"20 20" Finnisch Übersetzung

EN

"20 20" auf Finnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "20 20" im Kontext zu sehen.

Beispielsätze für "20 20" auf Finnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOpinion on the protection of the euro against counterfeiting (CON/2000/20)OJ C 19, 20.1.2001,
Lausunto euron väärentämisen torjunnasta (CON/2000/20)EYVL C 19, 20.1.2001, s.
EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
Kesti 20 vuotta, kokonaista 20 vuotta, ennen kuin saimme takaisin puolet menetetyistä työpaikoista.
EnglishThe European Union has already assumed unilaterally the '20-20-20' objective.
Euroopan unioni on yksipuolisesti asettanut 20-20-20-tavoitteen.
EnglishI therefore support the efforts made, which are in line with the broader 20-20-20 strategy.
Tuen siksi toteutettuja ponnistuksia, jotka ovat laajemman 20-20-20-strategian mukaisia.
EnglishI thus fully support the 20/20 and 50/50 EU commitments to reduce carbon emissions.
Näin ollen kannatan varauksetta EU:n 20/20- ja 50/50-tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
EnglishI would like to finish with a question relating to the 20/20/20.
Haluaisin lopettaa kysymyksellä, joka liittyy 20/20/20-tavoitteisiin.
English(The sitting was suspended at 20.20 and resumed at 21.00)
(Istunto keskeytettiin klo 20.20 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)
English(SK) 20 November marked the 20th anniversary of the UN's adoption of the Convention on the Rights of the Child.
(SK) 20. marraskuuta oli YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen hyväksymisen 20. vuosipäivä.
EnglishThese are Articles 20(1)(h) and 20(2).
Tässä on kysymys 20 artiklan 1 kohdan h alakohdasta ja 20 artiklan 2 kohdasta.
EnglishWe have heard many great titles, 20% - 20% - 20%.
Olemme kuulleet paljon suuria otsikoita 20 prosentin tavoitteista.
EnglishThe 20-20-20 target will otherwise grow ever more distant.
20-20-20-tavoite tuntuu muuten vielä kaukaisemmalta.
EnglishI would like us to be in a position to add another 20% to the '20/20/20 by 2020' formula.
Haluaisin meidän olevan sellaisessa asemassa, että voisimme lisätä ”20/20/20 vuoteen 2020 mennessä” -kaavaan vielä 20 prosenttia.
EnglishThe European Union depends, to a large extent, on Member States' energy mix to fulfil its '20-20-20' target.
Euroopan unionin "20-20-20-tavoitteen" saavuttaminen on pitkälti riippuvaista jäsenvaltioiden energiayhdistelmästä.
EnglishThe EU's ambitious 20-20-20 may simply remain a distant dream if this matter is not resolved at global level.
EU:n kunnianhimoinen 20-20-20-tavoite saattaa jäädä kaukaiseksi unelmaksi, jos asiaa ei ratkaista maailmanlaajuisesti.
EnglishThis will reduce resource dependency and facilitate compliance with the necessary 20-20-20 climate change targets.
Se vähentää riippuvuutta luonnonvaroista ja helpottaa välttämättömien 20-20-20-ilmastonmuutostavoitteiden noudattamista.
EnglishWe should not be attempting 20:20 hindsight.
EnglishIf asked what I would save from the last five years, I would definitely place the 20/20/20 package at the top of the list.
Jos minulta kysyttäisiin, mitä säilyttäisin viimeisiltä viideltä vuodelta, asettaisin aivan varmasti 20/20/20-paketin luettelon kärkeen.
EnglishIt is true that in Greece the differences between the richest 20% and the poorest 20% of the population are very high in relation to the average.
On totta, että Kreikan tapauksessa erot rikkaimpien ja köyhimpien 20 prosentin välillä ovat selvästi keskimääräistä suuremmat.
EnglishBy means of Articles 20a to 20d, they are re-introduced in the report, but this time by using the same wording as in the other two directives.
Ne palautetaan 20 a - 20 d artiklan myötä mietintöön, mutta kuitenkin samassa sanamuodossa kuin näissä kahdessa muussa direktiivissä.
Englishhindsight is 20/20

Lerne weitere Wörter

English
  • 20 20

Weitere Übersetzungen im bab.la Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch.