EN commitment
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

commitment (auch: contract, covenant, engagement, obligation)
volume_up
sitoumus {Subst.}
A commitment was also obtained from the United States to negotiate the second stage.
Yhdysvalloilta myös saatiin sitoumus toisen vaiheen neuvotteluihin.
Multilingualism: an asset for Europe and a shared commitment (short presentation)
Monikielisyys: Euroopan voimavara ja samalla myös yhteinen sitoumus (lyhyt esittely)
Pedestrian protection: Commitment by the European automobile industry
Jalankulkijoiden turvallisuus: Euroopan autoteollisuuden sitoumus
commitment (auch: obligation)
We do not just want a more general commitment, we need a more general commitment.
Laajempi sitoutuminen rahoitukseen on paitsi toivottavaa myös välttämätöntä.
The commitment to parliamentary democracy is made at the European level.
Sitoutuminen parlamentaariseen demokratiaan koskee eurooppalaista tasoakin.
The words that made a difference were 'voluntary commitment from Member States'.
Ratkaisevat sanat olivat "jäsenvaltioiden vapaaehtoinen sitoutuminen".
commitment (auch: oath, pledge, profession, promise)
volume_up
lupaus {Subst.}
It therefore remains to be seen how serious the commitment is this time.
Näin ollen jää nähtäväksi, miten tosissaan lupaus annettiin tällä kertaa.
It is important that we fulfil the commitment to double the number of female appointments.
On tärkeää täyttää lupaus, joka koskee naisten nimitysten määrän kaksinkertaistamista.
We now know that the commitment I have just set out is possible.
Tiedämme nyt, että juuri antamani lupaus on mahdollista pitää.
commitment (auch: engagement)
The commitment of SMEs and skills and know-how to projects is an important priority.
Pk-yritysten ja osaamisen sitouttaminen hankkeisiin ovat tärkeitä painotuksia.
A stronger commitment on the part of individuals and NGOs to all the activities of the Union would make it more acceptable.
Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vahvempi sitouttaminen kaikkiin unionin toimintoihin kasvattaisi unionin hyväksyttävyyttä.
Commitment on the part of small and medium-sized enterprises to projects, and targeting structural actions at the most disadvantaged regions are important areas of emphasis.
Pk-yritysten sitouttaminen hankkeisiin sekä rakennetoimien kohdistaminen heikoimmille alueille ovat tärkeitä painotuksia.

2. Rechtswesen

commitment
volume_up
velvoite {Subst.}
The commitment to promote cultural diversity is an obligation, you both say, in the Treaty.
Te toteatte molemmat, että sitoutuminen kulttuuriseen monimuotoisuuteen on perustamissopimuksesta johtuva velvoite.
This House has an irrevocable commitment to freedom that is, and must be, our ethical and aesthetic guiding light.
Tällä parlamentilla on kiistaton velvoite puolustaa vapautta, joka on ja jonka pitää olla eettinen ja esteettinen ohjenuoramme.
I shall repeat what the Commission stated in its communication to the Cardiff summit: integration has become a commitment.
Haluan toistaa sen, mitä komissio totesi Cardiffin huippukokoukselle suunnatussa tiedonannossaan: integraatiosta on tullut velvoite.
commitment
volume_up
velvoitus {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "commitment":

commitment

Beispielsätze für "commitment" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFirst of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
Ensinnäkin EBRD on vahvasti sitoutunut takaamaan itää koskevan siirtymäprosessin.
EnglishWe salute the ongoing commitment of Commissioner Papoutsis to renewable energy.
Kunnioitamme komissaari Papoutsisin jatkuvaa sitoutumista uusiutuvaan energiaan.
EnglishThe EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
EU haluaa vakuuttaa Intian siitä, että olemme sitoutuneet terrorismin torjuntaan.
EnglishThe European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
Euroopan unionia arvioidaan tämän osallisuuden ja tämän sitoumuksen perusteella.
EnglishAre you able to give us the commitment that you gave Parliament in the summer?
Voitteko antaa meille saman lupauksen kuin jonka annoitte parlamentille kesällä?
EnglishOnly then will we be able to overcome the lack of commitment in the declarations.
Vasta sitten pystymme poistamaan sopimuksista mihinkään velvoittamattomat kohdat.
EnglishI should like to thank these people most sincerely for their commitment to this.
Haluan kiittää näitä henkilöitä vilpittömästi heidän sitoutumisestaan tehtäväänsä.
EnglishThe Prodi Commission addressed this task with great commitment from the outset.
Prodin komissio lähestyi tätä tavoitetta alusta lähtien erittäin määrätietoisesti.
EnglishI should like to emphasize two objectives which could be given more commitment.
Tahtoisin korostaa kahta tavoitetta, joihin voitaisiin sitoutua perusteellisemmin.
EnglishIt has also demonstrated the strength of our commitment to take Europe forward.
Keskustelu on myös osoittanut vahvan sitoutumisemme Euroopan viemiseksi eteenpäin.
EnglishWill you please make a commitment tonight to give them what they are requesting?
Voitteko ystävällisesti tänä iltana luvata, että toteutatte heidän toiveensa?
EnglishThere are unforeseen costs looming for the commitment of some Member States.
Näköpiirissä on ennakoimattomia menoja joidenkin jäsenvaltioiden sitoutumisesta.
EnglishIt is a great privilege for you to end your presidency on such a commitment.
Teillä on hieno etuoikeus päättää puheenjohtajakautenne tällaiseen sitoumukseen.
EnglishThis once again demonstrates Parliament’s commitment to and support of space.
Tämä osoittaa jälleen kerran parlamentin sitoutuneen avaruustieteen tukemiseen.
EnglishNevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
Haluan kuitenkin toistaa olevani täysin sitoutunut hivin ja aidsin torjuntatyöhön.
EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Komission jäsen McCreevy, jolle nämä asiat välitän, sitoutuu tähän mielellään.
EnglishI welcome your commitment to take action in the social services and health area.
Olen iloinen sitoumuksestanne toimiin sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon aloilla.
EnglishWe take very good note of your commitment to parliamentary work and to the electors.
Panemme merkille sitoutumisenne parlamentaariseen työskentelyyn ja äänestäjiin.
EnglishParliament reaffirmed its commitment to peace and the rule of international law.
Parlamentti vakuutti toistamiseen sitoumuksensa rauhaan ja kansainväliseen oikeuteen.
EnglishWe expect the presidency to honour its commitment to consult us on this matter.
Toivomme puheenjohtajavaltion kunnioittavan sitoumustaan kuulla meitä tässä asiassa.