EN decline
volume_up
{Substantiv}

decline (auch: bill, calculation, check, count)
volume_up
lasku {Subst.}
The main problems we are currently facing are unemployment, a decline in living standards and poverty.
Suurimpia ongelmia ovat tällä hetkellä työttömyys, elintason lasku ja köyhyys.
Moreover, even when the tag is added, the decline in consumption slows down but does not stop.
Ja vaikka lihassa onkin päällysmerkinnät, niin kulutuskäyrän lasku kyllä hidastuu, mutta se ei pysähdy.
The decline in stock prices worldwide on 15-17 September resulted in about USD 3.6 trillion in losses for the investors.
Maailmanlaajuinen osakkeiden hintojen lasku 15.-17. syyskuuta aiheutti sijoittajille noin 3,6 biljoonan Yhdysvaltain dollarin tappiot.
decline
The decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Energiaomavaraisuuden heikkeneminen on EU:n vakava haaste.
As the situation in the tobacco industry shows quite clearly, the decline has been steady.
Kuten tupakkateollisuuden tilanne selvästi osoittaa, heikkeneminen on oikeastaan ollut pysyvää.
The EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.
EU:n ongelmana on energiaomavaraisuuden heikkeneminen.
decline (auch: decrease, fall, fall off, fall-off)
The decline in development investment and the debt crisis are the main obstacles.
Kehitysmaasijoitusten vähentyminen ja velkakriisi ovat suuria esteitä.
The decline in the teaching of classics in state schools in my country of Scotland is deeply depressing.
Klassisten kielten opetuksen vähentyminen valtion kouluissa maassani Skotlannissa on hyvin masentavaa.
Tämä vähentyminen on rohkaiseva uutinen.
The decline of the state, however, leads to catastrophe and anarchy.
Valtion rappeutuminen sen sijaan johtaa katastrofiin ja anarkiaan.
The region's decline began under President Mobutu and has a number of causes, one of the most significant being ethnic tensions.
Alueen rappeutuminen alkoi presidentti Mobutun aikana, ja sille on useita syitä, joista yksi merkittävimmistä on etninen jännite.
On the contrary, xenophobia is more likely to be caused by a decline in religious convictions.
Sanokaamme pikemminkin, että uskonnollisen tunteen rappeutuminen voi johtaa muukalaisvihaan; uskonto on itsessään tekijä, joka lähentää ihmisiä.
decline (auch: drop, drop-in)
volume_up
pudotus {Subst.}
Only yesterday, we learned that Euroland had seen its external balance of trade fall by 58% in 2003, a drop that was entirely ascribable to the decline in its industrial exports.
Juuri eilen saimme kuulla, että euroalueen vaihtotase on laskenut 58 prosenttia vuonna 2003, ja että pudotus voidaan lukea kokonaan euroalueen maiden teollisuustuotteiden viennin laskun syyksi.

Beispielsätze für "decline" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishPublic pressure has already resulted in a decline in persecution once before.
Julkinen painostus on jo kerran aikaisemmin johtanut vainoamisen vähentämiseen.
EnglishEveryone in this House is aware that fish stocks are in sharp decline across the EU.
Kaikki parlamentissa tietävät, että kalakannat hupenevat nopeasti ympäri EU:ta.
EnglishRailways in Europe are in terminal decline, not least in the rail freight sector.
Eurooppalaiset rautatiet heikkenevät pysyvästi, eikä vähiten tavaraliikenne.
EnglishThis leads to the decline of, and consequently the direct threat to, democracy.
Se johtaa kuitenkin rappioon ja siten suorastaan demokratian vaarantumiseen.
EnglishWith no signs of second-round effects, inflation is expected to decline rapidly.
Koska kerrannaisvaikutuksia ei ole ilmennyt, inflaation odotetaan hidastuvan nopeasti.
EnglishThere is a huge, ongoing decline in human rights and democracy in Tunisia.
Ihmisoikeuksien ja demokratian tilanne Tunisiassa huonontuu valtavasti koko ajan.
EnglishStocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
Ankeriaskannat voimistuvat ja heikentyvät, mutta yleisesti suunta on alaspäin.
EnglishThe maritime industries have been considered dated, in decline and that is not true.
Arvoisa puhemies, meriteollisuuden on katsottu olevan kypsää ja taantumassa.
EnglishThis would avoid the decline in employment income and future situations of poverty.
Tällä vältettäisiin työtulojen romahtaminen ja tulevat köyhyyteen liittyvät tilanteet.
EnglishMarxism-Leninism is in terminal decline, but other ideologies have survived.
Marxismi-leninismi on aikansa elänyt. Muita ideologioita on vielä olemassa.
EnglishThese challenges are demographic decline and the ageing of Europe's population.
Nämä haasteet ovat väestön väheneminen ja Euroopan väestön ikääntyminen.
EnglishIt seems to me to be designed largely with a view to managing further decline.
Nähdäkseni sen avulla on pääasiassa tarkoitus hallita jatkuvasti huononevia olosuhteita.
EnglishTwo-thirds of the ecosystems on which human beings depend are in decline.
Kaksi kolmasosaa ihmisille välttämättömistä ekosysteemeistä on köyhtymässä.
EnglishOur demographic decline, like our future, must be a cause for concern.
Meidän väestömme pienenemisen, kuten meidän tulevaisuutemme, on oltava huolenaihe.
EnglishIf we do not support it we are going to be in permanent decline in all sectors.
Ellemme tue niitä, asemamme heikkenee pysyvästi kaikilla sektoreilla.
Englishfor trend real GDP growth and the trend decline in M3 income velocity, have
reaalisen BKT:n kasvutrendiä ja M3:n kiertonopeuden hidastumista koskevat
EnglishCertain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
Tietyt alueet, joilla biologinen monimuotoisuus on huomattavaa, ovat rappeutumassa samoin.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
Tämän tiedon pohjalta meidän on selvitettävä tämän laskun perimmäisiä syitä.
EnglishAgricultural production is on the decline while the number of mouths to be fed is increasing.
Maataloustuotanto supistuu samaan aikaan, kun ruokittavien suiden määrä kasvaa.
EnglishThe decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
Rautateiden markkinaosuuden pieneneminen liittyy myös rahoitusongelmiin.