"a human being" Finnisch Übersetzung

EN

"a human being" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "a human being" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "a human being" auf Finnisch

human Substantiv
Finnish
human Adjektiv
being Substantiv
to be Verb

Beispielsätze für "a human being" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe do not want a host of human embryos to pave the way to a cloned human being.
Emme halua, että matka ihmisen kloonaamiseen kulkee monien ihmisalkioiden kautta.
EnglishMr President, it is normal that one never rejoices about the death of a human being.
Arvoisa puhemies, on normaalia olla koskaan iloitsematta toisen ihmisen kuolemasta.
EnglishNo human being can remain silent in the presence of this inconceivable violence.
Yksikään ihminen ei voi vaieta tästä ennenkuulumattomasta väkivallasta.
EnglishIn both, people are treated differently, and the notion of a human being is different.
Kummassakin ihmistä käsitellään eri tavalla ja ajatus ihmisestä on erilainen.
EnglishEach person is unique; there is something sacred in each human being.
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, jokaiseen ihmiseen kätkeytyy jotakin pyhää.
English7:13 But we wondered what role the human being played in this learning exercise.
7:13 Mutta meitä mietitytti ihmisen osuus tässä oppimistapahtumassa.
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Turvapaikkaoikeus on arvokas oikeus, koska se on ihmiselle olennaisesti kuuluva oikeus.
EnglishEvery human being has the right to freedom of thought, conscience and religion.
Jokaisella ihmisellä on mielipiteen, omantunnon- ja uskonnonvapaus.
EnglishAfter all, the genetic characteristics of the new human being would be totally predetermined.
Itse asiassa uuden ihmisolennon geneettiset piirteet voidaan määritellä täysin.
EnglishThese rights are inviolable and this applies to every single human being.
Ihmisoikeudet ovat loukkaamattomia, ja tämä pätee joka ikiseen ihmiseen.
EnglishIt is sometimes worth pausing to consider whether a human being can actually be illegal.
Joskus kannattaa pysähtyä miettimään, voiko ihminen todella olla laiton.
EnglishSo, do you represent your countries or political parties or do you represent the human being?
Edustatteko siis maitanne tai poliittisia puolueitanne vai edustatteko ihmisolentoa?
EnglishI believe that no person has the right to take another human being's life.
Mielestäni kenelläkään ei ole oikeutta viedä toisen ihmisen henkeä.
EnglishMan can never be the sole reference for the development of the human being.
Miestä ei voida koskaan pitää ihmisen kehityksen ainoana mallina.
EnglishThe question therefore remains: what has the President, as a human being, done for this House?
Jäljelle jää kuitenkin kysymys: mitä puhemies on henkilönä tehnyt parlamentin hyväksi?
EnglishThat a proto-human being could be cannibalized for spare parts cannot be contemplated.
Ihmisen prototyypin purkamista varaosiksi ei voida edes harkita.
EnglishThe second question is as follows: 'The human being takes precedence, but what is a human being?'
Toinen kysymys on seuraava: "Ihminen on asetettava etusijalle, mutta mikä on ihminen?"
EnglishArticle 1 of the Charter, which emphasises the dignity of every human being, is key.
Kyseisen peruskirjan 1 artikla, jossa korostetaan jokaisen ihmisen ihmisarvoa, on olennaisen tärkeä.
EnglishAs the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
Jumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
EnglishWhen we talk about embryos, we need to answer the question of whether an embryo is a human being or not.
Kun puhumme alkioista, meidän on vastattava kysymykseen, onko alkio ihminen vai ei.

Lerne weitere Wörter

English
  • a human being

Im Deutsch-Polnisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.