EN

to commission [commissioned|commissioned] {Verb}

volume_up
1. Allgemein
We are told that the Commission intends to commission a study.
Meille sanotaan, että komissio aikoo teettää aiheesta tutkimuksen.
Can the Commission have a critical analysis done of this?
Voiko komissio teettää kriittisen analyysin tästä?
We therefore propose that the Commission immediately set up an independent inquiry into the causes of the delay.
Ehdotammekin, että komissio teettää välittömästi riippumattoman tutkimuksen viivästymisen syistä.
It is not the time merely to be commissioning further studies.
Nyt ei ole aika tilata pelkkiä lisätutkimuksia.
A study was commissioned at the beginning of this year, which will examine the findings of the study from 2004, taking account of the latest technical development.
Tämän vuoden alussa tilattiin tutkimus, jossa tutkitaan vuoden 2004 tutkimuksen tuloksia ja otetaan huomioon viimeisin tekninen kehitys.
A few years ago a feasibility study was commissioned by the sugar processing sector in Ireland, with a view to producing bio-ethanol using surplus sugar beet.
Muutama vuosi sitten Irlannin sokerinjalostusala tilasi toteutettavuustutkimuksen, joka koski bioetanolin valmistusta ylijäämäisestä sokerijuurikkaasta.
to commission
to commission
2. Militär
to commission
FI

Securities and Exchange Commission {Eigenname}

volume_up
1. "USA"
Securities and Exchange Commission

Beispielsätze für "to commission" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe Commission's report presents the economic situation in the Eurozone in 2007.
Komission kertomuksessa esitellään euroalueen taloudellinen tilanne vuonna 2007.
EnglishOn behalf of the Commission President Prodi pledged EUR 120 million to the fund.
Komission puheenjohtaja lupasi komission puolesta rahastoon 120 miljoonaa euroa.
EnglishCommission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.
Komission virkamiehet aikovat toimia siellä pysyvästi 1. helmikuuta 2002 alkaen.
EnglishEveryone here has condemned the Commission's declaration as lacking in ambition.
Kaikki täällä ovat arvostelleet komission julkilausumaa kunnianhimon puutteesta.
EnglishThe Commission is not in a position to tell individual Member States what to do.
Komissio ei voi kertoa yksittäisille jäsenvaltioille, mitä niiden pitäisi tehdä.
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishThe Commission is also suggesting that Member States cooperate on these aspects.
Komissio ehdottaa myös, että jäsenvaltiot tekisivät yhteistyötä näissä asioissa.
EnglishWe need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
Tarvitsemme vahvan komission, joka voi puuttua kriisiin mahdollisimman nopeasti.
EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Nyt komissio pakottaa Orbánin hallitusta tarkistamaan kohua herättäneitä lakeja.
EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Komissio voi periaatteessa hyväksyä tarkistuksen 2, jossa tämä tehdään selväksi.
EnglishThese are all proposals that we are waiting for from the Commission, Mr Barroso.
Näitä kaikkia ehdotuksia me odotamme komissiolta, arvoisa puheenjohtaja Barroso.
EnglishI think that was one of the longest Commission speeches ever made in this place.
Luulenpa äskeisen olleen yksi pisimpiä komission jäsenen täällä pitämiä puheita.
EnglishTo date, the Commission has said that the capital market will decide the matter.
Tähän mennessä komissio on todennut, että asiasta päätetään pääomamarkkinoilla.
EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishMember of the Commission. - I would like to thank Mr Gklavakis for his comments.
komission jäsen. - (EN) Haluaisin kiittää Ioannis Gklavakisia hänen huomioistaan.
EnglishOECD data was used in the Commission's report to the Stockholm European Council.
OECD:n tietoja käytettiin komission kertomuksessa Tukholman Eurooppa-neuvostolle.
EnglishThis is again a recipe for conflict and it was not in the Commission's proposals.
Tässä on jälleen yksi konfliktin siemen, eikä tämä ollut komission ehdotuksissa.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Tarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
EnglishYou told us: 'To be strong, the European Parliament needs a strong Commission' .
Sanoitte, että ollakseen vahva Euroopan parlamentti tarvitsee vahvan komission.