"to cut across" Finnisch Übersetzung

EN

"to cut across" auf Finnisch

EN to cut across
volume_up
{Verb}

to cut across

Beispielsätze für "to cut across" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Council has proposed a 2% cut across the board for all institutions.
Neuvosto on esittänyt yleistä kahden prosentin leikkausta kaikille toimielimille.
EnglishAccordingly, they are arranged in strips that cut across national borders.
Ne ovatkin järjestyneet kansalliset rajat ylittäviksi kaistaleiksi.
EnglishWe had a power cut right across the banking system right across the world.
Koko pankkijärjestelmässä oli toimintakatkos kautta maailman.
EnglishThese do not follow the Stabilisation and Association Agreements, but cut right across them.
Eurooppa-kumppanuudet eivät noudata vakautus- ja assosiaatiosopimuksia vaan laiminlyövät ne täysin.
EnglishLet us cut across party lines and national allegiances.
Työskennelkäämme puoluerajojen ja kansallisten kuuluvuussuhteiden yli.
EnglishThe fight against it must also, therefore, cut across borders.
Näin ollen myös sen torjunnan on oltava rajat ylittävää.
EnglishNatural disasters cut across borders and their environmental consequences also affect neighbouring countries.
Luonnonkatastrofit ylittävät valtioiden rajoja, ja naapurivaltiotkin kärsivät niiden ympäristövaikutuksista.
EnglishIt does not cut across the social divide; it mainly affects the poorer, grass-roots sections of society.
Se ei ylitä yhteiskunnallista luokkajakoa, vaan vaikuttaa lähinnä yhteiskunnan köyhemmissä, ruohonjuuritason osissa.
EnglishThe lines of division cut across every camp and every group, and ultimately reflect the insecurity of the public in the EU.
Kaikki leirit ja ryhmät ovat eripuraisia, mikä kuvastaa viime kädessä EU:n kansalaisten epävarmuutta.
EnglishThis trade agreement, I understand, could potentially cut across moves to stop this oil being imported into Europe.
Tällä kauppasopimuksella voitaisiin ymmärtääkseni estää liikkeet, joilla pyritään lopettamaan tämän öljyn tuonti EU:hun.
EnglishI have cut across the themes.
EnglishIt is therefore essential for us in the EU to cut back bureaucracy across the board when drawing down from European funds.
Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että vähennämme EU:ssa rajat ylittävää byrokratiaa, kun Euroopan unionin varoja otetaan käyttöön.
EnglishEU programmes cut across national schemes and SMEs themselves are unable to find their way through the subsidiarity jungle.
EU: n ohjelmat menevät päälletysten kansallisten järjestelyjen kanssa, eivätkä pk-yritykset löydä tietään tukimahdollisuuksien viidakossa.
EnglishThe need for professional qualifications acquired in individual Member States to be seen as equivalent also cut clear across the political divide.
Oli myös selvää yli ryhmärajojen, että yksittäisissä jäsenvaltioissa hankitun ammatillisen pätevyyden on oltava samanarvoista.
EnglishThese initiatives are the best means to promote the principles of freedom and self-determination, principles which cut across parties and institutions.
Nämä aloitteet ovat paras keino edistää vapauden ja itsemääräämisoikeuden periaatteita, jotka ovat yhteisiä kaikille puolueille ja instituutioille.
EnglishMy own view is that the directive, as drafted, would have done exactly the opposite and cut across the possibility of achieving the Lisbon agenda.
Oma näkemykseni on, että ehdotettu direktiivi olisi toiminut täysin päinvastaisesti, ja se olisi heikentänyt Lissabonin agendan onnistumismahdollisuuksia.
EnglishYou agreed merely to do the simplest thing budget-makers can do, namely, make a horizontal cut across all budget items.
Olette pelkästään tyytyneet tekemään yksinkertaisimmalla tavalla, kuten talousarvion valmistelijat aina joskus tekevät, nimittäin horisontaalisia supistuksia kaikilla talousarvioalueilla.
EnglishWe are aware that the present proposal has run up against a whole raft of national interests that not infrequently cut across party lines.
Olemme tietoisia siitä, että esillä olevan ehdotuksen käsittelyssä on esiintynyt suuri määrä kansallisia intressejä, jotka ovat monessa tapauksessa puoluerajat ylittäviä.
EnglishOf course there has to be financial responsibility and we have to set priorities, but a 10% cut across the board is not a proper setting of priorities.
Tietysti rahallinen vastuu on olemassa, ja meidän on asetettava painopisteemme, mutta 10 prosentin yleinen leikkaus ei ole asianmukaista painopisteiden asettamista.
EnglishThe European Constitution’s system of values also implies that the harmonisation of legislation must cut across the entire criminal justice system.
Euroopan perustuslakiin sisältyvä arvojärjestelmä tarkoittaa myös sitä, että lainsäädännön yhdenmukaistamisen on koskettava rikosoikeudellista järjestelmää kauttaaltaan.