, että meidän pitäisi käyttää kieltä ja sanoja, jotka eivät ole tarpeettoman loukkaavia ja epäkunnioittavia.
EnglishIf the situation does not improve, do you know if there are any disciplinary procedures we could take against those Members who treat the staff in such a disrespectful manner?
Jos tilanne ei edisty, voitaisiinko ryhtyä kurinpitotoimenpiteisiin niitä jäseniä vastaan, jotka kohtelevat henkilökuntaa näin epäkunnioittavasti?
EnglishOur children should be protected against this disrespectful exploitation, which reduces them to mere toys and leaves them damaged for the rest of their lives.
Lapsiamme tulee suojella tätä mitään kunnioittamatonta hyväksikäyttöä vastaan, jossa heidät alennetaan käyttöesineiksi ja joka vahingoittaa heitä heidän loppuelämänsä ajan.
EnglishThere is no better example than the recent disgraceful and disrespectful treatment of President Klaus, a head of state, at a meeting in Prague by Members here.
Ei ole parempaa esimerkkiä hiljattaisesta häpeällisestä ja epäkunnioitettavasta tavasta, jolla Euroopan parlamentin jäsenet kohtelivat presidentti Klausia, valtionpäämiestä, Prahassa.
EnglishI refuse to put my name to a proposal that is detrimental to the environment, puts the haulage sector at a disadvantage and is very disrespectful of the workings of the European internal market.
En suostu laittamaan nimeäni ympäristölle haitalliseen ehdotukseen, joka asettaa liikennealan epäedulliseen asemaan ja loukkaa sisämarkkinoiden toimintaa.
EnglishIt is obvious that Serbia must be required to cooperate closely with the Court, but it is also clear that some messages from the EU run the risk of being taken in Serbia as disrespectful.
On ilmiselvää, että Serbiaa on vaadittavaa tiiviiseen yhteistyöhön tuomioistuimen kanssa, mutta on yhtä selvää, että osa EU:n viesteistä ehkä tulkitaan Serbiassa kunnioituksen puutteeksi.
EnglishIt is ridiculous, and disrespectful to the President of one of our Member States and currently in the Presidency, to call the Members back to the House, back to the Chamber, after he has spoken.
On naurettavaa ja epäkunnioittavaa yhden jäsenvaltiomme ja nykyisen puheenjohtajavaltion presidentille pyytää jäseniä takaisin parlamenttiin, takaisin istuntosaliin, puheensa jälkeen.