"to call in" Finnisch Übersetzung

EN

"to call in" auf Finnisch

EN to call in
volume_up
{Verb}

to call in (auch: to call, to chime, to dial, to phone)
In case of problems, you can call on our assistance services.
Ongelmatapauksissa voit soittaa neuvontapalveluihimme.
If it fails to do this, you can call on our assistance services.
Jos tässä on ongelmia, voit soittaa neuvontapalveluumme.
If they do not do so, you can call on our assistance service.
Jos näin ei tapahdu, voit soittaa neuvontapalveluumme.
to call in (auch: to bid, to call, to call for, to dub)
We must call a spade a spade, and call a failure a failure.
On osattava kutsua kissaa kissaksi, epäonnistumista epäonnistumiseksi.
We cannot, therefore, complain or call this process a simple comitology procedure.
Emme näin ollen voi valittaa tai kutsua prosessia pelkäksi komiteamenettelyksi.
Is it not yet more hypocrisy to call this report a Code of Conduct?
Eikö ole vielä suurempaa tekopyhyyttä kutsua tätä mietintöä käytännesäännöiksi?

Ähnliche Übersetzungen für "to call in" auf Finnisch

call Substantiv
to call Verb
in Adverb
in Präposition

Beispielsätze für "to call in" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
On aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
EnglishWill the regulator be bound by the rules that call for their ratings to be used?
Sitovatko sääntelijää säännöt, jotka vaativat laitosten luokitusten käyttämistä?
EnglishFor all these reasons, we call upon the Commission to take a number of measures.
Kaiken tämän perusteella kehotamme komissiota ryhtymään useisiin toimenpiteisiin.
EnglishMr Castagnède is also right to call for more transparency and more information.
Herra Castagnède sanoo myös perustellusti: enemmän avoimuutta ja enemmän tietoa.
EnglishWe call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.
Kehotamme painottamaan kaikkien avainasemassa olevien henkilöiden kouluttamista.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Kehotan kollegoita hyväksymään tämän kompromissin huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishTogether we must call and work for a European response to the financial crisis.
Meidän pitää yhdessä vaatia ja työstää eurooppalaista vastausta rahoituskriisiin.
EnglishI shall call for a vote on Mr Linkohr's motion, but not on Amendments Nos 1 to 5.
Annan äänestää kollega Linkohrin pyynnöstä, että tarkistuksista 1-5 ei äänestetä.
EnglishJust take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
Itseään sosiaalidemokraateiksi nimittävien olisi syytä hieman miettiä tilannetta.
EnglishIt is very easy to confirm this, because I was present for the roll-call votes.
Tämän vahvistaminen on hyvin helppoa, sillä olin läsnä nimenhuutoäänestyksessä.
EnglishI therefore call on you, ladies and gentlemen, to endorse my Amendments 2 to 6.
Siksi kehotan teitä, hyvät parlamentin jäsenet, hyväksymään tarkistukseni 2 ja 6.
EnglishIn this respect, I call for this temporary support to become permanent support.
Tältä osin vetoankin siihen, että tästä väliaikaisesta tuesta tehdään vakituinen.
EnglishSome Members have the habit of not reading out the number for roll-call votes.
Joillakin jäsenillä on tapana jättää mainitsematta nimenhuutoäänestyksen numero.
EnglishWe also call on them to maintain dialogue with an open and constructive attitude.
Kehotamme heitä myös jatkamaan vuoropuhelua avoimella ja rakentavalla asenteella.
EnglishMr President, your report of March 2004 was a real 'wake-up call' for Romania.
Arvoisa puhemies, maaliskuun 2004 mietintönne oli todellinen herätys Romanialle.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Mietinnössä vaaditut toimet nuorisotyöttömyyden alalla ovat myös asianmukaisia.
EnglishWould the Liberal Group be prepared to withdraw its request for a roll-call vote?
Onko liberaalipuolueen ryhmä valmis perumaan pyyntönsä nimenhuutoäänestyksestä?
EnglishIt has to take time and we have to accept what we call variety and flexibility.
Meidän on myös hyväksyttävä se, mitä kutsutaan moninaisuudeksi ja joustavuudeksi.
EnglishI call on my fellow Members to continue to focus on the role of women in Turkey.
Kehotan kollegojani edelleen kiinnittämään huomiota naisten asemaan Turkissa.
EnglishWe welcome President Saakashvili's decision to call early presidential elections.
Pidämme myönteisenä presidentti Saakašvilin päätöstä aikaistaa presidentinvaaleja.