"caricature" Finnisch Übersetzung

EN

"caricature" auf Finnisch

EN caricature
volume_up
{Substantiv}

caricature (auch: travesty)
volume_up
irvikuva {Subst.}
Since 11 September, the country has in fact been a caricature of a clear conscience.
Viime vuoden syyskuun 11. päivän jälkeen maa on itse asiassa ollut hyvän omantunnon irvikuva.
Unfortunately, I can say no more about this report than that it is a caricature of itself.
Valitettavasti en voi sanoa tästä mietinnöstä mitään muuta, kuin että se on itsensä irvikuva.
What is embodied in this report is a caricature of the European Parliament.
Tässä mietinnössä ruumiillistuu Euroopan parlamentin irvikuva.
caricature
The least thing can spark off violence, and caricature is never far away.
Pieninkin asia voi laukaista väkivallan, ja karikatyyri ei ole koskaan liian kaukana.
I am committed to social and economic cohesion, and that is why I believe this caricature that some try to present is damaging Europe.
Olen sitoutunut sosiaaliseen ja taloudelliseen koheesioon ja katson siksi, että tämä karikatyyri, jota jotkut yrittävät maalata, on vahingoksi EU:lle.
However, the common position which has come back to us following the second reading of 25 November 1997 is an absolute caricature of Parliament's proposals.
Mutta parlamentin toiseen käsittelyyn 22. heinäkuuta 1997 saapunut yhteinen kanta on varsinainen karikatyyri parlamentin ehdotuksesta.
caricature (auch: cartoon)
volume_up
pilakuva {Subst.}
The 2005 report shows that the caricature of a Europe in the grip of paralysis was far removed from reality.
Vuoden 2005 kertomus osoittaa, että pilakuva halvaantuneesta unionista oli kaukana todellisuudesta.
I therefore hope that we will reject this text; it is a real caricature of the withdrawal into ourselves and forgetting of our values that is such a threat to us.
Toivon siksi meidän hylkäävän tämän tekstin; se on todellinen pilakuva siitä, miten eristäydymme muista ja unohdamme arvomme, mikä on meille todellinen uhka.

Synonyme (Englisch) für "caricature":

caricature

Beispielsätze für "caricature" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIndeed, we take the view that it is something of a caricature.
Olemme jopa sitä mieltä, että hän esitti melkoisen irvikuvan sopimuksesta.
EnglishSeeing things only in terms of symbols would turn the Netherlands' vision into a caricature.
Asioiden näkeminen pelkästään symbolien valossa saisi Alankomaiden vision näyttämään irvikuvalta.
EnglishWe cannot make a caricature of this problem as Mr Formentini did, because the problem is now a general one.
Siitä emme voi piirtää pilakuvaa Formentinin tapaan, koska se on nykyään yleinen ongelma.
EnglishThis has led some to try and caricature this as the protection from sunlight directive.
Tämä on johtanut siihen, että jotkut ovat pyrkineet karrikoiden kuvaamaan sitä auringoltasuojeludirektiiviksi.
EnglishHowever, this ideology is now starting to mutate, or has mutated, into a caricature of its former self.
Nykyisin tämä ideologia on kuitenkin alkanut muuttua - tai on jo muuttunutkin - irvikuvaksi entisestään.
EnglishYet is fundamentalism not a caricature of religion?
Eikö fundamentalismi ole kuitenkin uskonnollista diktatuuria?
EnglishThe country has degenerated into a caricature of the poorest of the poor on the American continent and within the ACP.
Maa on taantunut Amerikan mantereen ja AKT-valtioiden kaikkein köyhimmän maan irvikuvaksi.
EnglishIt focused on detail and veered towards caricature.
On keskitytty yksityiskohtiin ja väännetty pilakuvaa.
EnglishSolving this caricature conflict is also central to solving the problems of the region as a whole, therefore.
Pilapiirroskiistan ratkaiseminen on näin ollen myös keskeistä koko alueen ongelmien ratkaisemisen kannalta.
EnglishDo not present a caricature of our Commission.
Älkää antako virheellistä kuvaa komissiosta.
EnglishLast year, in the context of the 'caricature conflict', there was much talk of the need for more 'dialogue between cultures'.
Viimevuotisen "pilapiirrosselkkauksen" yhteydessä keskusteltiin paljon tarpeesta lisätä "kulttuurien välistä vuoropuhelua".
EnglishThis is true - and I am simplifying to the point of caricature - for the free circulation of persons, which is a subject of endless, serpentine complications.
Tämä pitää paikkansa henkilöiden vapaan liikkumisen suhteen, mikä on karrikoidusti sanoen todellinen merikäärme.
EnglishCopying pluralism is not the same as accepting pluralism because democracy cannot operate on the basis of a caricature of pluralism.
Moniarvoisuuden jäljittely ei ole sama asia kuin moniarvoisuuden hyväksyminen, koska demokratia ei voi toimia moniarvoisuuden irvikuvan perusteella.
EnglishThe Americans take effective action and have a free market, whilst we have merely a caricature of such things in the shape of the Lisbon strategy.
Yhdysvallat ryhtyy tehokkaisiin toimiin ja niillä on vapaat markkinat, meillä ne lähinnä herättävät hilpeyttä Lissabonin strategian muodossa.
EnglishWith all due respect to those Members of Parliament who have spoken and whom I have just mentioned, that is a caricature of the aims of this directive.
Kaikella kunnioituksella puheenvuoron käyttäneitä ja juuri mainitsemiani parlamentin jäseniä kohtaan, tämä on direktiivin tavoitteiden vääristelemistä.
EnglishI think it is important not to caricature health and safety measures when a huge amount of work has gone into ironing out those national positions.
Mielestäni on tärkeää olla pilailematta terveys- ja turvallisuussäädösten kanssa nyt, kun valtava määrä työtä on tehty kansallisten kantojen tasoittamiseksi.
EnglishThese are necessary in order to restore democracy but, unfortunately, the European Citizens' Initiative is merely a kind of castrated caricature of such things.
Niitä tarvitaan demokratian palauttamiseksi, mutta valitettavasti EU:n kansalaisaloite on vain jonkinlainen typistetty versio kyseisistä asioista.
EnglishToday, the situation of the European transport network situation is simple to the point of caricature: there is only one common area in transport and that is the road network.
Nykyään Euroopan liikenneverkkojen tilanne on niin yksinkertainen, että se muistuttaa pilakuvaa: maantieverkko on ainoa yhtenäisen liikenteen alue.
EnglishThe cartoon turns Mugabe' s major challenger in next year' s presidential elections, Morgan Tsvangirai of the Movement for Democratic Change, into a downright caricature.
Pilakuvassa Demokraattisen muutoksen liikkeen Morgan Tsvangirai, Mugaben tärkeä haastaja ensi vuoden presidentinvaaleissa, esitetään suoranaisena karikatyyrina.
EnglishFirstly we reject the caricature description of the Iraqi dictatorship on one hand, and the American imperialism on the other hand and do not come out in favour of either.
Ensinnäkään emme hyväksy karikatyyriä, joka kuvaa toisaalta irakilaista diktatuuria ja toisaalta amerikkalaista imperialismia, mutta joka ei ota kantaa niiden väliseen kiistaan.