EN dispatch
volume_up
{Substantiv}

dispatch (auch: broadcasting, transmission)
These reforms involve better internal use of information technology and a quicker dispatch of warning letters to Member States.
Uudistuksia ovat muun muassa tietotekniikan sisäisen käytön parantaminen ja varoituskirjeiden nopeampi lähettäminen jäsenvaltioille.
This proposal suggests that the dispatch or exportation of the products concerned should be authorised after the economic advantage has been reimbursed.
Ehdotuksessa esitetään, että kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi sallittava taloudellisen hyödyn palauttamisen jälkeen.

Beispielsätze für "dispatch" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAll that we ask is for the Council to assess that aspiration with dispatch.
Pyydämme neuvostolta vain, että se ottaa pikaisesti arvioitavakseen tämän pyrkimyksen.
EnglishCurrently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres.
Tarkkailijoitamme ei päästetä tällä hetkellä ukrainalaisiin kaasunjakelukeskuksiin.
EnglishWe regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
EnglishThe only limitation is political, since unanimity is required for the dispatch of troops.
On olemassa vain yksi poliittinen rajoitus, nimittäin joukkojen lähettämiseen vaadittava yksimielisyys.
EnglishCould you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
EnglishI hope that, this time, with the dispatch of Mr Mitchell to the area, political progress will be made.
Toivon, että George Mitchellin siirtyessä alueelle poliittisessa kehityksessä päästään tällä kertaa eteenpäin.
EnglishAs we dispatch politicians, financiers, goods and know-how to India, we must not forget the need for humanitarian aid and medicine.
Nyt kun lähetämme Intiaan poliitikkoja, rahoittajia, tavaraa ja taitotietoa, emme saa unohtaa maan humanitaarisen avun ja lääkkeiden tarvetta.
EnglishI should like to commend the Austrian presidency which has shown considerable dispatch in moving towards a viable and sufficient legal base.
Haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio Itävaltaa, joka on jatkanut hyvin ripeästi kestävän ja riittävän oikeudellisen perustan etsimistä.
EnglishHowever, coordinating the composition, training and dispatch of such rapid intervention teams to borders should be the mandate of the Agency.
Nopeiden rajainterventioryhmien kokoonpanon, koulutuksen ja lähettämisen koordinoinnin pitäisi kuitenkin kuulua rajaturvallisuusviraston tehtäviin.
EnglishThe redeployment of UNIFIL and the Lebanese Government' s dispatch of a mixed security force to the south are, in our view, positive developments.
UNIFILin uudelleen ryhmittäminen sekä se, että Libanonin hallitus lähetti etelään yhteiset turvallisuusjoukot, ovat mielestämme myönteisiä tapauksia.
EnglishI too wish to add my thanks to everyone involved - political colleagues and the administration - for the extraordinary work, efficiency and dispatch with which this was carried out.
Minäkin haluan kiittää kaikkia menettelyyn osallistuneita - kollegoitani ja hallintoa - erinomaisesta työstä, tehokkuudesta ja ripeydestä.
EnglishFirst of all, there is still a lack of clarity regarding who was responsible for the decision to tow the ship further out to sea and for the inadequate dispatch of emergency assistance.
Ensinnäkään ei ole vieläkään selvää, kuka oli vastuussa päätöksestä hinata alus avomerelle ja hätäavun riittämättömästä toimittamisesta.
EnglishMr President, October 1996 to February 1997: these extremely important negotiations have, I would say, been concluded with rare, laudable and exemplary dispatch.
Arvoisa puhemies, lokakuusta 1996 helmikuuhun 1997 - tämän erittäin tärkeän neuvottelun päätöksenteko on mielestäni ollut harvinaisen, kiitettävän, esimerkillisen ripeää.
EnglishThere is no doubt that a greater administrative burden will fall on waste companies exporting waste across EU borders and on competent authorities of dispatch.
Hallinnoinnista tulee kiistatta aiempaa raskaampaa niille jätehuoltoyrityksille, jotka vievät jätettä EU:n rajojen ulkopuolelle, sekä lähettäville toimivaltaisille viranomaisille.
EnglishSecondly, I should like to join Mr Rehn in expressing great sympathy for the German tourists who, according to a dispatch, have been kidnapped by Kurdish rebels in Turkey.
Toiseksi haluan ilmaista Olli Rehnin tavoin suuren myötätuntoni niitä saksalaisia turisteja kohtaan, jotka kurdikapinalliset ovat raporttien mukaan siepanneet Turkissa.
EnglishThe German authorities accepted the Commission proposal to dispatch to Germany experts in epidemiology of food-borne diseases from the Commission, the ECDC and the EFSA.
Saksan viranomaiset hyväksyivät komission ehdotuksen, jonka mukaan komissio, ECDC ja EFSA lähettävät Saksaan elintarvikevälitteisiin tauteihin erikoistuneita epidemiologeja.
EnglishI also contest the argument advanced by Arnold Beichman, that Europe must dispatch expeditionary forces to our continent to rescue the hapless African masses from weak states.
Kiistän myös Arnold Beichmanin esittämän väitteen siitä, että Euroopan on lähetettävä maanosaamme siirtoarmeija pelastamaan köyhien valtioiden onnettomat afrikkalaiset.
EnglishAs for human rights in Cambodia, the Commission and the Member States have been officially invited by Cambodia to nominate and dispatch observers to monitor the local elections.
Mitä tulee Kambodžan ihmisoikeuksiin, Kambodža pyysi virallisesti komissiota ja jäsenvaltioita nimeämään ja lähettämään tarkkailijoita valvomaan paikallisvaaleja.
EnglishVehicles are cleaned and disinfected, adequate notice of movements of animals is given; movements of susceptible animals into the holding of dispatch within the previous 30 days have not taken place.
Ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan, eläinkuljetuksista annetaan tarvittavat ilmoitukset, taudille alttiita eläimiä ei ole tuotu lähetystilalle viimeisten 30 päivän aikana.